چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

​تعیین این که چه تعداد تلیسه نیاز دارید پاسخ آسانی ندارد. طبق نظر مایک اورتون بهترین پاسخ این است: "بستگی دارد".

تعیین این که چه تعداد تلیسه نیاز دارید پاسخ آسانی ندارد. طبق نظر مایک اورتون بهترین پاسخ، و البته با عدم قطعیت زیاد این است: "بستگی دارد".

او اخیرا در کنفرانس دانشگاه ویسکانسین سخنرانی داشته است البته به صورت غیرحضوری به علت شیوع کرونا. بسیاری از گله های شیری امروزه تلیسه ها را با انتخاب خیلی دقیق تر از قبل تلقیح می کنند، با استفاده از اسپرم سکس شده برای تلیسه ها و بهترین گاوهای بالغ گله، و سپس یا از سایر اسپرم های رایج و یا اینکه اسپرم گاوهای گوشتی استفاده می کنند فقط برای آبستن کردن گاوهایی که نیاز است تا در گله باقی بمانند. این روشی خوب است اما احتیاط اصلی در مورد آن این است:

"تعداد تلیسه آینده خود را خیلی سختگیرانه برنامه ریزی نکنید بطوریکه هیچ امکان تغییر در حذف گاوها در آینده نداشته باشید". من متاسف هستم که بعضی از گله ها این کار را انجام می دهند و امکان گردش دام آنها کاهش می یابد. آنها ممکن است تلیسه کافی نداشته باشند و ممکن است که مجبور شوند که گاوهایی را نگه دارند که باید حذف شوند".

تعداد واقعی تلیسه هایی که شما نیاز دارید می تواند تعجب آور باشد زیرا هر گوساله ماده ای که به عنوان تلیسه در نظر گرفته می شود لزوما نمی تواند در 22 تا 24 ماه بعد به شیردهی برسد. برای مثال، سقط های اولیه جنین و مرده زایی باید محاسبه شود حتی قبل از اینکه شما یک گوساله ماده زنده داشته باشید. سپس شما باید تلفات و حذف تلیسه ها را به علت بیماری و رشد پایین در طول دوره پرورش نیز در نظر بگیرید. علاوه بر این، تمام تلیسه ها در دوره تلقیح آبستن نمی شوند.

مطالعه کنید: اندازه تلیسه را در طراحی جایگاه درنظر بگیرید

اگر شما تمام این موارد را در نظر بگیرید، شاید فقط 75 تا 80 درصد تلیسه هایی که متولد می شوند به شیردهی برسند. در مثالی که اورتون زد، او فرض می کند که نرخ گردش گله[1] 39 درصد  است، به این معنی که یک گله هزار راسی به 390 جایگزین در سال نیاز دارد (متوسط نرخ گردش گله 39%، متوسط نرخ جایگزینی[2] در 50 گله است که پارسال رکوردبرداری شده اند. اندازه متوسط گله ها 2410 گاو بود که تولید شیر 305 روز معادل بلوغ آنها بطور متوسط 12700 کیلوگرم برای هر گاو بود).

با توجه به نرخ ماندگاری 78 درصد برای تلیسه ها تا زایش، شما نیاز به 498 تلیسه دارید تا 390 تلیسه ای که واقعا به سن زایش برسند را داشته باشید. با احتمال 6 درصد تلفات در هنگام زایش، تعداد واقعی تلیسه مورد نیاز 30 عدد افزایش می یابد. بنابراین برای دستیابی به 390 تلیسه زنده جایگزین که وارد سیکل شیردهی گله می شوند، شما نیاز به 528 تلیسه دارید که متولد می شود.

و البته، این جواب نهایی نیست. خیلی بستگی دارد به مدیریت گله و توانایی شما در رشد تلیسه به سلامتی تا به سن تلقیح در وزن مناسب برسند و در 85 درصد وزن بلوغ بعد از زایش، زایش کنند.

برنامه تولیدمثلی شما و کارایی تلقیح همچنین عوامل موثر هستند در تعداد تلیسه هایی که گله شما در طول سال تولید می کند. مثال پایین تاثیر نرخ آبستنی 21 روزه را بر تعداد تلیسه های تولید شده در یک گله 1200 راسی با استفاده از اسپرم های سکس نشده بررسی می کند.

نرخ آبستنی 21 روزه

16%

23%

28%

درصد گاوهایی که در سال زایش می کنند

60%

66%

68%

تعداد گوساله های تولید شده

729

792

816

تعداد تلیسه تولید شده (اسپرم های سکس نشده)

346

380

392

تفاوت با نرخ ابستنی کمتر

 

34+

12+

 

در این مثال، گله ای 1200 راسی با نرخ آبستنی 23 درصد، در سال 34 تلیسه بیشتر از گله با نرخ ابستنی 16 درصد تولید می کند. و یک گله با 28 درصد نرخ آبستنی، 12 تلیسه بیشتر نسبت به گله با 23 درصد و 48 تلیسه بیشتر نسبت به گله با 16 درصد نرخ آبستنی تولید می کند.

بعضی از گله ها حتی عملکرد بهتری دارند و نرخ آبستنی بیشتر از 30 درصد است. حتی این گله ها نیز ممکن است نتوانند به تعداد تلیسه کافی بدون اسپرم سکس شده برسند. اینجا جایی است که استفاده از اسپرم های سکس شده لازم می شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] turnover rate

[2] replacement rate

  • تعداد بازدید: 406

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود