پروپیونات بیان ژن های کلیدی مسئول در مسیر گلوکونئوژنیک در سلول های اپیتلیال روده گاو را افزایش می دهد

تقریبا 15 تا 50 درصد اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به روده کوچک نشخوارکنندگان می رسند. مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که ...

تقریبا 15 تا 50 درصد اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به روده کوچک نشخوارکنندگان می رسند. مطالعات قبلی پیشنهاد می کنند که فعال شدن تولید گلوکز تحریک شده توسط پروپیونات در روده کوچک تاثیر مثبتی بر هموستاز انرژی دارد. ولیکن، اثرات تنظیمی پروپیونات بر ژن های کلیدی تولید گلوکز در سلول های انتروسیت روده کوچک گاوها کمتر شناخته شده است. بنابراین، هدف این مطالعه ایجاد محیط کشت از سلول های اپیتلیال روده گاوها از قسمت ژئوژنوم با استفاده ازSV40T  و تحقیق در مورد اثرات تنظیمی پروپیونات بر ژن های کلیدی تولید گلوکز در سلول های اپیتلیال روده گاوها است. بیانmRNA  ژن های شامل در انتقال اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، ناقل منوکربوکسیلات 4، و مبادله کننده سدیم و هیدورژن بطور معنی داری افزایش یافتند با 20 میلی مول اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در مقایسه با تیمار شاهد. علاوه بر این، سلول های اپیتلیال روده گاوها جذب بالا از پروپیونات و بوتیرات از محیط کشت را نشان دادند. بطور قابل توجه، 3 میلی مول پروپیونات باعث ایجاد تغییرات مشخص در سطحmRNA  ژن های کلیدی شامل در تولید گلوکز گردید، شامل فسفوانول پیروات کربوکسی ناز 2، پیروات کربوکسیلاز، فروکتوز 1-6 بایفسفاتاز 1، و peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator 1α. علاوه بر این، 3 میلی مول پروپیونات بیانmRNA  مسئول  PGC1Aرا در 3، 6، 12 و 24 ساعت بعد از انکوباسیون افزایش داد. این یافته ها پیشنهاد می کند که پروپیونات بیان mRNA ژن های شامل در انزیم های کلیدی برای تولید گلوکز در انتروسیت گاوها را کنترل می کند.

در این مطالعه، ما ثابت کردیم که سلول های اپیتلیال روده گاوها می توانند پروپیونات جذب کنند. تحقیق ما همچنین اشکار کرد نقش اساسی پروپیونات در بیانmRNA  ژن های شامل در انزیم های کلیدی برای تولید گلوکز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز 2 که در مسیر تولید گلوکز در انتروسیت های روده کوچک گاوها نقش اساسی بازی می کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 59

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود