دفعات توزیع خوراک بر ماده خشک مصرفی تاثیر می گذارد

حداکثر کردن ماده خشک مصرفی ضروری است برای اجازه دادن به گاوها تا توانایی تولید شیر خود را نشان دهند.

حداکثر کردن ماده خشک مصرفی ضروری است برای اجازه دادن به گاوها تا توانایی تولید شیر خود را نشان دهند. گاوها نیاز دارند تا جیره فرموله شده را در میزانی که برای سطح تولید نیاز است مصرف کنند به روشی که سلامت شکمبه را تامین کند. ماده خشک مصرفی بر رفتار مصرف خوراک گاوهای شیری متکی است که شامل موارد زیر است:

  • تعداد دفعات مصرف خوراک در روز
  • طول هر وعده خوراک (دقیقه)
  • نرخ مصرف خوراک (کیلوگرم مصرف شده در دقیقه)
  • اندازه وعده خوراک (کیلوگرم در هر وعده)

دفعات توزیع خوراک یکی از عوامی است که بر رفتار خوراک خوردن دامها تاثیر می گذارد. Sova et al., (2013) روش های مدیریتی تغذیه ای را در 22 گله اونتاریو، کانادا مطالعه کردند. تمام گاوها در فری استال زندگی می کردند و خوراک کاملا مخلوط مصرف می کردند. محققان تفاوت هایی را یافتند بین گله هایی که یک بار یا دو بار در روز تغذیه می کردند. گاوهایی که دو بار در روز تغذیه کردند 1/3 پوند ماده خشک بیشتر و 4/4 پوند تولید شیر بیشتر داشتند. این نتایج مشابه تحقیقاتی بود که نشان می داد که توزیع خوراک دسترسی دام به خوراک را تحریک می کند.

نتیجه دیگر از تغذیه دو بار در روز این بود که جداسازی کمتری اتفاق افتاد. زمانیکه گاوهای شیری خوراک را جداسازی می کنند، معمولا برای قطعات کوچک تر انتخاب می کنند. از انجایی که قطعات بزرگ تر که منبع مهم فیبر هستند، جداسازی خوراک این احتمال را که گاوها فیبر کافی برای سلامت شکمبه مصرف نکنند افزایش می دهد.

Endres and Espejo (2010) همچنین مشاهده کردند که توزیع بیشتر خوراک جداسازی خوراک را کاهش می دهد. در 50 گله فری استال در مینه سوتا، این محققین میزان فیبر خوراک باقیمانده در اخور را در فاصله های زمانی منظم اندازه گرفتند. نتایج نشان داد که تغذیه دو بار در روز افزایش میزان NDF را در طول زمان کاهش می دهد، در مقایسه به گله هایی که یک بار در روز تغذیه شدند. مصرف یکنواخت فیبر به میزان کافی در طول روز می تواند از تولید چربی شیر مناسب حمایت کند. در چندین مطالعه، جداسازی بر علیه قطعات بزرگتر با چربی شیر کمتر مرتبط است.

سایر عوامل مرتبط با گاوها دسترسی به اخور زمانیکه از شیردوشی برمیگردند و هل دادن خوراک است. تهیه خوراک با کیفیت در این زمانها مهم است.

توزیع متناوب خوراک به گاوهای شیری مصرف خوراک را افزایش می دهد، و یک عامل مهم است که باعث افزایش تولید شیر می شود. گاوهایی که دو یا چند بار خوراک در روز می خورند دسترسی بیشتری به خوراک تازه در طول روز دارند، که در ماه های گرم سال خیلی مهم است.

مطالعه کنید: تاثیر تعداد دفعات خوراک گاوها بر تولید شیر

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 30

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود