ارتباط بین چربی شیر و زمان نشخوار رکوردبرداری شده توسط سیستم های تجاری اندازه گیری نشخوار

زمان نشخوار گاوها می تواند با سیستم های سنسور تجاری اندازه گیری نشخوار اندازه گرفته شود، اما فهم ما از اینکه چگونه ...

اغلب فرض می شود که نشخوار پایین گاوهای شیری باعث کاهش جریان بزاق، بافر شکمبه، و چربی شیر می شود، که یکی از عوامل اصلی برای ارزش گذاری شیر در بسیاری از سیستم های قیمت گذاری است. زمان نشخوار گاوها می تواند با سیستم های سنسور تجاری اندازه گیری نشخوار اندازه گرفته شود، اما فهم ما از اینکه چگونه نشخوار (دقیقه در روز) با تولید چربی شیر مرتبط است، محدود است. فرض ما این بود که بین گاوهای یک گله، زمان نشخوار بالاتر می تواند با غلظت چربی پایین تر مرتبط باشد. اطلاعات حاصل از 1823 گاو در دو گله تجاری پنیسلوانیا در مدت زمان 8 رکورد شیردهیDHIA  انالیز شد برای 8587 رکورد روزانه. نشخوار با استفاده از سنسورهای گوشواره ای CowManager در مزرعه اول و گردنبندهای شرکتSCR  در مزرعه دوم اندازه گیری شد. اطلاعات نشخوار از 7 روز متوالی جمع گردید که به یک رکورد اندازه گیری شیر DHIA منجر می شد، و میانگین گرفته شد. اطلاعات با استفاده از مدل خطی با روز به عنوان اثر تکرار شده آنالیز شد. زمان نشخوار اندازه گیری شده توسط سیستم ها بین مزارع و بین گاوها متفاوت بود و به شدت تحت تاثیر اثر گاو بود. نشخوار بیشتر تمایل به ارتباط با کاهش اندک چربی شیر در فارم اول داشت، اما ارتباط با چربی شیر در فارم دوم نداشت. دلیل این تفاوت مشخص نبود، اما ممکن است با احتمالا شیوع بیشتر کاهش چربی شیر به علت بیوهیدروژناسیون در مزرعه اول مرتبط باشد. ارتباط معنی دار اما کوچک بین چربی شیر و نشخوار نشان داد که ارتباط بین این متغیرها ممکن است به اندازه کافی قوی نباشد تا برای تشخیص گاوها با کاهش چربی شیر ایجاد شده توسط بیوهیدروژناسیون بر اساس اطلاعات نشخوار در گله های تجاری استفاده شود. تحقیقات برای ارزیابی تغییرات در نشخوار قبل، حین و بعد از شروع تغییر تخمیر شکمبه برای تعیین اینکه آیا زمان نشخوار می تواند برای شناسایی گاوهای دارای تخمیر شکمبه تغییر یافته مورد استفاده قرار گیرد، ضروری است.

زمان نشخوار روزانه گزارش شده توسط سیستم های تجاری اندازه گیری نشخوار بین مزارع و گاوها تفاوت داشت، به شدت تحت تاثیر تفاوت های انفرادی گاوها است. زمان نشخوار روزانه بیشتر با غلظت چربی شیر در مزرعه اول ارتباط منفی دارد، اما نه مزرعه دوم. دلیل این تفاوت نامشخص است، اما ممکن است با تغییر بیشتر تخمیر شکمبه در مزرعه اول مرتبط باشد. با اینکه زمان نشخوار روزانه با غلظت چربی شیر در یکی از فارمها رابطه ضعیفی دارد، به نظر نمی رسد که ارتباط به اندازه کافی برای تشخیص گاوهایی که دچار کاهش چربی شیر به علت بیوهیدروژناسیون شکمبه ای شده اند فقط بر اساس اطلاعات نشخوار قوی باشد. تحقیقات برای ارزیابی تغییرات نشخوار قبل، حین و بعد از شروع تغییر تخمیر شکمبه برای تعیین اینکه آیا زمان نشخوار می تواند برای شناسایی گاوهای دارای تخمیر شکمبه تغییر یافته مورد استفاده قرار گیرد، ضروری است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 100

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود