MicroRNAs در آغوز گاوها - تمرکز بر منشا و اثرات سودمند آنها برای گوساله‌ها

آغوز اولین شیری است که توسط گاو بعد از زایش تولید میشود

آغوز اولین شیری است که توسط گاو بعد از زایش تولید میشود. در مقایسه با شیر بالغ (شیر دوشش8 به بعد)، آغوز دارای غلظت بالای ایمنوگلوبینGاست.

گوسالهها بدون آنتی بادی متولد میشوند، بنابراین مصرف آغوز برای محافظت از گوسالهها در برابر عوامل بیماریزا در هفتههای اول زندگی لازم است. علاوه بر تامین آنتی بادیهای ضامن سلامت، آغوز حاوی مواد معدنی، ویتامینها، عوامل رشد، و سلولهای ایمنی است.

به تازگی microRNAs به این لیست اضافه شده است. microRNAs عبارتند از مولکولهایRNAکوتاه و کد نشده که میتوانند بیان ژنها را در مرحله بعد از رونویسی تنظیم کنند. به نظر میرسد که آنها به عنوان تنظیم کنندههای کلیدی فرایندهای گسترش و بیولوژیکی متفاوت عمل میکنند.

آغوز شامل میزان بیشتری ازmicroRNAsنسبتبه شیر بالغ است،وmicroRNAsمرتبط با ایمنی و گسترش غالب هستند.

بیانmicroRNAsدر شیر تحت تاثیر تغذیه مادر و محیط قرار میگیرد.میزان چربی جیره مادر به نظر میرسد که تاثیر عمده ای بر بیانmicroRNAsدر شیر و جنین دارد.وضعیت ایمنولوژیکی غدد پستان نیز به نظر میرسد که بر بیانmicroRNAsتاثیر می‌گذارد.در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت حاد، تغییرات در بیانmicroRNAsدر شیر مشاهده شده است.

باور این است کهmicroRNAsدر آغوز و شیر مولکولهای پیامبری هستند که از مادر به نوزاد منتقل میشوند.

آنها در وزیکول های خارج سلولی بسته بندی میشوند، که آنها را به شرایط سخت دستگاه گوارش مقاوم می‌سازد. بنابراین آنها میتوانند به روده کوچک برسند، جایی که جذب و به جریان خون منتقل می‌شوندmicroRNAsبرای گسترش روده مهم هستند.

برای مثال microRNAsزنده‌مانی و تکثیر سلولهاو فعالیت ساقه سلولی اپی تلیوم روده را تحریک می‌کنند، علاوه‌بر این، به نظر مرسد که microRNAs به عنوان بازیگراناصلی در گسترش سیستم ایمنی عمل میکنند.

آنها میتوانند تمایز سلولهایوTرا تنظیم کنندو بر تولید اینترلوکین توسط ماکروفاژها تاثیر بگذارند.فراوانیmicroRNAsدرآغوز و شیر و امکان پذیری جذب آنها از روده گوسالههای نوزاد، از این فرضیه که این مولکولهای کوچک برای گسترش گوسالههای نوزاد مهم هستند حمایت می‌کند.رابطه احتمالی بین جیره و بیانmicroRNAs توسط مادر برای بهینه کردن بیان microRNAs و بهبود رشد نوزادها یک فرصت ایجاد میکند.

شیر و بخصوص آغوز مایعات پیچیده ای هستنند که حاوی مواد مغذی ضروری برای نوزادان هستند. آغوز و شیر اولین منابع مواد مغذی برای گوسالهها هستند و بنابراین برای گسترش و رشد مهم هستند. شواهدی وجود دارد کهmicroRNAsدر شیر و آغوز فراوان است.

آنها در اگزوزومها ذخیره میشوند، که این را ممکن می سازد که در دستگاه گوارش زنده بمانند. در روده کوچک،microRNAsمیتواد جذب و به جریان خون منتقل بشود.

چون تولید داخل بدن نمیتواند کمبود جیره ای بعضی ازmicroRNAsخاص را جبران کند،تامین از طریق خوراک مصرفی میتواند خیلی مهمتر باشد از آنچه که در اول فکر میگردید.شاخصهایی وجود دارد که اینmicroRNAsتوزیع شده از آغوز و شیر دارای اثر بر گیرندهها هستند.

آنها میتوانند به صورت موضعی بر روده ها تاثیر بگذارند یا از طریق جریان خون برای تاثیر بر فرآیندهای بیولوژیکی در سایر بخشهای بدن مانند سیستم ایمنی انتقال یابند.

فراوانیmicroRNAsدر آغوز و شیر و تغییر بیان آنهادر مراحل مختلف شیردهی نشانگر این است که این الگو نیازهای گوساله را تعقیب میکند،برای مثالmicroRNAsمرتبط با ایمنی در آغوز نسبت به شیر بالغ بیشتر بیان شده اند،که با بلوغ سیستم ایمنی گوسالهها مرتبط است.

ولیکن، لینکهای واقعی بین این یافتهها هنوز مشخص نیست.اگر وجودmicroRNAsآغوز برای گسترشگوسالههای نوزاد مهم استاین موضوع می تواند برای مطالعه جالب باشد که آیا بیان microRNAs می‌تواند با عوامل مدیریتی و تغذیه ای تغییر کند.

تا حالا تاثیر جیره بر الگوی بیانmicroRNAs در شیر گاوها زیاد بررسی نشده است. بطور کلی، مطالعات بر تاثیر ترکیب جیره بر بیانmicroRNAsکمیاب است

مطالعات کمی بر تاثیر چربی جیره در انسان و موش منتشر شده است. ولیکن، برای تعیین راههای بهبود بیان microRNAs از طریق تغذیه مادر مطالعات بیشتری نیاز است.

کلا، ما نتیجه گرفتیم که حضورmicroRNAsدر آغوز و شیر مکانسیمی از سیگنالهای بعد از زایش از مادر به جنین بیان میکند

آنها تنظیم کنندههای مهمی در گسترش گوسالهها هستند که می توانند بر فرآیندهای بیولوژیکی مختلف تاثیر بگذارند. مطالعات بعدی باید بر تعیین مکانیسمهای بیان در آغوز و شیر و تاثیر آنها بر نوزادان تمرکز کنند

 

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 106

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود