توزیع فصلی الگوهای زایش و تولید شیر در گله های شیری در سراسر امریکا

الگوی زایش و تولید شیر در کل امریکا فصلی هستند، اما توزیع فصلی و میزان اینکه این فصلی بودن به دلیل تأثیر مستقیم آب و...

الگوی زایش و تولید شیر در کل امریکا فصلی هستند، ولیکن، توزیع فصلی و میزان اینکه این فصلی بودن به دلیل تأثیر مستقیم آب و هوا بر تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی است یا مدیریت مزرعه به خوبی تعیین نشده است. نسبت تابستان به زمستان برای اندازه گیری فصلی بودن استفاده شد، اما سایر اندازه گیری ها مانند نسبت کم به زیاد[1]low-to-peak (LP) ratios  پیشنهاد شد. موضوع این مطالعه 1- توضیح توزیع فصلی الگوی زایش و تولید شیر بین گله های امریکا 2- مقایسه نسبت تابستان به زمستان و نسبت کم به زیاد الگوی زایش و تولید شیر 3- کمی کردن تاثیر الگوی فصلی زایش، شکم زایش، و درصد گاوهای خشک بر فصلی بودن تولید شیر و 4- توضیح ارتباط بین فصلی بودن الگوی زایش و تولید شیر، اندازه گله، و تولید شیر روزانه هر گاو است. مخزن داده ها شامل اطلاعات انجمن بهبود علمکرد گله ها از رکوردهای شیردهی از سال 2015 و از 5292 (الگوی زایش) و 5200 (تولید شیر) گله برای 41 ایالت امریکا بود. تنوع بین ایالت ها برای تمام اندازه گیری های فصلی بزرگ بود. متوسط نسبت کم به زیاد الگوی زایش 61/0 بود، و گله های کوچک (نسبت کم به زیاد 56/0) نسبت به گله های بزرگ (نسبت کم به زیاد 75/0) بیشتر فصلی بودند. برای تولید شیر، متوسط نسبت کم به زیاد تصحیح شده و تصحیح نشده به ترتیب 90/0 و 88/0 بود. در مقایسه با نسبت کم به زیاد تصحیح شده، گله های کوچک بیشتر (89/0) در مقابل گله های بزرگ (92/0) فصلی بودند. ایالات جنوبی امریکا برای الگوی زایش و تولید شیر بیشترین فصلی بودن را داشتند. با تصحیح برای روزهای شیردهی و شکم زایش نسبت کم به زیاد تولید شیر به میزان 9/8 درصد برای 66 درصد گله ها افزایش یافت. تصحیح برای درصد گاوهای خشک نسبت کم به زیاد را در 9/72 درصد گله ها به میزان 8/21 درصد افزایش داد. همبستگی بین نسبت های تابستان به زمستان و کم به زیاد ضعیف بود. گله هایی که برای تولید شیر بیشتر فصلی بودند برای هر گاو متوسط تولید شیر کمتری داشتند نسبت به گله هایی که کمتر فصلی بودند. در مجموع، فصلی بودن الگوی زایش و تولید شیر در امریکا بین گله ها خیلی متفاوت بود. نسبت کم به زیاد در مقایسه با نسبت تابستان به زمستان فصلی بودن را بهتر بررسی می کند.

نسبت کم به زیاد در مقایسه با نسبت تابستان به پاییز در کل امریکا اندازه گیری بهتری برای فصلی بودن است، و ایالت های جنوبی برای الگوهای زایش و تولید شیر بیشتر فصلی هستند. گله های کوچک و گله ها با متوسط تولید شیر کمتر معمولا نسبت به گله های بزرگ و گله هایی با تولید شیر بالاتر بیشتر فصلی هستند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1] این نسبت بیانگر میزان حداقل به حداکثر یک صفت است.

  • تعداد بازدید: 40

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود