غلظت الیگوساکاریدهای آغوز، شیر انتقالی، و شیر کامل در گاوهای یک شکم و چند شکم هلشتاین در هفته اول شیردهی

مشخص کردن پروفایل الیگوساکاریدهای آغوز و شیر انتقالی، از گاوهای هلشتاین شکم یک(10 عدد) و چند شکم (10 عدد) است

موضوع این مطالعه مشخص کردن پروفایل الیگوساکاریدهای آغوز و شیر انتقالی، از گاوهای هلشتاین شکم یک(10عدد) و چند شکم (10عدد) است.

 آزمایش در یک مزرعه تجاری انجام شد،بطوریکه گاوها از زایش وارد طرح شدند.آغوز (دوشش اول)در 3/5 ساعت بعد از زایش جمع شد،و ادامه یافت از دوشش 2 تا 6، دوشش 8، 10، 12 و 14در ساعت 5 صبح و 4 عصر هر روز.

نمونه‌­ها برای غلظت الیگوساکاریدها بااستفاده ازروشliquidchromatography-mass spectrometry و برای IgG  و ترکیبات شیر آنالیز شدند:

غلظتIgG در آغوز و دوشش دوم بیشترین بود

غلظتIgG در گاوهای شکم یک نسبت به گاوهای چند شکم‌ کمتر بود (82/1 درمقابلmg/mL 106/1)

آغوز و دوشش دوم و سوم در مقایسه با شیر بالغ (دوشش 8 به بعد)میزان بیشتری از3sialyllactose-و6sialyllactose-داشتند، برای‌ آغوز و دوشش دوم، غلظت 6-sialyllactosamine ازتمام دوشش‌­های دیگر بیشتر بود،درحالیکه disialyllactose  فقط در آغوز بالاتر بود.

علاوه‌براین،3-sialyllactoseدرمقایسه با سایر الیگوساکاریدها بیشترین الیگوساکارید درآغوز و دوشش دوم و سوم بود.

برای غلظت6-sialyllactosamine بین شکم‌­های مختلف تفاوت وجود داشت،که در هفت روز اول گاوهای چند شکم غلظت بالاتری نسبت به گاوهای شکم یک داشتند(4/46 درمقابل μg/mL 9/16).

تفاوتی بین دوشش‌­ها برای تولید الیگوساکاریدها نبودبین شکم­ها برای تولید3-sialyllactose,6-sialyllactose و6-sialyllactosamine ،تفاوت وجود داشت، و در 7 روز اول شیردهی تولید چند شکم­ها بیشتر از شکم یک بود این یافته­‌ها نشان می­‌دهد که آغوز و شیر انتقالی در مقایسه با شیر بالغ حاوی میزان بیشتری از بعضی از الیگوساکاریدهای خاص هستند و احتیاج به تحقیق بیشتر دارند با توجه به سود احتمالیالیگوساکاریدها در آغوز و شیر انتقالی زمانیکه به گوساله­‌های تازه متولد تغذیه می‌­شوند.

بعد از 7 روز اول شیردهی، گاوهای هلشتاین غلظت بالاتری از3SL و 6SL در آغوز و دوشش دوم و سوم در مقایسه با شیر بالغ (دوشش 8 به بعد) داشتندو غلظت بالاتر از 6SLN درآغوز و دوشش دوم نسبت به شیر بالغ،در حالیکهDSL فقط در آغوز بالاتر بود.این نتایج نشان می‌­دهد که شیر انتقالی حاوی میزان بیشتری از الیگوساکاریدهای خاص در مقایسه با شیر بالغ است. تحقیقات آینده باید بررسی کنند تاثیرات احتمالی سودمند الیگوساکاریدها در آغوز و شیر انتقالی را بر عملکرد گوساله­‌ها، و نیز غلظت مورد نیاز الیگوساکاریدها برای ایجاد واکنش­‌های سودمند فیزیولوژیکی در دستگاه گوارش گوساله­‌های جوان را تعیین کنند.

علاوه بر این، نتایج ما نشان داد که الیگوساکاریدها رفتاری مشابه با سایر ترکیبات اصلی شیر و آغوز مانندIgG و لاکتوز نشان داد، و این موضوع بر نقش آنها به عنوان یک عامل بیواکتیو در آغوز و شیر انتقالی تاکید می­‌کند. این تحقیق میزان تولید الیگوساکاریدها را مشخص کرد، و گاوهای چند شکم نسبت به گاوهای شکم یک تولید بیشتری از الیگوساکاریدها برای تمام انواع آنها در7روز اول شیردهی دارند.

چون این مطالعه اولین مورد از بررسی تاثیر شکم زایش بر تولید و غلظت الیگوساکاریدها است، ما پیشنهاد می‌کنیم که این نتیجه به علت گسترش بیشتر غدد پستان در گاوهای چند شکم نسبت به شکم یک است، اما تحقیقات بیشتری مورد نیاز است با توجه به عواملی که تولید و غلظت الیگوساکاریدها را در گاوها کنترل می­‌کنند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

 

 

 

  • تعداد بازدید: 101

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود