ارتباط بین رفتار و فعالیت خوابیدن و هیپوکلسیمی در گاوهای شیری چرا کننده در دوره انتقال

هیپوکلسیمی یک اختلال متابولیکی شایع در گاوهای شیری دوره انتقال است که به عنوان بیماری دروازه ای در نظر گرفته می شود...

هیپوکلسیمی یک اختلال متابولیکی شایع در گاوهای شیری دوره انتقال است که به عنوان بیماری دروازه ای در نظر گرفته می شود، خطر سایر اختلالات متابولیکی را افزایش می دهد و عملکرد گاو را کاهش می دهد. تب شیر بالینی با دوره های طولانی خوابیدن همراه است و قابل قبول است که گاوهایی که دچار هیپوکلسمی هستند زمان بیشتری را در حالت خوابیده باشند، از این رو، اندازه گیری رفتار و فعالیت خوابیدن ممکن است در شناسایی گاوهای در معرض خطر مفید باشد. هدف از این مطالعه توصیف ارتباط بین وضعیت کلسیم خون در زمان زایش و اندازه گیری فعالیت خوابیدن در دوره انتقال گاوهای شیری در حال چرا بود. خون در روز زایش و روزهای 1 ، 2 ، 3 و 4 پس از زایش نمونه گیری شد و از نظر غلظت کلسیم پلاسما بررسی شد. 24 گاو شیری در حال چرای هلشتاین و امیخته هلشتاین-جرسی به عنوان تب شیر حاد طبقه بندی شدند (سطح کلسیم خون کمتر از 4/1 میلی مول در لیتر در روز اول یا 48 ساعت بعد از زایش اما بدون زمین گیری زایش). این گاوها به صورت جفتی بررسی شدند (با استفاده از توانایی تولید شیر تا توجه به ارزش اصلاحی براورد شده برای تولید شیر، متوسط وزن بدن در هفته های 5 و 6 قبل از زایش و برای شکم زایش اگر ممکن بود) با 24 گاو که طبقه بندی شدند به عنوان کمبود کلسیم تحت حاد (سطح کلسیم بیشتر از 4/1 و کمتر از 2 میلی مول در لیتر برای دو نمونه پشت سر هم در 48 ساعت بعد از زایش)، و 24 گاو با سطح کلسیم نرمال (سطح کلسیم بالاتر از 2 میلی مول در لیتر در سه نمونه پشت سر هم در 72 ساعت بعد از زایش). فعالیت و رفتار خوابیدن با استفاده از یک شتاب سنج از 21 روز قبل از زایش تا 35 روز بعد از زایش بررسی شدند. در روز زایش، گاوها با تب شیر حاد نسبت به گروه های تحت حاد و نرمال فعالیت کمتری داشتند و تقریبا 6/2 ساعت بیشتر خوابیدند، بخصوص بین ساعت 2 شب تا 2 روز. در روز زایش، گاوهای نرمال تعداد وعده های خوابیدن کمتری داشتند (3/16 عدد در روز) نسبت به گاوهایی با تب شیر تحت حاد و حاد (2/18 و 2/19 وعده در روز). این تفاوت ها در رفتار بعد از دو روز از زایش دیگر ادامه نداشت. روز قبل از زایش، گاوها با تب شیر حاد نسبت به گاوهای نرمال و تحت حاد 4/1 ساعت زمان خوابیدن بیشتری داشتند. علاوه بر این، تغییرات نسبی در تعداد قدم ها از دوره پایه قبل از زایش (از 14 تا 7 روز قبل از زایش) تا روز زایش با سطح کلسیم خون در 24 ساعت بعد از زایش رابطه مثبت خطی داشت. مطالعات بعدی باید تغییرات روزانه و موقتی در رفتار گاوها را به صورت انفرادی برای تعیین توانایی این اندازه گیری ها در تشخیص زودهنگام تب شیر در نظر بگیرد.

ما تفاوت های رفتاری قبل، زمان زایش، و بعد از زایش را در گروه های گاوهای چرا کننده مشخص شده با سطوح مختلف از کمبود کلسیم بررسی کردیم. گروه گاوهایی با تب شیر حاد ولی بدون زمین گیری در مقایسه با گاوهای نرمال و کمبود کلسیم تحت حاد فعالیت کمتری در روز زایش داشتند و زمان بیشتری خوابیدند و تعداد وعده های خوابیدن بیشتری داشتند. گاوها در گروه تب شیر حاد همچنین در ساعات تاریکی شب در روز قبل از زایش مدت زمان بیشتری خوابیدند. تغییرات در رفتار کوتاه بود، بطوریکه تفاوت بیشتر از دو روز بعد از زایش نبود. تغییرات رفتاری همچنین قبل از زایش اتفاق افتاد، بطوریکه تغییرات در قدم ها نسبت به دو هفته قبل از زایش ارتباط مثبت خطی با سطح کلسیم خون پیرامون زایش داشت. نتایج ما نشان داد که گاوهای دچار کمبود کلسیم، خصوصیات رفتاری متفاوتی نسبت به گاوهای نرمال داشتند، اما تحقیقات بیشتر مورد نیاز است برای تعیین اینکه ایا این تفاوت ها توانایی پیش بینی در سطح انفرادی گاوها را دارد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 36

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود