بهینه کردن زمان تلقیح تلیسه های شیری تلقیح شده با اسپرم های سکس

ما فرض کردیم که به تاخیر انداختن تقریبا 12 ساعته تلقیح با اسپرم سکس آبستنی را به ازائ تلقیح (P/AI) افزایش می دهد...

ما فرض کردیم که به تاخیر انداختن تقریبا 12 ساعته تلقیح با اسپرم سکس آبستنی را به ازائ تلقیح (P/AI) افزایش می دهد. تلیسه های هلشتاین (1207 عدد) با یک گردن بند حاوی سیستم اتوماتیک تشخیص فحلی (HRLDn tags, SCR Engineers Ltd) در سن 7/10 ماهگی مجهز شدند. زمانیکه آنها به وزن 330 کیلوگرم رسیدند، تلیسه ها در یک سیستم همزمانی فحلی (5-d Cosynch) وارد شدند. پرسنل تلیسه هایی را که در فحلی بودند، دو بار در روز در ساعت 5 و 15 از روز اولین تزریقPGF2α تا 72 ساعت بعد ثبت کردند. در تیمارهای استفاده از اسپرم های سکس بدون تاخیر 12 ساعته (SSEarly)یا اسپرم های عادی (CONV)، تلیسه ها با فحلی در ساعت های 5 یا 15 در ساعت های 6 و 16 همان روز تلقیح شدند. تلیسه هایی که از اسپرم سکس با 12 ساعت تاخیر استفاده کردند(SSLate)  و فحلی آنها در ساعت 5 یا 15 تشخیص داه شد به ترتیب در ساعت 16 همان روز یا ساعت 6 صبح روز بعد تلقیح شدند. تمام تلیسه هایی که فحلی آنها بعد از اولین تزریقPGF2α تشخیص داده نشد یک تزریقGnRH در ساعت 5 صبح دریافت کردند. تلیسه ها در تیمارهایCONV یا SSEarly در ساعت 6 صبح تلقیح شدند، در حالیکه تلیسه ها در تیمارSSLate در ساعت 16 تلقیح شدند. در بین تلیسه هایی که فحلی آنها تشخیص داده شد، دامنه فاصله از شروع فحلی تا تلقیح مصنوعی 6/3 تا 5/28 ساعت، 0 تا 5/25 ساعت، و 4/9 تا 8/36 ساعت به ترتیب برای تیمارهای CONV ، SSEarly ، و SSLate بود. بین تلیسه هایی که در زمان مشخص تلقیح شدند، دامنه فاصله از تزریقGnRH تا تلقیح برای تیمارهایCONV وSSEarly صفر بود و 5/8 تا 7/11 ساعت برای تلیسه های تیمار SSLate بود. نرخ تلقیح به ازائ آبستنی در 62 روز بعد از اولین تلقیح برایCONV (1/63 درصد) در مقایسه باSSEarly (3/43 درصد) وSSLate (8/44 درصد) بیشتر بود. تعداد بیشتری از تلیسه ها در تیمارهایSSEarly (8/65 درصد) وSSLate (70 درصد) در مقایسه با تیمار CONV (5/40 درصد) گوساله زنده به دنیا آوردند. زمانیکه ارزش گوساله های نر و ماده یک روزه صفر دلار بود و هزینه تلیسه های جایگزین 750 دلار بود، هزینه پرورش تلیسه ها از زمان شروع طرح تا زایش برای تیمارCONV در مقایسه با SSEarly کمتر بود، اما تیمارSSLate تفاوتی با تیمارهای دیگر نداشت. زمانیکه ارزش گوساله های ماده یک روزه 130 دلار و گوساله های نر یک روزه 30 دلار بود و هزینه تلیسه 1000 دلار بود، تفاوتی بین تیمارها از زمان شروع طرح تا زایش مشاهده نشد. از این آزمایش نتیجه گرفتیم که نرخ آبستنی به ازائ تلقیح با اسپرم های سکس بهبود نمی یابد زمانیکه تلقیح تا 12 ساعت به تاخیر می افتد.

روش پیشنهادی برای بهبود آبستنی به ازاء تلقیح در تلیسه های تلقیح شده با اسپرم سکس (تاخیر در تلقیح تا تقریبا 12 ساعت) موفق نبود. اگرچه تشخیص دلیل واقعی سخت است، ما عقیده داریم که دامنه فاصله از شروع فحلی تا تلقیح در تیمارها خیلی زیاد بود، که امکان ما را محدود می کرد در بررسی این موضوع که آیا تاخیر انداختن تلقیح برای 12 ساعت می تواند نرخ آبستنی را بهبود ببخشد. در حقیقت، ما مشاهده کردیم که تلیسه های که در تیمارSSEarly  بودند، تلقیح هایی که در کمتر از 14 ساعت بعد از شروع فحلی انجام شد نرخ باروری خیلی کمی داشتند، در حالیکه تلقیح دیرتر با نرخ آبستنی بیشتر ارتباط داشت. تحقیقات بیشتر مورد نیاز است. علی رغم نرخ آبستنی کمتر برای تیمارهایSSEarly  وSSLate ، تفاوت در سود اقتصادی بین تیمارها کوچک یا صفر بود، به علت فاصله مساوی بین شروع آزمایش تا زایش بین تیمارها و چون تیمارهای SSLate وSSEarly  تعداد بیشتری گوساله ماده داشتند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

مطالب مرتبط: 

تلقیح تلیسه ها با اندازه بدن

تلقیح زودهنگام تلیسه ها ممکن است عملکرد شما را کاهش دهد

  • تعداد بازدید: 99

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود