شمارش افتراقی سلول های سوماتیک به عنوان شاخصی جدید از کیفیت شیر گاوهای شیری

اخیراً، از ابزارهای توان بالا برای انالیز تعداد سلول های سوماتیک افتراقی شیر استفاده شده است که با ترکیبی از ...

اخیراً، از ابزارهای توان بالا برای انالیز تعداد سلول های سوماتیک افتراقی شیر استفاده شده است که با ترکیبی از لکوسیت ها و لنفوسیت های چند هسته ای، اطلاعات غیرمستقیم در مورد وضعیت التهاب پستان گاوهای شیری ارائه می شود. هیچ اطلاعاتی در مورد ارتباط بین شمارش افتراقی سلول های سوماتیک و کیفیت شیر در دسترس نیست، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر شمارش افتراقی سلول های سوماتیک بر ترکیب تعداد زیادی از نمونه های شیر است. نتایج نشان داد که تعداد سلول های سوماتیک افتراقی زیاد بیانگر کاهش کیفیت شیر است. به طور خاص، کاهش چربی، پروتئین، محتوای کازئین و شاخص کازئین شیر و تقویت اسیدهای چرب شیر را می توان با افزایش تعداد شمارش سلول های سوماتیک افتراقی یافت. این یافته ها تأیید کرد که شمارش افتراقی سلول های سوماتیک می تواند ابزاری جدید برای دامداران باشد تا کیفیت شیر را کنترل کنند.

ابزارهای موجود اخیر امکان ثبت تعداد شمارش افتراقی سلول های سوماتیک (DSCC) را دارد که نمایانگر نسبت ترکیبی از لکوسیت ها و لنفوسیت های چند هسته ای در تعداد زیادی از نمونه های شیر است. DSCC شیر اطلاعات غیر مستقیم در مورد وضعیت سلامتی پستان گاوهای شیری را فراهم می کند. با این حال، مطالعات در مورد تأثیر DSCC در ترکیب شیر در سطح گاو، و همچنین ارتباط آن با نمره سلول سوماتیک (SCS) محدود است. از این رو، اهداف این مطالعه (1) بررسی تأثیر سطوح مختلف DSCC بر ترکیب شیر (چربی، پروتئین، کازئین، شاخص کازئین و لاکتوز) و (2) بررسی اثر ترکیبی DSCC و SCS بر این موارد بود. مدل های آماری شامل اثرات ثابت روزهای شیردهی، شکم زایش،SCS ، DSCC و اثر متقابل SCS × DSCC و اثرات تصادفی گله، حیوان در شکم و اندازه گیری های مکرر در گاو بود. نتایج کاهش چربی شیر و افزایش اسیدهای چرب شیر با افزایش سطح DSCC را نشان داد، در حالی که پروتئین، کازئین و نسبت آنها کمترین مقادیر خود را در بالاترین DSCC نشان دادند. ارتباط مثبتی بین DSCC و لاکتوز پیدا شد. اثر متقابل بین SCS و DSCC برای لاکتوز و شاخص کازئین مهم بود، زیرا در SCS بالا و پایین و با توجه به سطح DSCC انها متفاوت بودند.

طبق بررسی های ما، این اولین مطالعه بررسی اثر DSCC بر ترکیب شیر است. اهمیت کسب اطلاعات از DSCC، و نه فقط SCC، در رابطه با تغییر ترکیب شیر اثبات شده است. نتایج نشان داد که تغییر ترکیب شیر با سطوح مختلف DSCC مرتبط است. چربی و لاکتوز اجزای شیر بودند که بیشترین تأثیر را از افزایش اولیه DSCC و در تمام سطوح DSCC داشتند. پروتئین و کازئین در سطح DSCC بسیار بالا (بیشتر از 5/78%) به طور قابل توجهی کاهش یافت، در حالیکه شاخص کازئین تحت تأثیر ترکیب DSCC با SCS کم یا زیاد قرار گرفت. همچنین، ارتباط مثبت بین DSCC و لاکتوز مشاهده شد. برای نمونه های شیر نزدیک به آستانه DSCC  (5/68 درصد)، DSCC می تواند به عنوان یک شاخص غیرمستقیم مفید برای تغییر ترکیب شیر در محدوده 10٪± از آستانه (M-10DSCC) استفاده شود. اهمیت اثر متقابل بین SCS و DSCC مشخص شد، زیرا روند لاکتوز و شاخص کازئین در SCS بالا و پایین و با توجه به کلاس های DSCC متفاوت بود. به این ترتیب می توان از DSCC (به تنهایی و در ترکیب با SCC) برای کنترل کیفیت شیر در امتداد زنجیره تولید شیر، از مزرعه (یعنی با کاهش استفاده از داروهای ضد میکروبی) تا کارخانه لبنیات (یعنی با در نظر گرفتن DSCC برای ارزیابی بیشتر خصوصیات و ارزش اقتصادی شیر) استفاده کرد. علاوه بر این، اطلاعات جدید ارائه شده توسط این مطالعه راه را برای تحقیقات جدیدی که از بررسی روابط بین سطوح مختلف DSCC و SCS، و صفات انعقادی، توانایی پنیر سازی شیر و ویژگی های کیفیت پنیر پدید می آید هموار می کند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 58

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود