تاثیر محصول ذرت با پروتئین بالا در مقایسه با منابع پروتئین سویا و کانولا بر قابلیت هضم خوراک و واکنش های تولیدی گاوهای اواسط شیردهی

​آزمایشی برای ارزیابی تاثیرات محصولات ذرت جدید با پروتئین بالا (56 درصد) نسبت به سایر منابع پروتئین بر عملکرد شیردهی ...

آزمایشی برای ارزیابی تاثیرات محصولات ذرت جدید با پروتئین بالا (56 درصد) نسبت به سایر منابع پروتئین بر عملکرد شیردهی گاوهای شیری انجام شد. 24 گاو هلشتاین (620 کیلوگرم و 111 روز شیردهی و شکم زایش 28/2) بطور تصادفی به تیمارهایی با طرح مربع لاتین 4 × 4 اختصاص داده شدند. گاوها بطور انفرادی به یکی از 4 تیمار با منابع پروتئین متفاوت در یک دوره 28 روزه، شامل کنجاله سویا (SBM)، محصول ذرت با پروتئین بالا (HPCP)، کنجاله سویای عبوری (SBMBP)، و کنجاله کانولای عبوری (CANBP) اختصاص داده شدند. جیره ها حاوی پروتئین یکسان بودند بطوریکه میزان نیاز به لایزین و متیونین را تامین کنند. جیره حاوی کنجاله سویا 7/5 درصد پروتئین عبوری داشت، در حالیکه جیره حاوی کنجاله سویای عبوری و کنجاله کانولای عبوری حاوی 8/6 درصد پروتئین عبوری برابر با جیره حاوی محصول ذرت بودند. اطلاعات با روش mixed models  انالیز شدند که حاوی اثرات ثابت تیمار، دوره، مربع و اثرات متقابل تیمار با دوره و تیمار با مربع، و اثر تصادفی گاو بود. کنجاله کانولای عبوری مصرف ماده خشک را در مقایسه با کنجاله سویا یا محصول ذرت افزایش داد. تیمارها بر تولید شیر تاثیر گذاشتند، بطوریکه سویای عبوری و کانولای عبوری تولید را در مقایسه با کنجاله سویا افزایش دادند، اما محصول ذرت تولید شیر را در مقایسه با سایر تیمارها کاهش داد. جیره حاوی محصول ذرت مصرف پروتئین را به صورت درصدی از کل ماده خشک مصرفی کاهش داد و میزان پروتئین خوراک پس مانده را افزایش داد، که نشان دهنده انتخاب بر علیه محصول حاوی ذرت بود. همچنین جیره حاوی محصول ذرت قابلیت هضم پروتئین را کاهش داد، که منجر به کاهش دفع نیترژون در ادرار و افزایش دفع در مدفوع گردید. جیره های حاوی کنجاله سویای عبوری و کانولای عبوری در تمام موارد عملکرد یکسانی داشتند، به غیر از اینکه سویای عبوری غلظت نیتروژن اوره ای شیر را افزایش داد. بطور کلی، جیره حاوی منبع پروتئین ذرت تولید شیر و ترکیبات شیر را احتمالا به علت کاهش قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین کاهش داد.

گاوهای تغذیه شده با محصول پروتئینی حاوی ذرت، شیر و ترکیبات شیر کمتر تولید کردند. این گاوها پروتئین کمتری مصرف کردند و قابلیت هضم پروتئین کمتری داشتند، که پیشنهاد کننده این است که واکنش ها ممکن است در نتیجه انجام واکنش میلارد باشد، که با ADICP اندازه گرفته شده است. جیره های سویای عبوری و کانولای عبوری زمانیکه برای تامین لایزین و متیونین متعادل شدند، عملکرد مشابه داشتند، که از نتایج قبلی حمایت می کند که کنجاله کانولا یک جایگزین مناسب برای کنجاله سویا است. تلاش های بیشتر برای افزایش کیفیت پروتئین حاصل از محصول ذرت ضروری است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 20

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود