سطح پروتئین سیلاژ ذرت خود را بدانید

یکی از اولین مواد مغذی که در گزارش کیفیت علوفه جلب توجه می کند، مقدار پروتئین خام است. در حالی که پروتئین خام کل مهم است

 یکی از اولین مواد مغذی که در گزارش کیفیت علوفه جلب توجه می کند، مقدار پروتئین خام است. در حالی که پروتئین خام کل مهم است، کیفیت پروتئین و چگونگی تأمین نیازهای محیط شکمبه از اهمیت بیشتری برخوردار است. علوفه ذرت معمولاً پروتئین بالایی ندارد، به طور متوسط در نمونه هایی که در سال 2020 در Cumberland Valley Analytical Services جمع 6/7 درصد بود. با این حال، سیلوی ذرت غالباً در جیره های تولیدی با مقادیر بالا تغذیه می شود و ممکن است میزان 900 گرم یا بیشتر پروتئین در جیره دام را تامین کند. کیفیت پروتئین، مقدار و میزان اسیدهای آمینه مختلف، با مقادیر زیاد تغذیه سیلوی ذرت مهمتر می شود. در زیر نموداری نشان داده شده است که دامنه توزیع نیتروژن اسید آمینه ای (پروتئین) به عنوان درصدی از کل نیتروژن (پروتئین) در سیلاژ ذرت را نشان می دهد. محتوای اسید آمینه مقدار پروتئین گزارش شده ممکن است از 50% تا 70% باشد. نیتروژن غیر مرتبط با اسیدهای آمینه ممکن است به صورت آمونیاک، نیترات یا پپتید وجود داشته باشد.

 

سطح نیتروژن بازیابی شده به عنوان اسیدهای آمینه تحت تأثیر عوامل مدیریتی مرتبط با سیلاژ با کیفیت است. مواردی مانند سطح رطوبت، طول برش، فراوری دانه ها، سرعت پر شدن مخزن سیلو، تراکم سیلو و تخمیر حاصل ممکن است بر میزان حفظ اسید آمینه تأثیر بگذارد. سطح اسیدهای آمینه مختلف کیفیت پروتئین را نیز تعریف می کند. روابط بین اسیدهای آمینه ثابت نیست و بسته به نسبت دانه ذرت به علوفه می توانند متفاوت باشند. در زیر ترکیب اسید آمینه برای سیلاژ ذرت و دانه ذرت از کتابخانه خوراکCNCPS  آورده شده است. توجه داشته باشید که برای اسیدهای آمینه که با رنگ نارنجی مشخص شده اند، تفاوت معنی داری بین دانه و علوفه وجود دارد. با افزایش مقدار نسبی دانه (نشاسته) در سیلاژ ذرت، سطح لوسین نیز افزایش می یابد.

 

تحقیقات منتشر شده توسط CVAS با هدف بررسی رابطه اسیدهای آمینه موجود در سیلاژ ذرت با ویژگی های مختلف مواد مغذی، تأیید می کند که میزان برخی از اسیدهای آمینه با میزان نشاسته سیلوی ذرت به طور قابل توجهی متفاوت خواهند بود. در زیر مثالی نشان داده شده است که رابطه معنی دار بین لوسین و نشاسته در محصولات سیلاژ ذرت سال های 2018 و 2019 را نشان می دهد.

 

به عنوان یک قاعده فرض بر این است که هرچه سطح آمونیاک در سیلاژ ذرت بیشتر باشد، سطح اسیدهای آمینه پایین تر است. تحقیقات CVAS نشان می دهند که هیچ ارتباطی بین کل اسیدهای آمینه و آمونیاک در سیلاژ ذرت وجود ندارد. تحقیقات رابطه یا همبستگی های مختلط را بین آمونیاک و آمینو اسیدهای جداگانه در سیلاژ ذرت نشان می دهد. این اطلاعات ممکن است خیلی فنی تلقی شوند، اما می توانیم نکات کلیدی را که برای برنامه های تغذیه ای کاربرد دارند خلاصه کنیم. مثل همیشه، استفاده از روش های مدیریتی برای تولید سیلاژ با کیفیت باعث حفظ بهتر نیتروژن به صورت اسیدهای آمینه می شود. ارزیابی میزان بازیافت نیتروژن به صورت اسید آمینه به عنوان معیار حفظ کیفیت می تواند استفاده شود. البته بدانید که مقادیر اسیدهای آمینه در سیلاژ ذرت ثابت نیست و بسته به عواملی مانند مقدار نشاسته در سیلاژ ذرت متفاوت خواهند بود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 2018

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود