سلامت گاوهای شیری دوره انتقال با اولین تخمک گذاری پس از زایش، وضعیت متابولیسم، تولید شیر، نشخوار و فعالیت بدنی مرتبط است

هدف ما تعیین ارتباط وضعیت سلامت در طی 60 روز اول شیردهی و اولین تخمک گذاری پس از زایش، فعالیت های فیزیکی و ...

هدف ما تعیین ارتباط وضعیت سلامت در طی 60 روز اول شیردهی و اولین تخمک گذاری پس از زایش، فعالیت های فیزیکی، و اندازه گیری های متابولیکی و تولید شیر در گاوهای هلشتاین بود. تلیسه های اواخر ابستنی و گاوهای دوره انتظار در یک گله مجهز به CowManager SensOors 3 هفته قبل از زایش مورد انتظار بررسی شدند تا درجه حرارت پوست گوش و نشخوار، خوردن، کم تحرکی روزانه، و زمان های فعالیت ارزیابی شود. برای ارزیابی غلظت اسیدهای چرب آزاد ،BHB ، کلسیم، گلوکز و هاپتوگلوبین، نمونه های خون در هنگام زایمان و روزهای 3 ، 7 و 14 جمع آوری شد. علاوه بر این، اندازه گیری هفتگی برای نمره بدنی، وزن بدن و پروژسترون تا روز 63 شیردهی انجام شد، هنگامی که همزمانی تخمک گذاری انجام شد. بیماری در 68 مورد از 160 راس گاو (5/42 درصد) تشخیص داده شده که به طور مساوی بین گاوهای شکم اول (5/48 درصد) و چند شکم (5/51 درصد) توزیع شد. گاوها در صورت ابتلا به متریت، اختلالات گوارشی، کتوز، هیپوکلسیمی، مشکلات زایش، ورم پستان یا لنگش در طی 60 روز شیردهی، به عنوان بیماری طبقه بندی شدند. احتمال تخمک گذاری زودرس در 33 روز پس از زایش در گاوهای سالم نسبت به گاوهای بیمار 1.92 برابر بیشتر بود. شیوع بیماری های فردی شامل متریت (8/18 درصد)، اختلالات گوارشی (5/17 درصد)، کتوز (BHB> 10 میلی گرم در دسی لیتر؛ 9/11 درصد)، هیپوکلسیمی (Ca< 2/2 میلی مول در لیتر؛ 6/10 درصد)، مشکلات زایش (3/6 درصد)، ورم پستان (3.1 درصد) و لنگش (3.1 درصد) بود. شانس تخمک گذاری زودرس در گاوهای سالم 2.48، 2.65 و 5.72 برابر بیشتر از گاوهای تشخیص داده شده با متریت، اختلالات گوارشی یا کتوز بود. دام های بیمار در مقایسه با گاوهای سالم غلظت بیشتری از اسیدهای چرب آزاد، BHB، هاپتوگلوبین، دمای مقعد و غلظت کمتر کلسیم سرم در روز زایش، 3 ، 7 و 14 شیردهی داشتند. گلوکز پلاسما تحت تأثیر وضعیت سلامتی قرار نگرفت، اما در روزهای 3 ، 7 و 14 شیردهی نسبت به روز زایش غلظت کمتری داشت. در مقایسه با گاوهای بیمار در دام های سالم نمره وضعیت بدن هفتگی (از زایش تا 9 هفتگی) تمایل به افزایش و وزن هفتگی بدن بیشتر بود. فعالیت دام ها از نظر وضعیت سلامتی در دوره های قبل از زایش (14- تا 1-) و بعد از زایش (0 تا 20) به غیر از زمان خوردن متفاوت است. گاوهای سالم در مقایسه با گاوهای بیمار در قبل و بعد از زایش زمان کمتری را در حالت غیرفعال گذرانده و در مقایسه با گاوهای بیمار زمان نشخوار بیشتری بعد از زایش داشتند. ميانگين توليد شير روزانه در طي 14 هفته اول شيردهی در گاوهاي سالم 1/2 كيلوگرم از گاوهاي بيمار بيشتر بود. نتیجه می گیریم که بیماری بر احتمال تخمک گذاری زودرس پس از زایش تأثیر منفی می گذارد و با تغییرات قابل اندازه گیری در فعالیت های بدنی پیرامون زایش و پروفایل های متابولیکی پس از زایش همراه است.

وضعیت بیماری با غلظت بیشتر سرم اسیدهای چرب ازاد، BHB و هاپتوگلوبین، درجه حرارت مقعد و کلسیم کمتر در روز زایش و روزهای 3 ، 7 و 14 پس از زایش همراه بود. دمای مقعد در روزهای 3 ، 7 و 14 در گاوهای بیمار بیشتر بود، در حالی که گلوکز پلاسما تحت تأثیر وضعیت بیماری قرار نگرفت. ارزیابی های هفتگی قبل از تلقیح برای BCS تمایل به افزایش داشت در حالی که وزن بدن در گاوهای سالم بیشتر از بیمار بود. بیماری تخمک گذاری اول پس از زایش را به تأخیر انداخت. فعالیت دام ها با توجه به سلامت در دوره های قبل و پس از زایش متفاوت است به جز زمان خوردن. گاوهای سالم در هر دو دوره در مقایسه با گاوهای بیمار فعال تر بودند و زمان نشخوار بعد از زایش بیشتر داشتند. تغییرات شدید در همه فعالیت ها با زایش همراه بود و می تواند به عنوان پیش بینی کننده زایمان قریب الوقوع بر اساس کاهش ناگهانی نشخوار و افزایش شدید کل فعالیت باشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 22

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود