اغوز در مقابل فرمول - تاثیر بر بیانmRNA ژن ها مرتبط با متابولیسم اسیدهای امینه شاخه دار در گوساله های شیرخوار تازه متولد

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر تغذیه اغوز یا یک فرمول بر اساس شیر بر فراوانی mRNA بافتی مرتبط با ناقلین و انزیم های ...

موضوع این مطالعه بررسی تاثیر تغذیه اغوز یا یک فرمول بر اساس شیر بر فراوانی mRNA بافتی مرتبط با ناقلین و انزیم های تجزیه کننده اسیدهای امینه شاخه دار(BCAA)  در گوساله های تازه متولد. گوساله های هلشتاین آلمانی تغذیه شدند برای 4 روز از اغوز (7 عدد) یا اغوز فرموله شده بر اساس شیر (7 عدد) با ترکیب تغذیه ای قابل مقایسه اما میزان کمتر از BCAA، انسولین، و IGF1 در اغوز فرموله شده نسبت به اغوز کامل. بعد از کشتن در روز 4 و دو ساعت بعد از تغذیه، نمونه های بافتی از کبد، چربی کلیه، 3 ماهیچه مختلف و نیز دئودنوم، ژئوژنوم و ایلئوم جمع اوری شدند. اسیدهای چرب شاخه دار انالیز شد، و فراوانی بافتی SLC1A5، SLC7A5 و SLC38A2 و نیز ایزوفرم های میتوکندریایی امینوترانسفراز شاخه دار (BCATm)، BCKDHA، و BCKDHB بررسی شدند. غلظت پلاسمایی BCAA  ازاد قبل از تغذیه تحت تاثیر زمان قرار گرفت اما تیمارها تاثیری نداشتند. در گوساله های مصرف کننده اغوز کامل غلظت پلاسماییBCAA  کاهش یافت، در حالیکه در گوساله های دریافت کننده اغوز فرموله شده بعد از تغذیه افزایش یافت، که منجر به افزایش غلظتBCAA  بعد از تغذیه در اغوز فرموله نسبت به اغوز طبیعی شد. فراوانی BCATm، BCKDHA، و BCKDHB و نیز ناقل هایBCAA  در کبد تفاوتی بین تیمارها نداشت. در چربی کلیه فراوانیmRNA  انزیم های تجزیه کننده BCAA  تفاوتی بین تیمارها نداشت، اماSLC1A5  در اغوز فرموله شده نسبت به اغوز کامل کمتر بود. فراوانی mRNA انزیم های تجزیه کنندهBCAA  در بخش های مختلف روده کوچک تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت، در حالیکهSLC7A5  در دئودنوم، ابتدای ژئوژنوم، و اواسط ژئوژنوم در گوساله های مصرف کننده اغوز کامل در مقایسه با اغوز فرموله شده کمتر بود. فراوانیmRNA  ازBCKDHA  در ماهیچه های گوساله های مصرف کننده اغوز فرموله نسبت به اغوز کامل کمتر بود. تاثیرات متفاوت تغذیه اغوز بر بیانmRNA  ازBCKDHA در سه بافت ماهیچه ای مختلف احتمالا به علت واکنش های مختلف ماهیچه ها باشد. نتایج همچنین نشان دادند که اسیدهای امینه شاخه دار حاصل از اغوز طبیعی می توانند برای فرایندهای تولیدی در روده کوچک گوساله های تازه متولد استفاده شوند. حدس زده می شود که چنین نتایجی به دلیل اثرات تحریک کننده عوامل رشد و هورمون های موجود در آغوز باشد.

در نتیجه، مواد فعال زیستی در آغوز احتمالاً تنظیم کننده میزان استفاده از BCAA در سلول های روده از طریق ابزارهای آنابولیک است که تحقیقات بیشتری را لازم دارد. اثرات مختلف تغذیه اغوز بر فراوانیmRNA  از BCKDHA  در ماهیچه های مختلف بیانگر واکنش متفاوت ماهیچه ها است. عدم تغییر فراوانیmRNA  ناقل ها و انزیم های تجزیه کنندهBCAA  ممکن است عدم دخالت در متابولیسم BCAA در چند روز اول پس از تولد در گوساله های تازه متولد را نشان دهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 33

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود