مدل سازی خنک کردن هدایتی گاوهای شیری تحت تنش حرارتی

خنک کردن هدایتی روشی جدید است که در مقایسه با بعضی از روش های رایج توانایی کاهش مصرف انرژی و اب را در خنک کردن دارد.

خنک کردن هدایتی، که براساس تماس مستقیم بین گاو در حال استراحت و سطح خنک است (تشک های آبی، یا هر انتقال دهنده گرما که در زیر بستر قرار می گیرد)، اجازه می دهد که حرارت از یک گاو به سطح خنک شده منتقل شود، و بنابراین تنش حرارتی را در گاو کاهش می دهد. خنک کردن هدایتی روشی جدید است که در مقایسه با بعضی از روش های رایج توانایی کاهش مصرف انرژی و آب را در خنک کردن دارد. یک مدل سرمایش سه جهتی که خنک کردن گاوهای شیری تحت تنش حرراتی را شبیه سازی می کرد گسترش یافت. برای مشخص کردن جریان هوای اطراف دام، مدل از روش محاسباتی دینامیک سیالات استفاده کرد. با حل معادلات پيوستگي و ضربان، ميدان جريان به دست آمد. جابه جایی هوا بین دام و تشک آبی و نیز بین دام و هوای پیرامون با حل معادلات انرژی تعیین شد. رطوبت نسبی با استفاده از انواع معادلات جابه جایی مشخص شد. استفاده از مدل سه بعدی با توجه به دمای هوا مورد بررسی قرار گرفت و دقت بالایی داشت. آنالیزهای حساسیت بین دفع حرارت (محسوس و غیرمحسوس) با توجه به دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت هوا، و سطح خیس بودن پوست انجام شد برای تعیین اینکه کدام فاکتور تاثیر بیشتری بر جریان گرما نسبت به سایر عوامل دارد. جریان گرما به دمای هوا و سطح خیس بودن پوست حساسیت بیشتر و به رطوبت نسبی حساسیت کمتری داشت.

مطالعه کنید: خنک کردن گاوهای شیری با آب

  • 1-این مطالعه یک مدل سه بعدی ایجاد کرد که جریان گرما را به روش هدایتی از یک گاو خوابیده بر یک تشک آبی پیش بینی می کرد. مدل سه بعدی قادر بود که توزیع فضایی جریان هوا، دما و رطوبت نسبی در یک فضای اشغال شده توسط گاو را تخمین بزند. مدل می تواند برای مطالعه فضای خنک شده و حاوی دام های متعدد توسعه بیابد. دفع حرارت به محیط از طریق هدایت، تشعشع و تبخیر در سیستم ارزیابی شد.
  • 2-عملکرد خنک کردن تشک آبی به دمای آب در گردش داخل تشک بستگی دارد. جریان گرمای پیش بینی شده برای آب 6/4 درجه 430 وات در هر مترمربع بود که به 306 وات در هر مترمربع برای آب 5/14 درجه کاهش یافت.
  • 3-دمای سطح تماس بین پوست گاو و تشک در مدل سه بعدی با دمای اندازه گیری شده در نقطه ای مشترک از گاو خوابیده بر تشک آبی برای 5 دمای مختلف آب مقایسه شد. بطور متوسط، پیش بینی مدل فقط 4/4 درصد اشتباه داشت.
  • 4-آنالیزهای حساسیت نشان داد که تبادل دما بین گاو و هوای محیط به دمای هوا و خیس بودن پوست حساس است اما به رطوبت نسبی حساسیت کمتری دارد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 48

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود