شرایط متغیر سیلو کردن بر کیفیت تخمیر و فراوانی باکتری های اصلی در سیلو یونجه تأثیر می گذارند

سیلو کردن موفق یونجه به اسیدی شدن سریع سیلو بستگی دارد و در نتیجه به تکثیر کافی باکتری های خاص تولید کننده اسید ...

 سیلو کردن موفق یونجه به اسیدی شدن سریع سیلو بستگی دارد و در نتیجه به تکثیر کافی باکتری های خاص تولید کننده اسید لاکتیک تکیه می کند. به همین ترتیب، رشد باکتری های تولید کننده فساد، مانند انتروباکتریها و کلستریدیا، باید سرکوب شود و بنابراین از مواد افزودنی سیلو به طور مکرر استفاده می شود تا شرایط مطلوب در حین سیلو کردن را ایجاد کند. سه ماده افزودنی سیلو یا خاک در حین سیلو کردن یونجه استفاده شد و اثرات آنها بر ویژگی های کیفی علوفه و فراوانی باکتری های کل و همچنین باکتری های کلیدی لاکتوباسیلوس پلانتاروم، بوچنری، انتروباکتری ها و کلستریدیوم بعد از 30 روز سیلو کردن بررسی شد. افزودن پلانتاروم منجر به بالاترین غلظت این گونه و کیفیت عالی سیلو، یعنی غلظت اسید لاکتیک بالا همراه با غلظت اسید استیک و آمونیاک- نیتروژن کم است. یک افزودنی مبتنی بر نیتریت سدیم و هگزامین از رشد باکتری های اسید لاکتیک پشتیبانی نکرد، که همچنین با pH بالاتر و غلظت کم اسید لاکتیک مشخص بود. هیچ تأثیری از تیمارها در انتروباکتری و کلستریدیای مربوط به فساد یافت نشد، حتی هنگام افزودن خاک به محلول برای افزایش آلودگی اولیه کلستریدیال. با این حال، تیمار خاک منجر به افزایش غلظت آمونیاک - نیتروژن و اسید استیک شد. در نتیجه، در میان عوامل اصلی باکتری، غلظت باکتری های اسید لاکتیک به کیفیت سیلاژ مربوط بود. در مورد باکتری های ایجاد کننده فساد، با این حال، تغییر در کیفیت سیلاژ در فراوانی انتروباکتری و کلستریدیا منعکس نشده است. تحقیقات آینده باید از یافته های حاضر استفاده کند و به درک چگونگی تأثیر مواد افزودنی سیلاژ بر کمک به میکروب های اصلی و تخمیر سیلاژ بپردازد.

افزودنی های سیلوی اعمال شده و تیمار خاک بر خصوصیات کیفی علوفه و همچنین غلظت باکتری های اصلی لاکتوباسیلوس، پلانتاروم، و بوچنری تاثیر گذاشت درحالیکه غلظت کل باکتری ها، انتروباکتری ها و کلستریدیوم تحت تاثیر نبودند. علاوه بر این، به نظر می رسد برخی از تیمارها بر تکثیر مخمر تأثیر می گذارند، که باید در مطالعات آینده ارزیابی شود. در مورد LAB، رابطه بین فراوانی و بهبود کیفیت سیلاژ را می توان تأیید کرد، که به ویژه در مورد پلانتاروم درست است. با توجه به عوامل کلیدی باکتریایی مربوط به فساد، با این حال، اثرات تیمارها بر ویژگی های کیفیت سیلاژ به طور کامل در فراوانی انتروباکتری و کلستریدیا منعکس نشده است. در نتیجه، برای اثبات مشاهدات حاضر، مطالعات آینده در مورد بررسی چندین زمان تخمیر لازم است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 82

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود