تغذیه اولیه از شیرهای حذفی، شیر کامل و شیر خشک در گوساله بر تخمیر شکمبه ای و جمعیت باکتریایی تاثیر متفاوت دارد

دوره قبل از شیرگیری احتمالا یکی از مهمترین بخش ها برای گسترش شکمبه است و رژیم غذایی تغذیه اولیه ممکن است منجر به ...

دوره قبل از شیرگیری احتمالا یکی از مهمترین بخش ها برای گسترش شکمبه است و رژیم غذایی تغذیه اولیه ممکن است منجر به تغییرات دائمی در جمعیت میکروبی شکمبه شود. موضوع این مطالعه بررسی تاثیر روش های رایج تغذیه خوراک مایع (شیر کامل، شیر حذفی، و جایگزین شیر) بر رشد، گسترش شکمبه ای، و جمعیت میکروبی شکمبه در دوره شیرگیری، و تا 6 ماهگی برای تعیین هرگونه تاثیر مداوم این نوع تغذیه است. نتایج تایید کرد که تغذیه اولیه بر گسترش شکمبه نه فقط با مصرف ماده خشک، بلکه همچنین با نوع خوراک مایع تاثیر می گذارد. گوساله های مصرف کننده شیر حذفی در دو ماهگی کلا ساختار میکروبی متفاوت داشتند ولی در 6 ماهگی این تفاوت کاهش یافته بود. گوساله های مصرف کننده شیر خشک الگوی تخمیر متفاوت داشتند در ماه دوم زندگی، که ممکن است تاثیر طولانی مدت بر محیط شکمبه داشته باشد.

ما تاثیر انواع مختلف تغذیه اولیه بر الگوهای تخمیر شکمبه و جمعیت باکتریایی در گوساله ها را تحقیق کردیم. 54 گوساله هلشتاین به سه تیمار اختصاص داده شدند و شیر کامل، شیر حذفی پاستور شده، و شیر خشک تغذیه کردند. گوساله های نر در سن دو ماهگی برای اندازه گیری توده دستگاه گوارش کشتار شدند. گوساله های ماده تا 6 ماهگی برای تعیین وزن بدن، شاخص های خونی، تخمیر شکمبه ای، و جمعیت باکتریایی شکمبه بررسی شدند. در سن دو ماهگی، متوسط افزایش وزن روزانه کمتر بود، اما غلظت کل اسیدهای چرب در گروه مصرف کننده شیر خشک بیشتر بود. مصرف استارتر و وزن دستگاه گوارش کمتر بود اما غلظت ایزووالرات در گروه مصرف کننده شیر حذفی بیشتر بود. شاخص های خونی و جمعیت باکتریایی شکمبه گروه مصرف کننده شیر حذفی با سایر گروه ها متفاوت بود. در سن 6 ماهگی، غلظت اسید پروپیونیک کمتر بود، اماpH  شکمبه و نسبت استات به پروپیونات در گروه مصرف کننده شیر خشک بیشتر بود. بطور کلی، گوساله های مصرف کننده شیر حذفی تخمیر شکمبه ای و جمعیت باکتریایی متفاوت در دوره شیرگیری داشتند، در حالیکه گوساله های مصرف کننده شیر خشک تاثیرات طولانی مدت بر محیط شکمبه داشتند.

نتیجه کلی اینکه رژیم اولیه تغذیه بر گسترش شکمبه نه فقط با ماده خشک مصرفی، بلکه همچنین با خوارک مایع تاثیر می گذارد. گوساله هایی که شیر حذفی مصرف کردند ساختار جمعیت باکتریایی کاملا متفاوت در دو ماهگی داشتند، اگرچه این تفاوت تا شش ماهگی کاهش یافت. گوساله های مصرف کننده شیر خشک غلظت بالاتری از اسیدهای چرب در دو ماهگی داشتند که می تواند تاثیر طولانی مدت بر گسترش شکمبه داشته باشد. تغذیه اولیه می تواند منجر به تغییرات دائمی در ترکیب میکروبی شکمبه و محیط شکمبه شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 35

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود