تاثیر کولین محافظت شده بر وضعیت متابولیک، التهاب و سلامتی گاوهای شیری در دوره انتقال

موضوع این مقاله بررسی تاثیر کولین محافظت شده (RPC) از 21 روز قبل تا 21 روز بعد

موضوع این مقاله بررسی تاثیر کولین محافظت شده (RPC) از 21روز قبل تا 21روز بعد از زایش بر شاخصهای متابولیک و واکنشهای التهابی، غلظت ویتامینهای محلول در چربی، و غلظت کل کلسیم پلاسما در گاوهای چند شکم هلشتاین است. فرضیه ما این بود که افزودن کولین محافظت شده در دوره انتقال تجمع تری گلیسرید در کبد و شاخصهای التهاب بعد از زایش را کاهش میدهد، و در مجموع، این اتفاقات باعث بهبود سلامت گاوهای شیری میشود.

گاوهای چند شکم در 241روز آبستنی براساس شکم زایش و تولید شیر 305روز بلوک بندی شدند، و در هر بلوک، آنها به طور تصادفی به تیمار بدون کولین یا با 12/9گرم یون کولین از 21روز قبل تا 21روز بعد از زایش اختصاص داده شدند.

کولین محافظت شده به صورت انفرادی و به صورت سرک با کل خوراک روزانه ترکیب شد. تغذیه کولین محافظت شده قبل از زایش تاثیری بر غلظت متابولیتهای پلاسما و شاخصهای التهاب در 3 هفته آخر آبستنی نداشت.بعد از زایش، گاوهایی‌که کولین محافظت شده خورده بودند غلظت کبدی بالاتری از تری گلیسرید (4/4 در مقابل 3/4 %) و تمایل به غلظت بالاتر(BHBA0/53 درمقابل Mm 0/48) پلاسما داشتند.

علی‌رغم افزایش تری گلیسرول کبدی درگاوهای مصرف کننده کولین محافظت شده، تیمار تاثیری بر شاخصهای التهاب مانند تومور نکروزیس آلفا یا پروتئین‌های فاز حاد،مانند هاپتاگلوبین و فیبرینوژن نداشت.

با افزودن کولین در مقایسه با گروه شاهد، غلظت تری گلیسرول پلاسما در 21روز اول بعداز زایش به میزان mg/dL 0/69 تمایل به افزایش داشت و شیوع هیپوکلسیمی تحت حاد به میزان 20/9درصد کاهش یافت.

افزودن کولین محافظت شده به جیره گاوهای دوره انتقال تاثیری برغلظت ویتامینهای محلول در چربی‌در 7روز اول بعد از زایش یا شیوع بیماریهاو تلفات در اوایل زایش نداشت، عدم توانایی کولین محافظت شده در کاهش تری گلیسرول کبدی احتمالا در نتیجه افزایش عملکرد تولیدی بدون تاثیر بر ماده خشک مصرفی میباشد.

افزودن 9/12گرم یون‌کولین محافظت شده به صورت سرک در تغذیه گاوهای دوره‌انتقال چند شکم باعث افزایش میزان تری‌گلیسرول کبدی‌وBHB پلاسما در 21روز اول بعد از زایش شد،اما غلظت شاخصهای التهابی‌ و ویتامینهای محلول درچربی تغییر نداشت. تیمارها تاثیری برشیوع بیماریهای حاد نداشتند، اما کولین غلظت تری گلیسرول پلاسما را افزایش داد، اما شیوع تب شیر تحت حاد را کاهش داد.

پیشنهاد میشود که افزایش تری گلیسرول کبد در گاوهای مصرف کننده کولین تا حدی به علت بهبود تولید شیر بدون افزایش ماده خشک مصرفی است،که احتمالا باعث تعادل منفی انرژی بیشتری شده است. بر اساس یافتههای این طرح، بهبود تولید شیر و کارایی خوراک دیده شد همراه با افزودن 12/9گرم از یون‌کولین در روز نمیتواند توضیح داده شود با کاهش کبد چرب یا بهبود سلامتی گاوها در قبل از زایش یا وضعیت التهابی.

مکانیسمهای دیگری پیشنهاد شده و احتمالا مرتبط هستند با اثرات نسبی کولین بر تکثیر سلولهای اپی تلیال پستان یا افزایش مصرف مواد مغذی.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 239

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود