بررسی رابطه بین فیبر فیزیکی موثر و فیبر هضم نشده

تحقیقات اخیر در موسسه ماینر بر رابطه بین NDF هضم نشده و فیبر فیزیکی موثر است .

تحقیقات اخیر در موسسه ماینر بر رابطه بین NDF هضم نشده و فیبر فیزیکی موثر است (به اختصار uNDF وpeNDF ).peNDF معمولاً با استفاده از الک 4 میلی متری در سیستم الک پنسیلوانیا اندازه گیری می شود و uNDF به عنوان NDF هضم نشده پس از 240 ساعت تخمیر آزمایشگاهی اندازه گیری می شود. هر دوی این اندازه گیری ها در مزرعه بسیار مفید هستند زیرا به ما امکان می دهند کار بسیار بهتری در پیش بینی پاسخ گاو به NDF انجام دهیم. چگونگی اثر متقابل اندازه ذرات و قابلیت هضم فیبر جیره برای تأثیر بر جویدن، مصرف خوراک و پاسخ های تولیدی گاو، موضوع مهمی در بین متخصصان تغذیه است. هدف ما این است که با تحقیق خود به این سوالات پاسخ دهیم: 1- آیا غلظت peNDF بهینه وجود دارد زمانیکه میزانuNDF240 در جیره متفاوت است؟ 2- آیا می توانیم با اضافه کردن uNDF240 بیشتر در جیره، کمبود peNDF را تنظیم کنیم؟ 3- اگرuNDF240 علوفه زیاد است، آیا می توانیم با خرد کردن علوفه به قطعات ریزتر ان را جبران کنیم؟ برخی از متخصصان تغذیه سوال کرده اند که اگر واقعاً هضم فیبر را درک کنیم (به عنوان مثال، uNDF240،NDF سریع و با تخمیر آهسته) آیا اندازه ذرات واقعا آنقدر مهم است؟ کار ما نشان می دهد که اندازه ذرات، اندازه گیری شده به عنوان peNDF، مهم است نه فقط به دلایلی مانند نشخوار که همیشه تصور کرده ایم. در حقیقت، به نظر می رسد اندازه ذرات علوفه بیشتر از زمان نشخوار بر زمان خوراک خوردن تأثیر می گذارد، که پیامدهای مهمی برای بودجه زمانی گاو و مدیریت اخور دارد.

مطالعه ماینر برuNDF  و peNDF

ما اثر تغذیه کم (8/9 درصد ماده خشک) و زیاد (5/11 درصد ماده خشک) uNDF240 جیره را با peNDF کم یا زیاد ارزیابی کردیم. جیره ها حاوی تقریباً 35 درصد علوفه ذرت، 6/1 درصد کاه گندم خرد شده، و یونجه تیموتی خرد شده با ضریب فیزیکی موثر کم یا زیاد(pef)  بودند. دو اندازه قطعات یونجه خشک ایجاد شد. جیره های با uNDF240 پایین حاوی حدود 47 درصد علوفه و جیره های با uNDF240 بالاتر حاوی حدود 60 درصد علوفه بودند. مواد اصلی غذایی در جدول 1 نشان داده شده است. جدول 2 بخش های اصلی فیبر در این چهار جیره را خلاصه می کند. علاوه بر uNDF240 و peNDF، ما اندازه گیری جدیدی - peuNDF240 - را گزارش کرده ایم که به صورت pef x uNDF240 محاسبه شده است. توجه داشته باشید که جیره با uNDF240 کم و peNDF زیاد و جیره با uNDF240 بالا و peNDF کم، اگرچه در uNDF240 و peNDF متفاوت هستند، اما حاوی میزان مشابه از peuNDF240 هستند. در نظر گرفتن اثرات اندازه ذرات و uNDF240 با هم (به صورت peuNDF240) به توضیح پاسخ های تولیدی گاو کمک می کند همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است.

جیره هایی که حاوی میزان زیاد یا کم uNDF240 یا peNDF (به عنوان مثال، uNDF240 و peNDF کم در مقابل uNDF240 و peNDF زیاد) بودند به طور مداوم و قابل پیش بینی در ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیبات شیر و رفتار جویدن متفاوت هستند. دو جیره متوسط که حاوی uNDF240 کم و peNDF زیاد یا uNDF240 بالا و peNDF کم بودند منجر به ماده خشک مصرفی و تولید شیر تصحیح شده مشابه شدند. جالب و مهم است که توجه داشته باشید که گاوها تولید شیر تصحیح شده مشابه داشتند بدون توجه به اینکه جیره uNDF240 بالاتر داشت اما ریزتر خرد شده بود یا uNDF240 کمتر داشتند اما با اندازه درشت خرد شده بودند. گاوها در جیره با uNDF240 و peNDF کم، هر روز تقریباً 45 دقیقه کمتر در اخور خوراک خوردند - در حالی که 5/2 کیلو در روز خوراک بیشتر خوردند. تفاوت در زمان غذا خوردن به دلیل زمان لازم برای کاهش اندازه ذرات TMR در هنگام مصرف بود. گاوهایی که از این نوع جیره های غذایی بر اساس سیلاژ تغذیه می کنند تمایل دارند قبل از بلعیدن TMR را بجوند، بنابراین زمان نشخوار تحت تأثیر قرار نمی گیرد. از گذراندن وقت بیش از حد در اخور به منظور بلعیدن خوراک باید خودداری شود زیرا گاوها فقط باید روزانه حدود سه تا پنج ساعت غذا بخورند تا رفتار طبیعی تغذیه داشته باشند.

نکته نهایی

uNDF240 فیزیکی موثر (pef x uNDF240) به نظر می رسد هنگام تنظیم جیره ها یک مفهوم مفید باشد. می توانستیم پاسخ یکسان از گاو بگیریم در حالیکه uNDF240 کمتری در جیره داریم که درشت تر خرد شده باشد یا اینکه uNDF240 بالاتر داریم اما ریزتر خرد کرد باشیم. اگر تحقیقات آینده این پاسخ را در طیف وسیعی از جیره ها تأیید کند، پس وقتی قابلیت هضم فیبر علوفه کمتر از حد مطلوب است، طول قطعات کوچکتر علوفه باید مصرف خوراک و تولید شیر تصحیح شده را افزایش دهد.

 

 

 

جدول 1- اجزاء خوراکی استفاده شده برای تصحیح میزانuNDF240  وpeNDF  در جیره

 

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 749

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود