تاثیر استفاده از کاه گندم یا یولاف با سبوس گندم یا دانه ذرت در جیره های قبل از زایش بر عملکرد بعد از زایش گاوهای دوره انتقال

این مطالعه تاثیرات تغذیه منبع کاه و مکمل انرژی در دوره قبل از زایش را بر عملکرد تولیدی بعد از زایش و ... را بررسی می کند

این مطالعه تاثیرات تغذیه منبع کاه و مکمل انرژی در دوره قبل از زایش را بر عملکرد تولیدی بعد از زایش و تغییرات متابولیت های خونی گاوهای شیری دو رگ بررسی می کند. 28 گاو دورگ هلشتاین و شاهیوال بطور تصادفی به یکی از 4 تیمار در طرح فاکتوریل دو در دو اختصاص داده شدند: 1 کاه گندم و دانه ذرت (WSCG)، 2- کاه گندم و سبوس گندم (WSWB)، 3- کاه یولاف و دانه ذرت (OSCG)، 4- کاه یولاف و سبوس گندم(OSWB). جیره های همسان از لحاظ نیتروژن به صورت ازاد در اختیار دام ها قرار گرفتند و شامل 25 درصد کاه گندم یا کاه یولاف بودند و یا 10 درصد دانه ذرت یا سبوس گندم بودند. طول دوره ازمایش 42 روز قبل و 56 روز بعد از زایش بود. بعد از زایش تمام دام ها جیره یکسان مصرف کردند. ماده خشک مصرفی قبل و بعد از زایش به صورت درصدی از وزن بدن تفاوتی نداشت. تعادل انرژی قبل از زایش برای گاوهای مصرف کننده کاه یولاف نسبت به کاه گندم بالاتر بود و برای دام های مصرف کننده دانه ذرت نسبت به سبوس گندم بالاتر بود. تعادل انرژی بعد از زایش در گاوهای مصرف کنندهWSCG  نسبت به OSCG بالاتر بود. تولید و ترکیب شیر توسط منبع انرژی یا کاه تحت تاثیر قرار نگرفت. تولید شیر در هفته های 1، 2 و 3 درWSWB  نسبت به تیمارهایWSCG  و OSWB بالاتر بود. کارایی خوراک درWSWB  نسبت به WSCG بیشتر بود. غلظت پلاسمایی NEFA بعد از زایش در گاوهای مصرف کننده کاه گندم بیشتر از کاه یولاف بود، ولیکن، مقادیر اندازه گیری شده در وضعیت نرمال بودند. غلظت BHBA بعد از زایش تحت تاثیر منبع کاه یا انرژی قرار نگرفت. گاوهای مصرف کنندهWSWB  در پیرامون زایش در تعادل انرژی بهتری بودند. همچنین گاوهای مصرف کنندهWSWB  شیوع کمتری از مشکلات سلامتی و کتوز تحت حاد داشتند، تولید شیر بالاتر و ضریب تبدیل خوراک بهتر در سه هفته اول بعد از زایش داشتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 25 درصد کاه و 10 درصد سبوس گندم به جیره گاوهای خشک مصرف خوراک و تعادل مثبت انرژی را در کل دوره انتقال حفظ می کند. تعادل انرژی قبل از زایش در گاوهای مصرف کننده کاه گندم نسبت به گاوهای مصرف کننده کاه یولاف، به نیازهای تغذیه ای پیشنهاد شده توسط NRC نزدیک بود. تغذیهWSWB  قبل از زایش تولید شیر و ضریب تبدیل خوراک را در طول سه هفته اول شیردهی بهبود بخشید. همچنین این گاوها مشکلات سلامتی کمتری داشتند و کمترین شیوع از کتوز تحت حاد را داشتند. غلظت بالاترNEFA  در گاوهای مصرف کننده کاه گندم نسبت به کاه یولاف در روز 5 شیردهی گزارش شد، علی رغم تعادل مثبت انرژی، ممکن است با تولید شیر بالاتر مرتبط باشد. علاوه بر این، کاه گندم و سبوس گندم می تواند با موفقیت در جیره گاوهای خشک استفاده شود بطوریکه انها مصرف انرژی قبل از زایش را کنترل می کنند و تولید شیر را در سه هفته اول شیردهی بهبود می بخشند از طریق انتقال بهتر به جیره شیردهی بدون تاثیر منفی بر مصرف خوراک، و باعث شیوع کمتر بیماری های متابولیک می شوند. مطالعات بیشتر مورد نیاز است برای بررسی اثرات سودمند با استفاده از کاه گندم و سبوس گندم در جیره گاوهای خشک نژادهای پرتولید گاو است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 35

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود