تاثیر سطح مصرف شیر و تعداد دفعات تغذیه بر رشد و رفتار گوساله ها

عموما گوساله‌ها زمانی که با مادرهای خود نگه داشته می‌شوند 7 تا 12 لیتر شیر در روز می‌خورند

عموما گوسالهها زمانی که با مادرهای خود نگه داشته میشوند 7 تا 12 لیتر شیر در روز میخورند.اما زمانی‌که در باکس نگهداری میشوند در خیلی از گلهها به میزان ده درصد وزن بدن یعنی حدود 4 کیلوگرم در روز تغذیه میشوند.این مطالعه انجام شد تا تغذیه یک یا دو بار در روز و نیز سطح 10 یا 20 درصد وزن بدن از شیر مصرفی را بر رشد و رفتارهای بیانگر گرسنگی در گوسالهها بررسی کند.

46 گوساله نر به یکی از سه تیمار از روز 3 تا 8 زندگی اختصاص داده شده اند:

1- ده درصد وزن بدن در یک وعده

2- ده درصد وزن بدن در دو وعده

3- بیست درصد وزن بدن در دو وعده

تعداد گوسالهها در تیمار دو و سه 15 عدد بود،و در تیمار یک16عدد. رفتار گوسالهها در هنگام و بعد از تغذیه توسط دوربین رکوردبرداری شد، و نمونههای خون برای گلوکز،NEFAوکورتیزول و سطح پلاکت بررسی شدند. در گوسالههایی که یک بار در روز شیر خوردند نسبت به آنهایی که دو بار تغذیه شدند، مصرف شیر در روز سوم و چهارم کمتر بود.

 گوساله‌هایی20درصد وزن بدن شیر خوردند مصرف شیر بالاتر و همچنین رشد بیشتری داشتند،رفتار میک زدن غیر تعذیه ای عمدتا با زمان تغذیه ارتباط داشت و در گوسالههایی که ده درصد وزن بدن در دو وعده شیر میخوردند بیشترین بود،که بیانمیکند که تغذیه در سطح 10درصد وزن بدن نسبت به 20درصد وزن بدن میل به خوردن را کمتر اقناع میکند.رفتار بازی کردن در گوسالههایی که یک وعده تغذیه شدند کاهش یافت،که بیانگر گرسنگی و کاهش آسایش است. تیمارها تاثیر معنی داری بر شاخصهای فیزیولوژیک وضعیت متابولیکی داشتند.

غلظتNEFA بطور معنیداری بالاتر بود در گوسالههایی که یک وعده تغذیه شدند وگوسالههایی که 10درصد وزن بدن تغدیه شدند که بیانگر تعادل انرژی پایینتر بود. تغذیه دو بار در روز تا روز 4 زندگی میتواند برای گوساله سودمند باشد در حالی‌که تغذیه 20درصد وزن بدن روز 4زندگی به بعد به خاطر کاهش گرسنگی و تامین انرژی برای رشد سودمندتر است.

اگرچه پروفایل متابولیکی برای تمام گوسالهها در دامنه طبیعی بود، تاثیر بر مصرف خوراک، رشد و رفتار میک زدن غیر تغذیه ای بیانگر تاثیر معنی دار برگرسنگی است زمانیکه گوسالهها سطح پایینتری از شیر مصرف میکردند، عموما تغذیه گوسالهها در سطح 10درصد وزن بدن چه در یک و چه دو وعده ممکن است باعث گرسنه ماندن گوسالهها بشود، و افزایش سطح تغذیه شیر باید در نظر گرفته شود.

با توجه به نتایج این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که از نظر مصرف خوراک و رشد تغذیه دو بار در روز تا سن 4روزگی زندگی برای گوساله سودمند است در حالی‌که تغذیه 20درصد وزن بدن از روز 4به بعد هم برای تامین آسایش رفتاری و هم رشد سودمند است. اگرچه تیمارها تاثیری بر فعالیت و شاخصهای متابولیک نداشتند و در دامنه طبیعی بودند، تاثیر آنها بر مصرف خوراک، رشد و میک زدن غیر تغذیه ای بیانگر تاثیر مهم بر گرسنگی است. به فاکتورهایی نیاز است تا به میزان گرسنگی در گوسالههای با تغذیه محدود بطور مستقیم دسترسی پیدا کنیم.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 100

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود