کاهش باکتری‌های آمیلولایتیک در قسمت انتهایی دستگاه گوارش و افزایش گلوکز خون بیانگر بهبود استفاده از نشاسته در روده کوچک گوساله‌ها

قابلیت هضم نشاسته در روده کوچک نشخوارکنندگان در مقایسه با تک معده ای‌ها نسبتا کمتر است

قابلیت هضم نشاسته در روده کوچک نشخوارکنندگان در مقایسه با تک معده ایها نسبتا کمتر است، احتمالا به علت ترشح کمتر آلفا آمیلاز از پانکراس. مطالعات قبلی نشان دادند که لوسین میتواند ترشح آلفا آمیلاز از پانکراس را در روده کوچک تلیسههای کانولا گذاری شده در شیردان، دوازدهه و ایلئوم افزایش دهد. ولیکن روشهای جراحی احتمالا دارای تاثیر منفی بر عملکرد پانکراس هستند.

بنابراین، از لوسین محافظت شده استفاده کردیم تا تاثیر آن را بر هضم روده ای نشاسته در گوسالهها بررسی کنیم بدون نیاز به جراحی در سه آزمایش:

اولین آزمایشانجام شد برای بررسی اینکه آیا لوسین محافظت شده در گوسالههای 5 ماهه (158 کیلو وزن بدن) میتواند هضم بعد از شکمبه ای نشاسته را بهبود ببخشد. متوجه شدیم که افزودن لوسین محافظت شده تاثیری بر عملکرد تخمیری شکمبه یا قابلیت هضم کلی نشاسته ندارد، اما غلظت گلوکز خون وPHمدفوع افزایش یافت و میزان پروپیونات مدفوع کاهش یافت. علاوه بر این، لوسین محافظت شده گونه‌های هضم کننده فیبر Ruminiclostridium وPseudobutyrivibrio افزایش داد و گونههای آمیلولایتیک راFaecalibacterium کاهش داد.

دومین آزمایشکولین محافظت شده را با لایزین محافظت شده بر هضم بعد از شکمبه ای نشاسته در گوساله‌های 6 ماهه (وزن بدن 201 کیلوگرم) مقایسه کرد. واکنشها به لوسین در غلظت گلوکز خون،pHمدفوع،پروپیونات مدفوع و قابلیت هضم نشاسته مانند آزمایش اول بود.

اما با تغذیه کولین محافظت شده باکتری های هضم کننده سلولز مانند خانواده Ruminococcaceae و BacteroidalesBS11  تمایل به افزایش داشت. در مقابل، لایزین تاثیری بر فاکتورهای بیان شده نشان نداد.

آزمایش سوم اثر متقابل بین لوسین و نشاسته مقاوم به هضم در شکمبه را بر هضم روده ای نشاسته در گوساله های 8 ماهه (289 کیلو وزن بدن) بررسی کرد.

اثر متقابل بین لوسین و نشاسته مقاوم برای بوتیرات مدفوع و فراوانی نسبی خانوادهBacteroidaceaeوگونههایRuminococcaceae UCG-005 وBacteroides مشاهده شد.

ما‌ متوجه شدیم که لوسین تمایل به افزایش فراوانی Firmicutes  و کاهشSpirochaetae در مدفوع داشتدر مجموع، لوسین اما نه لایزین،گلوکز خون را افزایش داد و میزان نشاسته تخمیر شده در قسمت انتهایی دستگاه گوارش را با توجه به میزان نشاسته مقاوم کاهش داد،که پیشنهاد کننده این است که لوسین میتواند هضم نشاسته را در روده کوچک تحریک کند.

در تحقیق ما، لوسین غلظت گلوکز خون را افزایش داد،دفع بوتیرات و پروپیونات را در مدفوع کاهش داد، و میزان نسبی باکتریهای هضم کننده سلولز را افزایش داد،و میزان نسبی باکتریهای هضم کننده نشاسته را کاهش داد.

نتیجه گرفتیم که لوسین محافظت شده احتمالا هضم نشاسته را در روده کوچک افزایش میدهد در حالی‌که جریان نشاسته را از روده کوچک به قسمت انتهایی دستگاه گوارش کاهش میدهد.

اثر متقابل بین لوسین و نشاسته مقاوم بر بوتیرات مدفوع و بعضی از گونههای باکتریایی نشان داد که لوسین بر هضم نشاسته عمدتا در روده کوچک گوسالهها تاثیر میگذارد، بطور کلی، نتایج این تحقیق پیشنهاد میکند که لوسین می‌تواند بیشتر از نقش آن به عنوان یک پیش ساز پروتئین هضم نشاسته را در روده کوچک گوسالهها تحریک کند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

  • تعداد بازدید: 137

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود