بررسی روش‌های مختلف آنالیز برای دستیابی به شکست در انتقال ایمنی در گوساله های تازه متولد شده

روش‌های آنالیز مختلف برای ارزیابی شکست در انتقال ایمنی (FPT) در گوساله‌های تازه متولد شده است.

موضوع این مطالعه بررسی روش­‌های آنالیز مختلف برای ارزیابی شکست در انتقال ایمنی (FPT) در گوساله‌های تازه متولد شده است.

ما فرض کردیم که سه منبع (سرم سانتریفوژ شده، پلاسمای سانتریفوژ شده، پلاسمای فیلتر شده) و روش‌­های آنالیز متفاوت (الایزا، الکتروفورز، رفرکتومتر بریکس، و رفرکتومتر نوری دستی) با استانداردهای طلایی سیستم ایمنی رادیال radial immunodiffusion (RID) به شدت همبستگی دارند و می توانند نتایج قابل مقایسه‌ای ایجاد کنند.

نمونه‌های سرم و پلاسمای خون از گوساله‌های هلشتاین در سن های 1 تا 7 روزگی و از دو گله تجاری شیری در شمال آلمان جمع آوری شدند (216 عدد).

آنالیزهایRID نشان داد که 59 عدد از 216 گوساله (27 درصد) سطحIgG  سرم کمتر از 10 میلی گرم در میلی لیتر داشتند و 157 گوساله (73 درصد) سطح بالاتر داشتند.

میانگین غلظتIgG  17/1 میلی گرم در میلی لیتر بود، و دامنه آن بین 0/8 تا 47/8 میلی گرم در میلی لیتر بود.

در سرم، ارتباط بین RID  و الکتروفورز 0/97 بود، و بین RID الایزا 0/90 بود، و همچنین الایزا و الکتروفورز (r = 0.89) ارتباط زیادی داشتند.

هر دو روش رفرکتومتری باRID  حاصل شده از سرم سانتریفوژ شده، پلاسمای سانتریفوژ شده، یا پلاسمای فیلتر شده همبستگی زیادی داشتند (Brix refractometer: r = 0.84, 0.80, and 0.78, handheld optical refractometer: r = 0.83, 0.81, and 0.80).

ما شاخص‌­های ارزیابی (optimum thresholds, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and area under the curve) را برای الایزا، الکتروفورز، و رفرکتومتر نوری دستی و دیجیتال توسطRID  به عنوان روش مرجع مشخص کردیم.

حد بهینه برای ارزیابی شکست در انتقال ایمنی با استفاده از پلاسما بیشتر از سرم بود، بدون توجه به روش تهیه پلاسما.

بدون توجه به منبع استفاده شده، 4 روش آنالیز مناطق مشابهی در سطح زیر منحنی داشتند. تمام روش‌­های آنالیز می‌توانند برای ارزیابی شکست در انتقال ایمنی استفاده شوند.

تمام 4 روش آنالیز استفاده شده در این مطالعه بود ارزیابی شکست در انتقال ایمنی در گوساله‌های تازه متولد مناسب بود، بدون توجه به منبع نمونه گیری (سرم سانتریفوژ شده، پلاسمای سانتریفوژ شده، پلاسمای فیلتر شده).

این روش‌های آنالیز متفاوت نتایجی را داشت که همبستگی زیادی باRID  (استاندارد طلایی) دارد برای ارزیابی شکست در انتقال ایمنی در گوساله‌های تازه متولد که برای اولین تغذیه آغوز مصرف کرده بودند.

حدود مرزی متفاوتی برای روش­‌های آنالیز متفاوت باید در نظر گرفته شود بخصوص اگر روش‌­های نمونه گیری مختلفی استفاده می­‌شود.

سرم و پلاسما می‌توانند به جای هم استفاده شوند زمانیکه سطح مرزی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه اولین مطالعه‌ای بود که از الکتروفورز به عنوان روشی دقیق برای اندازه گیری شکست در انتقال ایمنی در گوساله‌های تازه متولد استفاده کرد.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 69

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود