تاثیر نوع جو و روش فراوری بر تخمیر شکمبه ای، ناپدید شدن ماده خشک و خصوصیات تخمیر محیط کشت

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر نوع جو و نوع فراوری بر کیفیت فراوری، ناپدید شدن ماده خشک، و خصوصیات تخمیر در محیط کشت است.

 

  • خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بین سویه های جو متفاوت است
  • یکنواختی پوسته و اندازه ذرات بر ناپدید شدن ماده خشک تاثیر می گذارد
  • توزیع اندازه ذرات با نوع جو و فراوری ان تحت تاثیر قرار می گیرد
  • فراوری (اسیاب در مقابل رول کردن) ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین را افزایش داد
  • جو دو ردیفه در مقابل 6 ردیفه ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین بالاتر داشت

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر نوع جو (دو ردیفه در مقابل 6 ردیفه) و نوع فراوری (اسیاب کردن، غلطک زدن خشک، و غلطک زدن مرطوب) بر کیفیت فراوری، ناپدید شدن ماده خشک، و خصوصیات تخمیر در محیط کشت است. مطالعه طرح با دو نوع جو و سه نوع روش فراوری در یک ارایش فاکتوریل کاملا تصادفی بود. 30 نوع واریته جو از 85 واریته انتخاب شدند که قبلا برای ناپدید شدن ماده خشک در ازمایشگاه بررسی شده بودند. میانگین ناپدید شدن ماده خشک بعد از 48 ساعت انکوباسیون 8/32 درصد (پایین)، 52 درصد (متوسط)، و 8/68 درصد (بالا) بود. ده نمونه از هر گروه ناپدید شدن ماده خشک (پایین، متوسط و بالا) از جو 2 و 6 ردیفه انتخاب شد. نمونه های جو اسیاب شدند (توری یک میلیمتر) و به صورت خشک یا مرطوب برای رسیدن به شاخص فراوری 8/0 غلطک زده شدند. توزیع اندازه ذرات جو غلطک خورده در توری های 4، 35/3، 36/2، 18/1، 85/0 میلیمتر، تولید گاز، ناپدید شدن ماده خشک و خصوصیات تخمیر در 6، 24 و 48 ساعت انکوباسیون اندازه گیری شد. جو دو ردیفه نسبت به 6 ردیفه وزن کرنل، نشاسته، و میزان چربی بالاتری داشت، و میزان فیبر کمتری داشت. توزیع اندازه ذرات جو غلطک خورده تحت تاثیر نوع جو، فراوری و اثر متقابل انها قرار گرفت. ذرات درشت بیشتری بر الک 35/3 برای ذرت دو ردیفه نسبت به 6 ردیفه قرار گرفت (غلطک خشک 44/0 در مقابل 34/0، و غلطک مرطوب 91/0 در مقابل 85/0). در مقایسه با 6 ردیفه، جو دو ردیفه ناپدید شدن ماده خشک بالاتری بعد از 6 و 48 ساعت داشت و ناپدید شدن پروتئین بیشتری بعد از 48 ساعت داشت. جو اسیاب ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین، تولید پروتئین میکروبی و میزان پروپیونات و کل اسیدهای چرب بالاتری داشت نسبت به جو غلطک خورده، در حالیکه این فاکتورها بین جو غلطک خورده خیس یا خشک تفاوتی نداشت. اثر متقابل نوع جو و فراوری برای ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین، و کنیتیک تولید گاز وجود داشت. ذرات درشت تر همبستگی منفی و ذرات ریز همبستگی مثبت با ناپدید شدن ماده خشک داشتند. این نتایج نشان داد که اگرچه توزیع اندازه ذرات جو غلطت خورده خیس و خشک متفاوت است، تاثیر بر تولید گاز و ناپدید شدن ماده خشک اندک بود، بخصوص برای جو دو ردیفه. تفاوت در ناپدید شدن ماده خشک در 6 و 48 ساعت بین جو دو و 6 ردیفه پیشنهاد می کند که نوع جو می تواند بر نرخ و میزان هضم بین جو دو ردیفه و 6 ردیفه تاثیر بگذارد که پیشنهاد می کند که نوع جو می تواند بر نرخ و میزان هضم در شکمبه تاثیر بگذارد. این تفاوت ها پیشنهاد می کند که شانس زیادی برای انتخاب واریته جو بر اساس واکنش به فراوری و نهایتا ارزش غذایی انها برای نشخوارکنندگان وجود دارد.

این مطالعه ثابت کرد که تفاوت ذاتی در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و تولید گاز و ناپدید شدن ماده خشک ازمایشگاهی بین انواع 2 و 6 ردیفه وجود دارد. جو دو ردیفه وزن کرنل، نشاسته و چربی نسبت به جو 6 ردیفه بالاتری دارد. براساس غلطک زدن خشک یا خیس، ذرات برای جو دو ردیفه نسبت به 6 ردیفه یکنواخت تر هستند. بنابراین، جو دو ردیفه نسبت به 6 ردیفه در تمام زمان های انکوباسیون ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین بهتری داشت. اگرچه توزیع اندازه ذرات غلطک خشک و خیس متفاوت بود، تاثیر ان بر تولید گاز و ناپدید شدن ماده خشک کوچک بود، بخصوص برای جو دو ردیفه. اسیاب کردن در مقایسه با غلطک زدن باعث افزایش ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین، و تولید پروتیئن میکروبی شد. این تفاوت ها، همراه با همبستگی بین ذرات ریز جو غلطک خورده با نرخ تخمیر، پیشنهاد می کند که توانایی قابل توجهی برای انتخاب و پرروش سویه های جو براساس پاسخ های فراوری و نهایتا ارزش تغذیه ای انها برای نشخوارکنندگان وجود دارد. 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 107

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود