تنش گرمایی احتمال ورم پستان حاد را در گله های شیری افزایش می‌دهد

ورم پستان حاد از طریق حضور علائم حاد و تایید دامپزشک تعریف شد

این آزمایش به منظور بررسی احتمال ایجاد ورم پستان حاد مرتبط با گرما در گاوهای شیری انجام شد. اطلاعات ورم پستان حاد برای سال‌های 2014 و 2015 از یک گله بزرگ شیری با حدود 1200 راس دوشا در مرکز ایتالیا جمع آوری شد.

ورم پستان حاد از طریق حضور علائم حاد و تایید دامپزشک تعریف شد. برای هر نمونه از ورم پستان حاد نمونه های شیر هر کوارتر پستان جمع آوری و آزمایشات باکتریایی در آنها انجام شد.

عوامل بیماری زا به عنوان عوامل بیماری زای محیطی یا مسری طبقه بندی شدند. اطلاعات آب و هوایی به صورت ساعتی از نزدیک­ترین ایستگاه هواشناسی برای محاسبه شاخص فشار گرمایی (HLI) جمع آوری شد.

سطوح بالا و پایین HLI، که در آنها دام گرما را ذخیره یا منتشر می‌کند، به دست آمد و برای اندازه گیری تعادل فشار گرمایی از طریق مدل فشار گرمایی تجمع یافته(AHL) استفاده شد.

مقادیر صفر و مثبت ازAHL  به ترتیب نشان دهنده دوره هایی از دمای خنثی و تنش گرمایی است. هر مورد از ورم پستان حاد با مقادیرHLI-AHL  در 5 روز قبل از وقوع مرتبط است.

احتمال ورم پستان حاد با استفاده از مدل case-crossover بررسی شد.

عوامل مختلفی مانند: دما، نوع عامل بیمای زا، تولید شیر، روزهای شیردهی، شکم زایش در مدل قرار گرفتند.

یک مجموعه از 1086 مورد ورم پستان حاد از 677 گاو تشخیص داده شد.

اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس، و استرپتوکوکوس اوبریس عوامل بیماری زای محیطی بودند که بیشترین فراوانی را داشتند، بین عوامل بیماری زای مسری استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین میزان را داشت.

نتایج تاثیر معنی دار تنش حرارتی را بر شیوع ورم پستان حاد در بین باکتری های بیماری زای مسری نشان داد:

  • تولید شیر بالاتر
  • مراحل اواسط و اواخر شیردهی
  • شکم زایش بالاتر احتمال ورم پستان حاد را در دمای بالای محیط افزایش داد

ولیکن، ارتباط بین نوع عامل بیماری زا و این عوامل مشخص نیست. مطالعه حاضر اولین مورد از ارتباط بین فشار گرمایی و ورم پستان حاد در گله های شیری است و توانایی مدلAHL  را برای ارزیابی احتمال ورم پستان مرتبط با فشار گرما پیشنهاد می‌کند.

فشار گرما در تابستان می‌تواند عاملی تاثیر گذار بر سلامت دام باشد. مقادیرAHL  بیشتر از صفر، که با شرایط محیطی برای گاوها تحت تنش حرارتی برابر است، با احتمال بیشتر ورم پستان حاد مرتبط است.

تحقیقات بیشتری برای تعیین سطحHLI  و تعیین زمان تاخیر بین تنش حرارتی و عوارض آن بر سلامتی دام مورد نیاز است. فهمیدن این موضوع می‌تواند به نتایج بهتر برای کاهش تنش حرارتی با تاثیر مثبت بر آسایش دام‌ها و سودآوری گله‌ها کمک کند.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 [1] accumulated heat load model

  • تعداد بازدید: 87

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود