تاثیر اندازه گیری های مزرعه ای برای شاخص های تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری، باروری، و سلامت

بررسی تاثیر تنش حرارتی از زوایای مختلف بر تولید، باروری و سلامت است

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تنش حرارتی از زوایای مختلف بر تولید، باروری و سلامت است. با توجه به این موضوع، اندازه گیری‌های داخل مزرعه برای دما و رطوبت نسبی ترکیب شد با شاخص دما و رطوبت (THI)، و با صفات مختلف گاو از طریق رکوردبرداری الکترونیکی ترکیب شد.

این مطالعه شامل صفات حاصل از 22.212 گاو هلشتاین بود که در 15 گله بزرگ نگهداری می‌شدند.

صفات و داده های هواشناسی در یک دوره زمانی بین ماه می 2013 و نوامبر 2015 اندازه گیری شد:

  • صفات تولیدی شامل: 191.911 رکورد روزانه برای تولید پروتئین، درصد پروتئین، و اوره شیر (MUN) بود.
  • صفات باروری شامل: آبستنی به ازائ تلقیح(P/AI) و تعداد تلقیح های روزانه به ازائ گاوهای هر گله (INS/ HCOW) بود.
  • صفات سلامتی شامل: ورم پستان حاد، جفت ماندگی، ناهنجاری‌های متابولیکی بعد از زایش، درماتیت انگشتی، و interdigital hyperplasia از روز صفر تا 360 بعد از زایش بود.

برای تمام صفات، تاثیرTHI  را آنالیز کردیم. علاوه بر این، زمان تاخیرTHI  از هفته قبل از بروز صفت را نیز بررسی کردیم.

درصد پروتئین با افزایش THI در زمان اندازه گیری صفت و با افزایش THI در هفته قبل از اندازه گیری کاهش یافت. تولید پروتئین در THI بیشتر از 68 برای هر دو روش اندازه گیری (THI روزانه و THI هفته قبل) کاهش یافت. برای MUN، THI 70 روزانه تاثیرگذار بود.

تاثیر THI هفته قبل از اندازه گیری برMUN  مشخص نبود. برای هر دو حالت اندازه گیری THI، تعداد تلقیح های روزانه به ازائ گاوهای هر گله در THI 57 بیشترین بود.

در THI بالاتر از 57، تعداد تلقیح های روزانه به ازائ گاوهای هر گله کاهش قابل ملاحظه ای یافت. برای آبستنی به ازائ تلقیح، حد THI در زمان تلقیح 65 بود. THI هفته قبل تاثیر منفی متوسطی بر آبستنی به ازائ تلقیح داشت.

شیوع ورم پستان، جفت ماندگی، و بیماری های متابولیک از روز صفر تا 10 بعد از زایش با افزایش میزان متوسط THI افزایش یافت. با بررسی کل دوره شیردهی، شیوع interdigital hyperplasia  نیز با افزایش THI در هفته قبل از بروز بیماری افزایش یافت.

برعکس سایر بیماری ها، درماتیت انگشتی با افزایش THI کاهش یافت. برای تمام صفات سلامتی، رابطه بین شیوع بیماری ها و THI اغلب خطی بود. از این رو، برای صفات سلامتی، سطح تنش حرارتی مشخص تعیین نگردید. به خصوص در اوایل زایش، تنش حرارتی بر تولید و باروری گاو تاثیر منفی دارد.

تاثیر تنش حرارتی بر سلامت گاو بسته به عوامل بیماری زا متفاوت است.

گله های بزرگ مجهز شده به سیستم های مختلف برای رکوردبرداری هواشناسی و داده های سلامتی گاوها که در فاصله نزدیک از هم قرار دارند در ارتباط بین THI و واکنش گاوها به تنش حرارتی عملکرد مشابهی دارند.

 به خصوص در اوایل زایش، اثرات منفی تنش حرارتی بر تولید و باروری گاوها مشخص شد. تاثیر افزایش THI بر شیوع بیماری ها بسته به نوع عامل بیماری زا عمدتا منفی است.

سطح تاثیرگذار تنش حرارتی بر صفات تولیدی درصد و تولید پروتئین شیر وMUN  در دامنه باریکی از THI بین 68 و 70 بود. در مقایسه با صفات تولیدی، صفات باروری تعداد تلقیح های روزانه به ازائ گاوهای هر گله و آبستنی به ازائ تلقیح زودتر به تنش حرارتی واکنش نشان دادند.

سطح THI برای تعداد تلقیح های روزانه به ازائ گاوهای هر گله و آبستنی به ازائ تلقیح به ترتیب 60 و 65 بود.

ارتباط بین THI و شیوع بیماری ها اغلب خطی بود. از این رو، سطح مشخصی از تنش حرارتی تشخیص داده نشد. در مقابل سایر صفات سلامتی، درماتیت انگشتی با افزایش THI کاهش یافت.

برای تمام صفات، واکنش‌های مشابه برای تنش حرارتی از اندازه گیری روزانه و تنش حرارتی مرتبط با هفته قبل از وقوع تشخیص داده شد، اما شدت واکنش برای هر صفت متفاوت بود.

آگاهی در مورد حد آستانه ای تنش حرارتی مختص هر صفت به هنگام ارزیابی ژنتیکی برای مقاومت به تنش حرارتی، و برای مطالعات ژنتیکی بر اثرات متقابل ژنوتیپ و آب و هوا ضروری است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 71

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود