تاثیر کنجاله کانولای حرارت دیده و گلسرول بر عملکرد و گسترش دستگاه گوارش گوساله های هلشتاین

موضوع این مطالعه دسترسی به تاثیر استفاده از کنجاله کانولای حرارت دیده و گلیسرول در استارتر بر مصرف استارتر و .... است.

موضوع این مطالعه دسترسی به تاثیر استفاده از کنجاله کانولای حرارت دیده و گلیسرول در استارتر بر مصرف استارتر، رشد، و توسعه دستگاه گوارش گوساله های نر هلشتاین می باشد. در مطالعه اول، کنجاله کانولا حرارت دیده شده در دماهای صفر، 100، 110 یا 120 درجه برای 10 دقیقه با هم مقایسه شدند. بعد از حرارت دادن، تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین و قابلیت هضم روده ای پروتئین برآورد شد. مشاهده شد که بخش های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین کنجاله کانولا بطور خطی با افزایش حرارت کاهش یافت. قابلیت هضم روده ای تخمین زده شده پروتئین با حرارت کنجاله کانولا در دمای 110 درجه بیشترین بود. در مطالعه دوم، 28 گوساله نر در طرح بلوک کاملا تصادفی استفاده شدند. گوساله ها استارتر پلت خوردند که شامل کنجاله کانولا یا کنجاله کانولای حرارت دیده برای ده دقیقه در دمای 110 درجه بود. تیمارها همچنین حاوی صفر یا 5 درصد گلیسرول بودند. مطالعه 51 روز طول کشید، که در اولین روز شیرگیری گوساله تمام شد. مصرف استارتر، رشد روزانه، غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر شکمبه، بافت شناسی شکمبه و روده کوچک، بیان ژن های (MCT1, GPR41, GPR43, UTB, AQP3, PEPT1, PEPT2, ATB0+, and EAAC1) در اپیتلیوم شکمبه، ژئوژنوم، و ایلئوم، و فعالیت آنزیم های brush border در دوازدهه، ژئوژنوم، و ایلئوم بررسی شد. اثرات متقابل اندکی بین کنجاله کانولای حرارت دیده و گلیسرول مشاهده شد. تغذیه کنجاله کانولای حرارت دیده تاثیری بر مصرف استارتر نداشت. ولیکن، تغذیه کنجاله کانولای حرارت دیده به گوساله ها تمایل به کاهش رشد روزانه و کاهش وزن بافت شکمبه و ژئوژنوم داشت. فراوری حرارتی بر بیان ژن یا فعالیت آنزیم های brush border در روده کوچک تاثیر نداشت. استفاده از گلیسرول تمایل به افزایش تجمعی مصرف استارتر و وزن بدن داشت. استفاده از گلیسرولpH شکمبه را کاهش داد و غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را افزایش داد. علاوه بر این، استفاده از گلیسرول وزن مواد هضمی شیردان، دوازدهه، ژئوژنوم و سکال را افزایش داد و تمایل به افزایش وزن بافت ژئوژنوم داشت. افزودن گلیسرول تمایل به کاهش بیان ژنMCT1 در اپیتلیوم شکمبه داشت، و بیان ژنMCT1 را در اپیتلیوم قسمت ابتدایی ژئوژنوم افزایش داد. بطور کلی، تیمار حرارتی کنجاله کانولا ممکن است بر رشد گوساله و گسترش دستگاه گوارش تاثیر منفی بگذارد. افزودن گلیسرول ممکن است مصرف استارتر، رشد روزانه، تخمیر شکمبه ای، و گسترش روده ای را در گوساله های مصرف کننده کنجاله کانولا به عنوان منبع اصلی پروتئین در استارتر پلت افزایش دهد.

افزایش دمای تیمار حرارتی قابلیت تجزیه شکمبه ای ماده خشک و پروتئین را در کنجاله کانولا کاهش می دهد با حداقل اثر بر قابلیت هضم روده ای زمانیکه برای 10 دقیقه در دمای 110 درجه حرارت می بیند. کنجاله کانولای حرارت دیده و گلیسرول اثر متقابلی با هم برای گسترش دستگاه گوارش در گوساله ها نداشتند. تغذیه کنجاله کانولای حرارت دیده به گوساله ها قبل و در هنگام شیرگیری می تواند رشد روزانه و گسترش دستگاه گوارش را کاهش دهد. استفاده از گلیسرول در سطح 5 درصد تاثیر مثبتی بر رشد روزانه دارد. علاوه بر این، گلیسرول می تواند تخمیر شکمبه ای و بیان ژنMCT1  را در روده کوچک افزایش دهد، که بیانگر تحریک گسترش دستگاه گوارش است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 91

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود