جایگزینی کاه گندم با باگاس نیشکر در جیره هایی با علوفه پایین تغذیه شده به گاوهای شیری اواسط شیردهی، تولید شیر، قابلیت هضم، و رفتار خوراک خوردن

باگاس نیشکر یک منبع علوفه ای با کیفیت پایین است که اغلب در زمان کمبود علوفه به میزان زیادی وجود دارد. اغلب در مقایسه...

باگاس نیشکر یک منبع علوفه ای با کیفیت پایین است که اغلب در زمان کمبود علوفه به میزان زیادی وجود دارد. اغلب در مقایسه با سایر منابع علوفه ای قیمت پایینی دارد. ما فرض کردیم که باگاس می تواند به عنوان منبع علوفه برای گاوهای شیری با جایگزینی کاه گندم، یک منبع دیگر علوفه ای با کیفیت پایین، استفاده شود. این مطالعه تاثیر جایگزینی کاه گندم را با باگاس نیشکر در جیره های گاوهای شیری اواسط شیردهی بر تولید شیر و پروفایل اسیدهای چرب، مصرف، قابلیت هضم، رفتار خوردن، و تخمیر شکمبه ای بررسی کرد. 9 گاو هلشتاین در روز 105 شیردهی با تولید 42 کیلوگرم و وزن بدن 617 کیلوگرم در یک طرح مربع لاتین3 × 3  با دوره های 21 روزه استفاده شدند. تیمارها عبارت بودند از 1- 0SB، جیره حاوی صفر درصد باگاس و 27 درصد کاه گندم، 2- 9SB، جیره حاوی 9 درصد باگاس و 18 درصد کاه 3- 18SB، جیره حاوی 18 درصد باگاس و 9 درصد کاه گندم. باگاس نسبت به کاه گندم ماده الی (94.1 vs. 85.1% of DM)،NDF  (86.2 vs. 76.4% of DM)، ADF (62.9 vs. 45.2% of DM)، و لیگنین(19.9 vs. 10.3% of DM)  بیشتر بود اما پروتئین کمتر (CP; 2.63 vs. 3.72% of DM) داشت. باگاس نسبت به کاه گندم همچنین(63.2 vs. 40.6% of DM) peNDF8 و(35.5 vs. 21.2% of DM)  uNDF288 بالاتر داشت. میزان uNDF30 بین جیره ها برابر بود، ولیکن، با افزایش سطح باگاس در جیره غلظت peNDF8 و میزان قطعات بزرگتر از 19 میلیمتر بطور خطی افزایش یافت. گاوها به صورت افزایشی بر علیه قطعات بزرگ جداسازی کردند همانطور که باگاس جایگزین کاه گردید. با افزایش سطح باگاس در جیره ها، مصرف ماده خشک(26.53 kg/d)  وNDF (8.58 kg/d)  تفاوتی بین تیمارها نداشت اما مصرف ماده الی و پروتئین کاهش یافت، در حالیکه مصرفADF  و uNDF288 افزایش یافت. با جایگزینی باگاس به جای کاه قابلیت هضم ماده الی، پروتئین و NDF بطور خطی کاهش یافت. تولید شیر (37.0 kg/d)، شیر تصحیح شده (ECM; 38.2 kg/d)، کارایی خوراک (1.44 kg ECM yield/kg DM intake)، و ترکیب شیر (fat, 3.89%; true protein, 2.90%)  تفاوتی بین تیمارها نداشت. افزایش باگاس در جیره ها بطور خطی زمان نشخوار را افزایش داد اماpH  شکمبه کاهش یافت. با جایگزینی باگاس، کل غلظت اسیدهای چرب بطور خطی افزایش یافت، در حالیکه نسبت استات به پروپیونات کاهش خطی یافت. نتایج نشان می دهد که جایگزینی کاه با سطوح افزایشی باگاس در جیره هایی با علوفه پایین و سطح برابرuNDF30  تاثیری بر عملکرد گاوهای شیری اواسط شیردهی ندارد. ما نتیجه گرفتیم که باگاس می تواند به عنوان منبع فیبر در جیره های گاوهای شیری اواسط شیردهی استفاده شود، ولیکن، کاهش قابلیت هضم ممکن است عملکرد شیردهی را کاهش دهد زمانیکه به گاوهای پرتولید تغذیه شود.

تفاوتی در میزانuNDF30  بین جیره ها نبود، اما میزانuNDF288  وpeNDF8  به صورت خطی با افزایش باگاس افزایش یافت. جایگزینی نسبی کاه با باگاس قابلیت هضم را کاهش داد اما تاثیر منفی بر مصرف خوراک و تولید شیر در گاوهای هلشتاین با تولید 37 کیلوگرم شیر نداشت. ما نتیجه گرفتیم که باگاس منبع مناسب ازpeNDF  برای گاوهای مصرف کننده کنسانتره بالا است. ولیکن، باگاس نسبت به کاه قابلیت هضم کمتری دارد بنابراین عملکرد گاوهای شیری ممکن است کاهش یابد زمانیکه جیره هایی با باگاس مصرف کننده که ماده خشک مصرفی را محدود کند.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 15942

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود