متابولیسم انرژی، تولید شیر، و واکنش‌های التهابی گاوهای دوره انتقال که گلوکز محافظت شده در شکمبه مصرف کردند

بررسی تاثیر گلوکز محاظت شده در شکمبه(RPG) بر تولید شیر، متابولیسم بعد از جذب، و شاخص¬های التهاب در گاوهای شیری

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر گلوکز محاظت شده در شکمبه(RPG)  بر تولید شیر، متابولیسم بعد از جذب، و شاخص‌های التهاب در گاوهای شیری دوره انتقال است.

52 گاو چند شکم بر اساس تولید 305 روز معادل بلوغ دوره قبلی بلوک بندی شدند و بطور تصادفی به یکی از دو جیره هم انرژی و هم پروتئین اختصاص داده شدند:

1- جیره شاهد (26 گاو)

2- جیره حاوی گلوکز محاظت شده (قبل از زایش 5/3 درصد ماده خشک و 6 درصد ماده خشک بعد از زایش، 26 گاو).

گاوها جیره ها را از 21 روز قبل تا 28 روز بعد از زایش دریافت می‌کردند، و ماده خشک مصرفی روزانه محاسبه شد. وزن بدن، ترکیب شیر وpH  مدفوع بطور هفتگی تا 28 روز بعد از شیردهی اندازه گیری شد، و تولید شیر تا 105 روز شیردهی اندازه گیری شد.

نمونه‌های خون در روزهای 7-، 3، 7، و 14 و 28 روز بعد از زایش جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از رویه داده‌های تکرار شده باMIXED procedure  و تولید شیر 305 روز معادل بلوغ به عنوان کوواریت آنالیز شدند.

pH مدفوع بین تیمارها مشابه بود و 0/6 واحد بعد از زایش کاهش یافت. ماده خشک مصرفی قبل و بعد از زایش بین تیمارها تفاوتی نکرد، همانطور که تولید شیر در 28 و 105 روز اول شیردهی بین تیمارها تفاوتی نداشت.

غلظت چربی، پروتئین و لاکتوز شیر برای تیمارها مشابه بود. غلظت اوره خون و گلوکز پلاسما تفاوتی بین تیمارها نداشت؛ ولیکن، افزایش غلظت انسولین (27%)، NEFA کمتر (28%)، و BHBA کمتر (24%) در گروه با گلوکز محاظت شده مشاهده شد.

بطور کلی، پروتئین های متصل به لیپوپلی ساکاریدها و هاپتاگلوبین تفاوتی بین تیمارها نداشت، اما در روز 7 شیردهی، گاوهای مصرف کننده گلوکز محاظت شده در مقایسه با گروه کنترل غلظت کمتر از پروتئین های متصل به لیپوپلی ساکاریدها و هاپتاگلوبین داشتند (31 و 27% به ترتیب).

افزودن گلوکز محاظت شده شاخص‌­های متابولیکی التهاب و انرژتیکی بعد از جذب را در دوره انتقال بهبود بخشید، که تفاوت ها در ابتدا با افزایش انسولین و کاهش NEFA سپس با کاهش همزمان پروتئین های فاز حاد بدون تغییر در تولید و ترکیب شیر مشخص شد.

اگرچه نتوانستیم تایید کنیم که گلوکز محاظت شده در روده کوچک جذب شده است، اما براساس افزایش انسولین در گردش و کاهش سطح NEFA نتیجه گرفتیم که افزودن گلوکز محاظت شده بیوانرژتیک را در گاوهای دوره انتقال بهبود می‌بخشد.

علاوه بر این، با روش‌­های نامشخص، افزودن گلوکز محاظت شده به نظر می‌رسد که اثرات سودمندی بر سیستم ایمنی دارد، به دلیل کاهش واکنش‌های التهاب در 7 روز بعد از زایش، زمانیکه بیشترین افت در عملکرد سیستم ایمنی اتفاق می‌افتد.

مکانسیم های پاسخگو برای بهبود وضعیت انرژتیک و التهاب نیازمند تحقیقات بیشتر است.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 77

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود