تاثیر روش‌های مختلف فراوری ذرت بر ژلاتینه شدن نشاسته، تغییر ساختار گرانول، دینامیک شکمبه و هضم نشاسته

بررسی 4 روش فراوری ذرت به صورت ازمایشگاهی بر پارامترهای هضم نشاسته ...

 

  • بررسی 4 روش فراوری ذرت به صورت آزمایشگاهی بر پارامترهای هضم نشاسته
  • افزایش میزان هضم نشاسته در روده و کل دستگاه گوارش با روش ورقه ای کردن با بخار[1]
  • افزایش ژلاتینه شدن نشاسته و قابلیت هضم کلی دستگاه گوارش با روش سوپر کاندیشنینگ[2]
  • موثرتر بودن سوپر کاندیشنینگ از ورقه ای کردن با بخار برای هضم و ژلاتینه شدن نشاسته

در این مطالعه، تاثیر 4 روش فراوری شامل آسیاب کردن[3]، غلطک زدن خشک[4]، ورقه ای کردن با بخار، و سوپر کاندیشنینگ بر پارامترهای ژلاتینه شدن، تغییر ساختار گرانول، دینامیک هضم شکمبه ای و میزان و محل هضم نشاسته مقایسه شد. علاوه بر این، ساختار فیزیکی، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، pH، نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب آزاد محیط کشت بعد از 24 ساعت تعیین شد. چگالی ذرت سوپر کاندیشنینگ شبیه ذرت آسیاب بود (758/0 در مقابل 837/0 کیلوگرم در لیتر)، ولیکن اندازه ذرات آن (39/3 میلیمتر) بزرگتر از ذرت آسیاب (56/1 میلی متر) و کوچکتر از ذرت ورقه ای شده با بخار (43/5 میلیمتر) بود. علاوه بر این، ماده خشک، چربی و NDF بین روش­‌های فرآوری تفاوت نداشت. میزان نشاسته ذرت ورقه ای شده با بخار و سوپر کاندیشنینگ نسبت به غلطک زدن خشک و آسیاب کردن بیشتر بود. تولید گاز بعد از 6، 12 و 24 ساعت انکوباسیون و نرخ تولید گاز برای ذرت سوپر کاندیشنینگ بیشتر بود، با این حال، تولید گاز در 48 ساعت بین ذرت ورقه ای شده با بخار و سوپر کاندیشنینگ برابر بود. میزانpH  و نیتروژن آمونیاکی محیط کشت بعد از 24 ساعت بطور معنی داری در ذرت سوپر کاندیشنینگ نسبت به سایر روش­‌ها کمتر بود. ذرت ورقه‌ای شده با بخار استات و نسبت استات به پروپیونات را افزایش داد، اما پروپیونات را کاهش داد در مقایسه به ذرت سوپر کاندیشنینگ که استات و نسبت استات به پروپیونات را کاهش داد اما پروپیونات را افزایش داد. زمان مورد نیاز برای 25 و 75 درصد تخمیر سوبسترا بطور معنی داری در ذرت سوپر کاندیشنینگ کاهش یافت. بیشترین میزان ژلاتینه شدن از سوپر کاندیشنینگ به دست آمد، و بعد از آن ذرت ورقه‌ای شده با بخار. بخش سریع محلول(a) برای ماده خشک، نشاسته و پروتئین در ذرت سوپر کاندیشنینگ نسبت به سایر روش­‌های فراوری بیشتر بود؛ ولیکن، بخش کند تجزیه(b)  برای ماده خشک و نشاسته در ذرت سوپر کاندیشنینگ نسبت به سایر روش­‌ها کمتر بود. اگرچه تجزیه موثر ماده خشک در شکمبه تفاوتی نداشت، اما تجزیه موثر نشاسته و پروتئین در شکمبه در سوپر کاندیشنینگ نسبت به سایر روش‌ها بالاتر بود. قابلیت هضم شکمبه‌ای و کل دستگاه گوارش نشاسته در ذرت سوپر کاندیشنینگ افزایش یافت، اما قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و نشاسته در ذرت سوپر کاندیشنینگ کاهش یافت. قابلیت هضم شکمبه ای پروتئین در ذرت ورقه‌ای شده با بخار نسبت به ذرت سوپر کاندیشنینگ کمتر بود؛ ولیکن، ذرت­‌های ورقه‌ای شده با بخار و سوپر کاندیشنینگ قابلیت هضم پروتئین روده‌ای و کل دستگاه گوارش بالاتری نشان دادند. نتایج ژلاتینه شدن بیشتر فرایند سوپر کاندیشنینگ را نشان دادند که به علت مواجهه بیشتر ذرات با کاندیشنینگ و هموژنیزه شدن است، که باعث تغییر ساختار گرانول های نشاسته و ماتریکس پروتئینی اندوسپرم ذرت می­شود. علاوه بر این، فرایند سوپر کاندیشنینگ می‌تواند بر دینامیک هضم شکمبه، میزان و محل هضم نشاسته و نیز کارایی استفاده از نشاسته در شرایط آزمایشگاهی و کیسه گذاری تاثیر بگذارد.

یافته های ما ثابت کرد که سوپر کاندیشنینگ در دمای 95 درجه برای 6 دقیقه روش موثرتری از ورقه‌ای کردن با بخار در ژلاتینه شدن نشاسته و هضم است. همچنین، سوپر کاندیشنینگ قابلیت دردسترس بودن نشاسته را در شکمبه افزایش می‌دهد که از طریق افزایش هضم ماده خشک، ماده آلی، و نشاسته در شکمبه و کل دستگاه گوارش نشان داده شد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 


[1]steam-flaking

[2]super-conditioning

[3]grinding

[4]Dry rolling

  • تعداد بازدید: 43

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود