نقش واسطه های بیوهیدروژناسیون و میکروب های شکمبه در جیره های القا کننده کاهش چربی شیر

برای تامین احتیاجات انرژی گاوهای شیری پرتولید، غلات و چربی ها به صورت افزایشی در جیره ها در حال استفاده است...

برای تامین احتیاجات انرژی گاوهای شیری پرتولید، غلات و چربی ها به صورت افزایشی در جیره ها در حال استفاده است. علاوه بر این، چربی مکمل در جیره نشخوارکنندگان تحت شرایط ازمایشگاهی و مزرعه ای برای افزایش غلظت اسیدهای چرب فعال امگا 3 و CLA در شیر و گوشت استفاده می شود. با این حال، این روش های تغذیه ای به شدت شیوع کاهش چربی شیر را در گاوهای شیری افزایش می دهد. اگرچه القا کاهش چربی شیر می تواند یک روش مدیریتی باشد، ولی در اغلب موارد، کاهش چربی شیر ایجاد شده به علت خوراک با کاهش سود دامدار همراه است. در این بررسی، ما نقش اسیدهای چرب مخصوصا اسیدهای منشا گرفته از بیوهیدروژناسیون شکمبه ای، و نیز میکروب های شکمبه ای موجود در کاهش چربی شیر القا شده را بررسی می کنیم. اگرچه این سندرم چند عامله است، مهمترین راه شناخته شده جابه جایی روش بیوهیدروژناسیون شکمبه ای از تشکیل مواد حد واسط ترانس 11 به تولید بیشتر ترانس 10 است، که انتقال از تولید ترانس 11 به ترانس 10 شناخته می شود. علت میکروبی این انتقال از ترانس 11 به ترانس 10 هنوز به خوبی درک نشده است و به نظر می رسد که مشخص کردن مکانیسم های میکروبی کاهش چربی شیر القایی از خوراک یک چالش است. روش های جلوگیری زا کاهش چربی شیر عبارتند از افزودن پایدارکننده های شکمبه، انتخاب برای دام هایی با تحمل بالاتر نسبت به این جیره ها، انتخاب برای دام هایی با هضم فیبر بیشتر، یا تغذیه غلات و کنسانتره کمتر است.

اگرچه کاهش چربی شیر القا شده توسط خوراک یک سندرم چند عامله است، در اکثر موارد این سندرم، اتفاق می افتد در الگوی بیوهیدروژناسیون شکمبه ای از تشکیل اسیدهای چرب ترانس 11 به سمت تولید بیشتر حد واسط های ترانس 10 (trans-10,cis-12 CLA,trans-10 18:1 and trans-10,cis-15 18:2)، که اغلب به عنوان انتقال از ترانس 11 به ترانس شناخته می شود. با این حال برای تایید تاثیر مستقیمtrans-10 18:1  و trans-10,cis-15 18:2 در کاهش چربی شیر تحقیقات بیشتر مورد نیاز است. عوامل میکروبی موثر در این جابه جایی از ترانس 11 به ترانس 10 به خوبی مشخص نشده اند.Butyrivibrio spp.  هنوز به عنوان مهمترین باکتری تولید کننده ترانس 11 در شکمبه شناخته شده است، ولیکن، باکتری های مسئول تولید ترانس 10 نامشخص هستند. نتایج متفاوت در مقالات پیشنهاد می کند که سایر باکتری ها مانند باکتری های کشت داده نشده می توانند در این شرایط موثر باشند و یا شرایط خاصی که مورد نیاز است تا باعث تولید ترانس 10 شود. تحقیقات بیشتر با استفاده از روش های متاژنومیک ممکن است نتایج بهتری در این مورد فراهم کند. با این حال، به نظر می رسد که مکانیسم های میکروبی ایجاد کننده کاهش چربی شیر چالش برانگیز است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 49

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود