استفاده از آنتی بیوتیک برای درمان ورم پستان حاد در گله های شیری برزیل و ارتباط ان با فاکتورهای سطح گله

​هدف این مطالعه بود: 1- مشخص کردن پروفایل و کیفیت درمان انتی میکروبیال استفاده شده برای درمان ورم پستان حاد در ...

 هدف این مطالعه بود: 1- مشخص کردن پروفایل و کیفیت درمان انتی میکروبیال استفاده شده برای درمان ورم پستان حاد در گله های شیری برزیل و 2- تعیین ارتباط بین استفاده از انتی میکروبیال برای درمان ورم پستان حاد و فاکتورهای سطح گله، مانند اندازه گله، متوسط تولید شیر، شمارش نمره بدنی تانک شیر، تعداد کل باکتری های تانک شیر، فصل و نوع جایگاه. اطلاعات درمان از 19 تا از 20 گله شیری انتخاب شده به دست امد که 12 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. پروتکل های درمان در هر مورد از ورم پستان حاد توسط نیروهای مزرعه رکورد برداری شدند با استفاده از فرمی که در ان روش درمان گزارش می شد. تکرار مصرف انتی میکروبیال برای درمان ورم پستان حاد ماهانه در واحدهای مصرف روزانه (DDD) تعیین شد و به صورت شیوع درمان انتی میکروبیال (ATI) بیان شد (تعداد دوز مصرف روزانه به ازاء هر 1000 روز-گاو شیری). میانگین ماهانهATI 9/21DDD به ازاء هر 1000 گاو شیری-روز بود (4/ DDD به ازائ هر 1000 گاو شیری-روز برای ترکیبات داخل پستانی، و 4/6DDD به ازائ هر 1000 گاو شیری-روز برای انتی میکروبیال های استفاده شده به صورت سیستماتیک). بین داروهای داخل پستانی، امینوگلیکوزیدها بیشترینATI را داشتند (7/11 DDD به ازای هر 1000 گاو شیری-روز)، که پس از ان یک تیمار با ترکیب تتراسایکلین، امینوگلیکوزید و پلی پپتید قرار داشت (3/10DDD به ازائ هر 1000 گاو شیری-روز). برای انتی میکروبیال های سیستماتیک، fluoroquinolones (1/6DDD به ازائ 1000 گاو شیری-روز)، ترکیب پنی سیلین (9/3DDD به ازاء 1000 گاو شیری-روز) و ترکیب سولفونامید و پیریمیدین (6/DDD به ازاء 1000 گاو شیری-روز) بیشترین میزان مصرف را داشتند. استفاده از درمان های ترکیبی (به معنی استفاده همزمان از درمان داخل پستانی و سیستماتیک) برای 3/64 درصد از درمان ها در سطح گاو گزارش شد. استفاده از انتی میکروبیال تمایل داشت که در گله هایی با بالاترین شمارش سلولهای سوماتیک تانک شیر بیشتر باشد. علاوه بر این، سطح بالاتر استفاده از انتی میکروبیال برای درمان ورم پستان حاد در فصل باران در مقایسه با فصل های خشک در برزیل مشاهده شد. این تاثیرات فصلی اغلب در گاوهای گله های حاوی جایگاه باز (paddocks) مشخص می شد.

متوسطATI  ماهانه بین گله های شیری تجاری بزریل 9/21DDD  به ازائ هر 1000 گاو شیری-روز بود، 4/15 برای داخل پستانی و 4/6 برای ترکیبات سیستماتیک. تعداد زیادی از روش های نامشخص مانند درمان هایی ترکیبی و طولانی مدت در میان گله ها مشاهده شد که در میزان بالای ATI شرکت می کرد. 12 ترکیب داخل پستانی تجاری با 10 کلاس انتی میکروبیال یا ترکیب انها فرموله شد، و 18 ترکیب سیستماتیک با 9 کلاس انتی میکروبیال یا ترکیب انها فرموله شد در طول مدت مطالعه استفاده شد.AMU  بالاتر برای درمان ورم پستان حاد در فصلهای بارانی در مقایسه با فصل های خشک در برزیل مشاهده شد، که عمدتا در گله های با جایگاه paddocks مشاهده شد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 49

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود