رشد، سلامت، تخمیر شکمبه ای، و ترکیب باکتریایی گوساله های هلشتاین تغذیه کننده Lactobacillus rhamnosus GG در دوره شیرخوارگی

هدف این مطالعه تعیین این موضوع بود که ایا تغذیه Lactobacillus rhamnosus GG (GG, ATCC 53013) به گوساله های شیرخوار ...

هدف این مطالعه تعیین این موضوع بود که ایا تغذیه Lactobacillus rhamnosus GG (GG, ATCC 53013) به گوساله های شیرخوار می تواند رشد، سلامت، عملکرد شکمبه، و ترکیب باکتریایی انها را در مرحله قبل از شیرگیری تغییر بدهد، ما فرض کردیم که می تواند. 24 گوساله نر هلشتاین بلوک بندی شدند و به طور تصادفی به یکی از دو تیمار اختصاص داده شدند: 1- تیمار شاهد (بدون مصرف پروبیوتیک) یا 2- گوساله های تیمار شده با 1 × 1010 cfu/d از GG. گوساله هاGG  را به صورت روزانه برای 6 هفته با جایگزین شیر در تغذیه صبح مصرف کردند. مصرف استارتر و یونجه، و نیز اسکور مدفوع و تنفسی، به صورت روزانه اندازه گیری شد، در حالیکه وزن بدن و رشد اسکلتی هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون، مایع شکمبه، و مدفوع جمع اوری شد، که از ان شاخص های مربوطه تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که استفاده ازGG  بطور معنی داری مصرف اختیاری استارتر(P = 0.023)  و رشد روزانه گوساله ها(P = 0.035)  را افزایش داد. در گوساله های مصرف کننده GG، شاخص مدفوع(P = 0.018)  کمتر بود و غلظت بتاهیدروکسی بوتیریک اسید پلاسما تمایل به افزایش داشت (P = 0.092). مایع شکمبه در گوساله های مصرف کنندهGG  کمتر بود (P = 0.007)، که می تواند به علت افزایش نسبی غلظت کل اسیدهای چرب شکمبه باشد (P = 0.083). استفاده ازGG  بطور معنی داری فعالیت امیلاز و پروتئاز و غلظت پروتئین میکروبی را در مایع شکمبه افزایش داد. علاوه بر این، تیمارGG  گونه باکتریایی غالب و شیوع نسبی خانواده های باکتریایی را در مایع شکمبه تغییر داد. تنوع میکروبی بطور معنی داری توسط استفاده ازGG  تغییر کرد. در مجموع، گوساله های شیرخوار مصرف کننده GG  قبل از شیرگیری مصرف اختیاری استارتر و رشد روزانه را افزایش دادند، تخمیر شکمبه را بهبود بخشیدند، که منجر به افزایش تولید پروپیونات و بوتیرات شد. افزودنGG  همچنین ترکیب جمعیت باکتریایی شکمبه را متنوع کرد، و تعادل میکروارگانیسم های شکمبه و روده را تنظیم کرد. این نتایج نشان داد که تغذیه GG  به گوساله ها برای رشد شکمبه و شیرگیری زودتر سودمند است.

نتایج این مطالعه نشان داد که گوساله های شیرخوار تغذیه کننده از GG قبل از شیرگیری مصرف اختیاری خوراک و عملکرد رشد را افزایش می دهند، فعالیت امیلاز و پروتئاز را بهبود می بخشند، و تولید پروتئین میکروبی را در مایع شکمبه افزایش می دهند، و تخمیر شکمبه را به سمت افزایش غلظت پروپیونات و بوتیرات تنظیم می کنند. افزودن GG همچنین جمیعت باکتریایی شکمبه را متنوع کرد، و تعادل میکروارگانیسم های شکمبه و روده را تنظیم کرد. این نتایج برای گسترش شکمبه و کاهش سن شیرگیری مفید هستند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 40

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود