آنالیز مایکوتوکسین‌ها-90 درصد نمونه‌ها دارای دی اکسی نیوالنون (DON) بودند

کمپانی Trouw Nutrition به تازگی یافته‌های سال 2019 از کل دنیا را برای خطر مایکوتوکسین‌ها

کمپانیTrouw Nutritionبه تازگی یافتههای سال 2019از کل دنیا را برای خطر مایکوتوکسینها دریک وبینار زنده ارائه کرده است.

آنالیزها شامل بیش از21000اقلام خوراکی‌وخوراک کامل بودکه از 38کشور اروپا،آمریکای شمالی،آمریکای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، آسیا وآفریقا جمع آوری شده بود.

 

90 درصد نمونهها دارای دی اکسی نیوالنون(DON)بودند:
آنالیزها نشان دادندکه بیش از90% نمونههای جمع شده ازکل جهان درسال2019،مقدار قابل توجهی(>100 ppb)ازDONداشتند. 

بین80تا90درصدنمونههاFUMO,AFLA,OTAداشتندو70درصدنمونهها،ZEAوT-2داشتند(شکل1)

 


شکل ا- درصد نمونههای دارای آلودگی با انواع مختلف مایکوتوکسینها

 

آنالیزهای برنامه بررسی خطر مایکوتوکسینها در سال2019شامل:

بررسی اقلام خوراکی،خوراک کامل‌و سیلوها شامل:دانههای‌کوچک(گندم‌وجو)بود که از 88% برایDONتا59%برایAFLAبود.

بین خوراک‌های فرعی(byproducts)، غلظت سموم درDDGSنسبت به ذرت خیلی بیشتر بود،با میزانی حدودpp 5000 میزان مایکوتوکسینها در کنجالههای پروتئینی در مقایسه با غلات کمتر بود.ولیکن، کنجاله سویا در سطحی حدود 25-30% از جیره تک معده ای استفاده میشود،و در نتیجه می‌تواند به میزان قابل توجهی در غلظت توکسینها در جیره نهایی نقش داشته باشد.

کنجاله آفتاب گردان بیشترین غلظتFUMO را داشتدر حالی‌که غلظت DON, AFLA and ZEA کمتر بود.

دربین‌سیلوها،100درصدنمونههای سیلوی ذرت‌وگراس دارای آلودگی مایکوتوکسین بودند با سطحی‌که میتواند بامسمومیتدرنشخوارکنندگان بشود.

 

84 درصد خوراکهای کامل آلوده بودند:
با بررسی خوراکهای کامل خوک، طیور، نشخوارکنندگان و ماهی حدود 84درصد نمونهها آلوده بودند(شکل2).

 


شکل 2- خوراکهای نشخوارکنندگان بیشترین درصد آلودگی را داشتند و سپس طیور، خوک و ماهی

 

با بررسی خوراک خوک مشخص شد که نمونهها حاوی:

DONبهمیزانppb 62 

FUMOبهمیزانppb 1662

ZEAبهمیزانppb 52

سطحی‌که ممکن است به‌صورت سینرژیکی باعث مسمومیت در خوکها بشود.

درخوراکهای طیورDONوFUMO به‌میزان 958وppb1120 بیشترین خطررا داشتند، به همراه هم،این سطوح میتوانند باعث چالش درسیستم ایمنی پرندگان بشود و ممکن است همچنین تاثیر منفی بر نرخ تبدیل خوراک داشته باشد.

 

از آنجا که دامدارهای جهان باید غذای 7/9 میلیارد ادم را به صورت سالم و سلامت تولید کنند، کاهش خطر مایکوتوکسینها میتواند از تغذیه خوراک سالم در زنجیره غذایی حمایت کند.

 

نمونه‌­های خوراک نشخوارکنندگان در سطح جهان حاویDON  به میزان متوسطpp  1100وZEA  به میزان pp 53 بودند،که می­‌توانند سلامت وعملکرد گاوهای شیری را به خطر بی‌اندازند.از سوی دیگر، AFLA به‌میزان5/6ppb می‌تواند برای حفظ سطح افلاتوکسینM1در شیر زیر سطح استاندارد اروپا به میزان ppb 05/0 تهدید آمیز باشد.

 


شکل3: درنمونه‌های آنالیز شده سال2019،نمونه‌های آمریکای جنوبی و مرکزی بیشترین آلودگی را داشتندکه بعد ازآن اروپا،خاورمیانه،آسیا وشمال‌آمریکا قرار داشتند

 

بررسی خطر در کل جهان:
شرایط رشد محصولات،گونههای‌دام،و مواد خام استفاده شده درخوراکها دردنیا متغیر هستند.شرکتTrouwNutritionمایکوتوکسینهای رایج در مناطقی ازآمریکای مرکزی‌و جنوبی، اروپا، آسیا، خاورمیانه و آفریقا،و شمال‌اروپا را بررسی‌کردند.

آلودگیهایZEA,FUMO،DONوAFLAدر کل جهان مشابه بود،به استثنای شمال آمریکا کهAFLAکمتر بود (شکل3).

سمT-2 وآلودگیOTA  بین مناطق مختلف کاملا متفاوت بود.درآمریکای جنوبی ومرکزی سطح بالایandZEAFUM ،DON تهدید سینرژیکی داشتند(جدول 1)

FUMOو AFLAمهمترین تهدید درآسیا بودند،ودرحالی‌که سطحDON برای خوک‌ها تهدیدآمیز بود اما برای طیور مشکل‌زا نبودند.

درآمریکای شمالی(کانادا) DON و ZEA مهمترین سموم هستند.درخاورمیانه وآفریقاDON, AFLA  و ZEA مهمترین سموم هستند وDON  وZEA  بیشترین شیوع را دراروپا دارند. 

 

جدول 1- توزیع منقطه ای غلظتهای سموم (ppb)

 

تاثیر شرایط آب و هوایی بر خطر مایکوتوکسینها:

شرایط آب‌وهوای مناطق مختلف جغرافیای بر خطر مایکوتوکسین­‌ها تاثیر می­‌گذارد.درآمریکا، سیل­های بهاری در قسمت‌های شمالی و مرکزی باعث تاخیر در کاشت و برداشت ذرت می­شود، که باعث می­شود تا غلات مدت بیشتری در مزرعه بمانند و بیشتر درمواجهه با سموم قرار بگیرند.دمای بالای هوا از تگزاس‌تاکالیفرنیا باعث افزایشAFLA  و FUMO درذرت گردید.در اروپا، موج گرما باعث کاهش رطوبت خاک، و کاهش کیفیت محصولات می­شود درحالی‌که در چین عموما شرایط مطلوب است. در مورد گندم، شرایط اوکراین مناسب ترین است درحالی‌که رطوبت زیاد در شرق کانادا باعث تاخیر درکاشت می­شود


نگاهی بر نتایج مقدماتی 2020:

آنالیز نمونه‌­های جمع شده‌وآنالیز شده بین ژانویه و مارچ2020،پیشنهاد می‌­کندکه سطوح آلودگی مایکوتوکسین‌­هاکمی‌کمتراز 2019است،اماخیلی‌زود است‌که نتیجه‌گیری کنیم (جدول 2)

 

   
جدول 2- بررسی اولیه مایکوتوکسین در سال 2020

 

غلظت متوسطDON به‌میزان557 ppb بود،که‌کاملا برای خوکها سمی است.غلظتALFA به‌میزان8/7 ppb بود،که بالای سطح استاندارد اروپا  ppb5 است.دادههای اولیه سمیت بالا در خوک‌ها سمیت متوسط در نشخوارکنندگان و سمیت پایین برای طیور را نشان داد.

درحالی‌که در جهان حساسیت بیولوژیکی محصولات و شرایط محیط قابل کنترل نیست،درک حضور، میزان و خطرات فیزیولوژیکی‌مایکوتوکسینهای مختلف موجود در هر نمونه از طریق آزمایشات درکل جهان می‌تواند بهدامدارها کمک کند تا خطرات مایکوتوکسینها را بطور موثری مدیریت کنند.

به منظور کمک به‌کشاورزان برای مدیریت این خطرها وتولید خوراکهای سالم در یک روش پایدار، شرکتTrouw Nutritionبیشتر از 400 نمونه مایکوتوکسین را هر هفته برای بررسی اقلام خوراکی صادر شده ازمحلهای مختلف مانند:آرژانتین، برزیل، اوکراین، وآمریکا آنالیز میکندو این‌داده‌ها اجازه میدهدتا میزان وفراوانی مایکوتوکسین‌های مواد خوراکی خام رادرک کنیم و بتوانیم در مورد میزان استفاده از هرکدام ازاین موادخوراکی‌برای تولید خوراکهای کامل تصمیم بگیریم.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک 

  • تعداد بازدید: 168

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود