صفات فیزیولوژیکی، سلامتی، شیردهی و تولیدمثل گاوهای خنک شده که براساس دمای بدن بالا و پایین در دوره خشکی طبقه بندی شدند

مقایسه غلظت گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی (PAG) قبل از زایش، پرولاکتین بعد از زایش و شاخص‌های تعادل انرژی

هدف اولیه این مطالعه مقایسه غلظت گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی(PAG)قبل از زایش، پرولاکتین بعد از زایش و شاخص‌های تعادل انرژی قبل و بعد از زایش در گاوهای خنک شده دسته بندی شده با دمای بدن بالا(HT)و پایین(LT)در دوره خشکی بود.

دومین هدف مطالعه ارتباط بین دمای مرکز بدن(CBT)در دوره خشکی و احتمال گسترش ناهنجاری­‌های سلامتی، و مقایسه سلامتی، تولید و تولیدمثل در گاوهایی با دمای بدن بالا و پایین است.

260گاو هلشتاین خشک از روز250 تا 260آبستنی از 3 گله در تابستان مورد تحقیق قرار گرفتند. گاوها در دوره خشکی و شیردهی با سیستم خنک کننده خنک شدند. دمای واژن هر5 دقیقه در 7روز متوالی اندازه گیری شد و گاوها بر اساس دمای بدن به دو دسته با دمای بالا و پایین تقسیم شدند.

نمونه­‌های خون از زمان ورود به طرح تا روز 14شیردهی بطور هفتگی جمع‌آوری شد. نمونه­‌های اضافی خون 12ساعت بعد از زایش از یک گروه کوچکتر گاوها (25 عدد) برای تعیین غلظت پرولاکتین جمع‌آوری شد. گاوها برای ناراحتی­‌های سلامتی، و عملکرد تولیدی و تولیدمثلی تا هفته 13 شیردهی بررسی شد.

گاوهای با دمای بدن بالاتر نسبت به گاوها با دمای بدن پایین طول آبستنی کوتاه تر (273/9 در مقابل 278/2 روز) و احتمال دو قلوزایی بیشتری (19/7 در مقابل 4/2 درصد)داشتند.گاوها با دمای بالا غلظتPAG بالاتری داشتند،(134/1 در مقابل 117/4ng/mLاما غلظت پرولاکتین بعد از زایش تفاوتی نداشت.

گاوهای شکم اول با دمای بالا نسبت به گاوهای شکم یک با دمای پایین، قبل از زایش میزان NEFA بالاتری داشتند اما تفاوتی بین گاوهای چند شکم با دمای مرکزی بدن مختلف مشاهده نشد. غلظت BHBAدر گاوهای با دمای بدن پایین نسبت به گاوهای با دمای بالا در روز هفتم شیردهی بیشتر بود. دمای بدن بر مشکلات سلامتی گاوها در 60روز اول شیردهی به صورت درجه دوم معنی دار شد.

تولید شیر در گاوهای با دمای پایین از گاوهای با دمای بالا تمایل به افزایش داشت (49/3 در مقابل 46/2 کیلوگرم). آبستنی در اولین تلقیح تفاوتی بین دمای بدن نداشت. بطورکلی، گاوهای با دمای بدن بالا غلظت مشخصی ازPAG در اواخر آبستنی و شاخص­‌های تعادل انرژی در دوره انتقال داشتند. علاوه بر این، ارزیابی دمای مرکزی بدن در دوره خشکی می­‌تواند ابزاری مفید برای تعیین این باشد که کدام گاوها در دوره شیردهی احتمال دارد که دچار مشکلات سلامتی و تولید شیر بشوند.

بطور کلی، گاوهای با دمای بدن بالا در مقایسه با گاوهای با دمای بدن پایین در شرایط یکسان محیطی، سطح بالاتری ازPAG در اواخر شیردهی و شاخص‌­های تعادل انرژی در سه هفته قبل و دو هفته بعد از زایش داشتند. علاوه بر این، گاوهای خنک شده در دوره خشکی دمای بدن پایین در مقایسه با گاوهای با دمای بدن بالا، تمایل به افزایش تولید شیر در شیردهی بعدی داشتند.

بررسی دمای مرکز بدن در گاوهای تحت تنش در دوره خشکی می‌­تواند به عنوان ابزاری مفید برای تعیین گاوهایی که احتمال کاهش سلامتی و تولید شیر را در شیردهی بعدی دارند استفاده بشود. مطالعات بیشتر برای بررسی روش­‌های مدیریتی جهت بهبود سلامت و عملکرد تولیدمثلی گاوها با دمای بدن بالا در دوره خشکی لازم است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 145

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود