تاثیر محصول تخمیری ساکارومایسیس سرویسیه بر گاوهای شیری تحت تنش حرارتی

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر افزودن محصول تخمیر ساکارومایسیس سرویسیه(SCFP) ​بر شاخص های دمای بدن، متابولیسم، پروتئین...

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر افزودن محصول تخمیر ساکارومایسیس سرویسیه(SCFP)  بر شاخص های دمای بدن، متابولیسم، پروتئین ها فاز حاد، و فاکتورهای تولیدی در تنش حرارتی است. 20 گاو هلشتاین چند شکم (675 کیلو و 144 روز شیردهی و شکم زایش 3/2) در ازمایشی استفاده شدند که در دو تکرار (10 گاو در هر تکرار) انجام شد. گاوها بطور تصادفی به یکی از دو تیمار اختصاص داده شدند: جیره کنترل و یا جیره کنترل به اضافه 19 گرم در روز از SCFP. گاوها قبل از شروع ازمایش 21 روز جیره ها را خوردند. ازمایش شامل دو دوره بود: دمای خنثی (دوره یک) و تنش حرارتی (دوره دو). در طول دوره اول (4 روز)، گاوها بطور ازاد تغذیه شدند و برای جمع اوری داده های پایه در شرایط دمای خنثی بودند. در دوره دوم (7 روز) تنش حرارتی به صورت مصنوعی توسط پتوهای الکترونیک ایجاد شد. گاوها از این پتو در کل دوره دوم استفاده کردند. دمای مقعد، نرخ تنفس، و دمای پوست دو بار در روز (6 صبح و 6 عصر) در هر دو دوره بدست امد. بطور کلی، تنش حرارتی دمای مقعد، دمای پوست، و نرخ تنفس را (4/1، 8/4 و 54 تنفس در دقیقه) نسبت به دوره اول افزایش داد، اما تفاوت بین تیمارهای تغذیه ای مشاهده نشد. در مقایسه با دوره اول، تنش حراتی ماده خشک مصرفی و تولید شیر را (36 و 26 درصد) کاهش داد، و کاهش بین تیمارهای خوراکی مشابه بود. در مقایسه با دوره اول، تنش حرارتی میزان چربی شیر و نیتروژن اوره ای شیر را (17 و 30 درصد) افزایش داد و میزان پروتئین و لاکتوز را (7 و 4/1 درصد) کاهش داد. بطور کلی، تنش حرارتیسطح کورتیزول پلاسما را در گروه کنترل (52 درصد) افزایش داد، اما سطح کورتیزول در گروه مصرف کننده SCFP تفاوتی نداشت. تنش حرارتی پروتئین های متصل به لیپوپلی ساکارید و سرم امیلولئید A را (2 و 4 برابر) افزایش داد، و مصرفSCFP  تمایل به کاهش (33 درصد) سرم امیلولئید A نسبت به گروه کنترل داشت. اگرچه تنش حرارتی تاثیر بر سلول های سفید خون در گردش و نوتروفیل ها نداشت، SCFP  سلول های سفید در گردش و نوتروفیل را به میزان 9 و 26 درصد در دوره تنش حرارتی نسبت به گروه کنترل افزایش داد. بطور کلی، تنش حرارتی واکنش پروتئین های فاز حاد را شروع می کند و تغذیهSCFP  غلظت کورتیزول و سرم امیلولئید A را کاهش می دهد و بعضی از لوکوسیت ها را در تنش حرارتی تغییر می دهد.

استفاده از پتوی الکترونیک تمام شاخص های دمای بدن را افزایش داد، باعث التهاب شد، و شاخص های تولیدی را (مصرف خوراک و تولید شیر)کاهش داد. در اینجا ثابت کردیم که تغذیهSCFP  می تواند در کاهش کورتیزول در گردش و پروتئین های فاز حاد و افزایش لوکوسیت ها در زمان تنش مفید باشد. نهایتا، تغذیهSCFP  پروفایل متابولیک و ایمنی را در گاوهای تحت تنش تغییر می دهد، و این تغییرات بیانگر کاهش شرایط تنش است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 101

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود