زمان باقی ماندن در جایگاه گاوهای تازه زا بر کل عملکرد شیردهی دام ها تاثیر می گذارد

این مطالعه تاثیر روش های گروه بندی گاوهای تازه زا را بر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی گاوهای شیری را بررسی می کند.

این مطالعه تاثیر روش های گروه بندی گاوهای تازه زا را بر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی گاوهای شیری را بررسی می کند. 160 گاو هلشتاین چند شکم براساس روش آماری کاملا تصادفی به یکی از تیمارهای پایین اختصاص داده شدند: 21 روز در جایگاه گاوهای تازه زا با 5/12 کیلوگرم کنسانتره (C21, n = 60)، 10 روز در جایگاه تازه زا با 5/12 کیلو کنسانتره (C10, n = 50) و 10 روز در جایگاه تازه زا با 10 کیلوگرم کنسانتره (L10, n = 50). اگرچه تفاوتی بین تیمارها در 10 روز اول شیردهی نبود، گاوهایC10  وL10  تمایل به تولید شیر بالاتر نسبت به گاوهایC21  از روز 10 تا 21 شیردهی داشتند. علاوه بر این، تولید شیر بالاتر از روز 22 تا 28 شیردهی و 29 تا 70 در گاوهای مصرف کنندهC10  و L10 به دست آمد. تمایل به افزایش تولید شیر بالاتر برای گاوهایC10  وL10  در کل دوره 305 روز شیردهی داشت. تفاوتی بین تولید شیر دام های C10  وL10  وجود نداشت. متابولیت های خونی (کلسیم، فسفر، NEFA، BHBA) تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. آبستنی در اولین، دومین و سومین تلقیح به ترتیب 38، 39 و 40 درصد بود که تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در مجموع، نتایج ما برای اولین بار نشان داد که روش گروه بندی گاوهای تازه زا تاثیر طولانی مدت بر تولید شیر دارد اما افزودن 5/2 کیلوگرم کنسانتره تاثیری بر عملکرد گاوها نداشت.

تا این لحظه تاثیر روش گروه بندی گاوهای تازه زا بررسی نشده بود. نگهداری گاوها برای 10 در مقابل 21 روز در جایگاه تازه زا در ترکیب با 10 در مقابل 5/12 کیلوگرم در روز از کنسانتره در این مطالعه بررسی شد. نتایج نشان دادند که نگهداری گاوهای چند شکم در بهاربند گاوهای تازه زا برای 10 روز در مقایسه با 21 روز قابل توصیه است، زیرا تاثیر مفیدی بر 70 روز اول شیردهی دارد و تمایل به افزایش تولید شیر در کل دوره شیردهی دارد. افزایش مصرف کنسانتره به میزان 5/2 کیلوگرم در روز در بهاربند تازه زا تاثیری بر تولید شیر نداشت. علاوه بر این، این روش گروه بندی تاثیری بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای چند شکم نداشت. در نتیجه، حفظ گاوهای شیری برای 10 روز در بهاربند تازه زا قابل توصیه است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط: 

راه هایی برای سلامتی و تولید گاوهای تازه زا

روش های تغذیه ای برای افزایش مصرف خوراک گاوهای تازه زا

  • تعداد بازدید: 106

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود