تخمین بازده خالص سیستم هشدار زایمان از راه دور در یک گاوداری شیری

هدف از این مطالعه ارزیابی بازده خالص اجرای سیستم نظارت بر زایمان از راه دور برای کمک به گوساله و زایش در ...

هدف از این مطالعه ارزیابی بازده خالص اجرای سیستم نظارت بر زایمان از راه دور برای کمک به گوساله و زایش در اقتصاد گله در مدل گاوداری بود. در مجموع 680 زایمان طی یک دوره 7 ساله مورد بررسی قرار گرفت. سن اولین زایش از 23 تا 27 ماه برای گاوهای شکم اول محدود شد. در بین گروه های گاوهایی که اماده زایش بودند در یک فاصله 15 روزه، گاوهای یک شکم و چند شکم بطور تصادفی به گروه های ازمایشی اختصاص داده شدند و از طریق یک سیستم الارم زایش بررسی شدند، بطوریکه بقیه دام ها به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. گروه بندی نهایی زایش به صورت زیر بود: گاوهای شکم اول کنترل (218 عدد، CPP)، گاوهای کنترل چند شکم (345 عدد، CM)، گاوهای یک شکم تحت نظارت با وسیله هشدار زایش (56 عدد، MPP) و گاوهای چند شکم تحت نظارت با وسیله هشدار زایش (61 عدد، MM). گروه های تحت بررسی با سیستم الارم در هنگام زایش کمک مناسب برای زایش و مراقبت خوبی از گوساله دریافت کردند، در صورتیکه حضور کارگرهای مزرعه برای گروه کنترل دائم نبود. یک مدل بیولوژیکی برای در نظر گرفتن تفاوت معنی دار در تلفات گوساله، حذف زودهنگام، تولید شیر، و روزهای باز بین گروه ها ساخته شد. سپس، یک مدل نسبی بودجه ای برای براورد هزینه ها و برگشت سرمایه خالص در یک گله 100 راسی استفاده شد. تلفات گوساله در گروه های کنترل (06/11 در مقابل 73/10 درصد در گروه های شکم اول و چند شکم) در مقایسه با گاوهای تحت نظارت با وسیله هشدار زایش (صفر و 69/1 درصد برای گاوهای یک شکم و چند شکم) بیشتر بود. گاوهای چند شکم با مرگ گوساله در مقایسه با گاوهای چند شکم که تلفات جنین نداشتند، احتمال حذف زودهنگام را افزایش دادند. در گاوهای چند شکم بدون مرگ جنین در مقایسه با دام هایی با تلفات جنین تولید شیر روزانه در دو ماه اول 79/3 کیلوگرم بیشتر بود. تفاوت مهمی در روزهای باز بین گروه هایMPP  وCPP  وجود داشت (118 و 148 روز). در مدل اقتصادی نهایی، شبیه سازی های مختلف انالیز شد. انها ایجاد شدند با فرض قیمت های مختلف و در نظر گرفتن این فرضیه که سیستم بررسی زایش فقط در گاوهای یک شکم کاربرد دارد. مدل اختلاف ها را براورد کرد و همیشه برگشت سرمایه مثبت بود. بطور کلی، استفاده از سیستم الارم زایش منجر به برگشت سرمایه از 37 تا 90 یورو برای هر گاو در سال می شود. ولیکن، این سیستم به تنهایی کافی نیست، و باید از طریق بررسی و کمک دقیق به زایش حمایت شود. بهینه کردن حضور پرسنل در محوطه زایشگاه در زمان مناسب منجر به کمک به زایش مناسب و حمایت از گوساله و تغذیه مناسب اغوز در اولین ساعت تولد می شود، که منجر به کاهش تلفات گوساله و روزهای باز و نهایتا افزایش تولید شیر می شود.

بطور کلی، براورد بودجه نسبی برای سیستم هشدار زایش در یک گله شیری بهبود عملکرد گله را نشان داد، که منجر به برگشت سود حدود 37 تا 90 یورو برای هر گاو در سال شد. سیستم به تنهایی نمی تواند اثرات کاملی داشته باشد، و باید با بررسی دقیق زایش توسط کارگرهای مزرعه حمایت شود. بهینه کردن حضور پرسنل در محوطه زایشگاه در زمان مناسب می تواند منجر به کمک بهینه به زایش و گوساله، و تغذیه اغوز در اولین ساعات زندگی سپس کاهش مرگ گوساله و روزهای باز و افزایش تولید شیر شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 68

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود