باروری و بیماری های اوایل شیردهی در 2 فصل زایش در گله های شیری امریکا

موضوع این مطالعه مشخص کردن شیوع ناهنجاری های سلامتی در اوایل زایش در تعداد زیادی از گاوهای هلشتاین امریکا است که در ...

موضوع این مطالعه مشخص کردن شیوع ناهنجاری های سلامتی در اوایل زایش در تعداد زیادی از گاوهای هلشتاین امریکا است که در گله های مختلف امریکا در دو فصل زایش می کنند. علاوه بر این، اثرات تجمعی ترکیب مشکلات مرتبط با سلامتی بر باروری و بقا تحت تاثیر فصل و شکم زایش بررسی شد. اطلاعات از 11729 گاو در 16 گله در دو بخش مختلف امریکا جمع اوری شد {شمال (7820 گاو در ده گله) و جنوب (3909 گاو در 6 گله}. گاوها در زمان زایش وارد طرح شدند و به صورت هفتگی برای شیوع بیماری، اتفاقات تولیدمثلی، و بقا بررسی شدند. مشکلات مرتبط با سلامتی گروه بندی شدند به صورت مشکلات تولیدمثلی (جفت ماندگی، سخت زایی، دوقلوزایی، متریتف و اندومتریت حاد) و سایر ناهنجاری ها (کتوز تحت حاد، ورم پستان، جابه جایی شیردان، و پنومونی). تعداد مشکلات سلامتی در 50 روز بعد از زایش به هر گروه افزوده شد و به صورت صفر، 1، 2، 3 و بیشتر از 4 مشکل تولیدمثلی و 0، 1، 2، و بیشتر از 3 سایر ناهنجاری ها دسته بندی شد. از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی ارتباط بین شیوع بیماری ها و عواملی مانند برگشت سیکل تخمدانی، نرخ ابستنی به ازائ تلقیح، تلفات ابستنی، و بقا تا 150 روز شیردهی استفاده شد. شیوع بیماری ها با فصل و شکم زایش متغیر بود، و این دو متغیر با تولیدمثل و بقای دام مرتبط بودند. اندازه اثر شیوع بیماری ها بر تولیدمثل و بقا به نوع بیماری بستگی داشت و برای هر فاکتور خاص متغیر بود. برگشت سیکل تخمدانی با افزایش شیوع بیماری ها در هر دو گروه بیماری تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی کاهش یافت. نرخ ابستنی در اولین تلقیح با افزایش تعداد بیماری های تولیدمثلی در گاوها کاهش یافت، اما تاثیر تعداد بیماری های غیر تولیدمثلی بر نرخ ابستنی در اولین تلقیح یکسان نبود. بطور مشابه، تلفات ابستنی در اولین تلقیح بطور ثابت تحت تاثیر بیماری های تولیدمثلی و متابولیکی قرار نگرفت. بقا با بیماری های متابولیک و تولیدمثلی کاهش یافت. بزرگی این اثرات منفی بسته به فصل و شکم زایش متغیر بود، اما بطور ثابت با تعداد ناهنجاری های سلامتی در دوره اوایل زایش افزایش یافت.

شیوع ناهنجاری های مرتبط با سلامتی در اوایل زایش متغیر است و وابسته به شکم و فصل زایش است. برگشت سیکل تخمدانی و ابستنی در اولین تلقیح بطور ثابت تحت تاثیر شیوع ناهنجاری های تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی در اوایل زایش است. بزرگی این اثرات بستگی به فصل و شکم زایش دارد اما با افزایش تعداد ناهنجاری های سلامتی افزایش می یابد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 31

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود