اثرات عوامل بیماری زا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با ورم پستان مزمن تحت بالینی

​این مطالعه با هدف بررسی اثرات ورم پستان مزمن تحت بالینی (CSM) بر تولید شیر و بازده اجزای آن در گاوهای شیری انجام شد.

 این مطالعه با هدف بررسی اثرات ورم پستان مزمن تحت بالینی (CSM) بر تولید شیر و بازده اجزای آن در گاوهای شیری انجام شد. در مجموع شش گله واقع در منطقه غرب ایالت سائوپائولو برزیل انتخاب شدند. برای اندازه گیری میزان تولید شیر و جمع آوری نمونه شیر از گاوهای هلشتاین شیرده از گله ها هر 2 هفته یک بار بازدید شد. نمونه های شیر در دو مرحله (1 و 2) جمع آوری شد و هر مرحله شامل سه نمونه شیر بود. در مرحله 1، در مجموع 117 مورد از 647 گاو مبتنی بر ورم پستان مزمن تحت بالینی حداقل بر اساس دو مورد از سه تعداد تکرار سلول سوماتیک (SCC) بالاتر از 200000 سلول در میلی لیتر و نتایج مثبت کشت شیر باکتریایی (BC) تشخیص داده شدند. گاوهای دارای ورم پستان مزمن تحت بالینی برای مرحله دوم انتخاب شدند. در مرحله 2، از کارتیه های گاوهای منتخب برای کشت باکتریایی قبل از دوشش نمونه برداری شدند و تولید شیر کارتیه اندازه گیری شد. اجزای شیر (پروتئین، چربی، لاکتوز و کل مواد جامد) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز اندازه گیری شد. اگر هر سه ازمایش SCC کمتر 200000 سلول در میلی لیتر داشته باشد و رشد باکتری در محیط کشت وجود نداشته باشد، کارتیه های پستانی سالم در نظر گرفته شدند. تمام کارتیه های دارای رشد باکتری در حالی که فقط یکی از سه ازمایش SCC بالاتر از 200000 سلول در میلی لیتر داشتند تحت عنوان ورم پستان تحت بالینی (غیر مزمن) طبقه بندی شدند و ورم پستان مزمن تحت بالینی زمانیکه حداقل دو عدد از سه نتیجه SCC بالاتر از 200000 سلول در میلی لیتر بود تشخیص داده شد. اثرات ورم پستان مزمن تحت بالینی بر اساس نوع عامل بیماری زا بر تولید شیر و اجزای آن با استفاده از یک مدل مختلط خطی ارزیابی شد. کوارترهای پستانی با ورم پستان مزمن تحت بالینی ناشی از عوامل بیماری زای اصلی، کاهش تولید شیر 1.1 کیلوگرم در هر کوارتر در هر دوشش در مقایسه با کوارترهای سالم داشتند. کاهش تولید 8/0 و 3/1 کیلوگرم در هر کوارتر در هر شیردوشی داشتند زمانیکه ورم پستان مزمن تحت بالینی به ترتیب توسط Staphylococcus aureus یا streptococci محیطی ایجاد شد. علاوه بر این، کوارترهای سالم نسبت به کوارترهای مبتلا به ورم پستان مزمن تحت بالینی ایجاد شده با پاتوژن های عمده ترکیبات شیر بیشتری تولید کردند. عوامل بیماری زای جزئی ایجاد کننده ورم پستان مزمن تحت بالینی (staphylococci غیر اورئوسی و گونه های Corynebacterium) تاثیری بر تولید شیر نداشتند. کوارترهای مبتلا به ورم پستان مزمن تحت بالینی در مقایسه با کوارترهای سالم تولید شیر و ترکیبات شیر کمتر داشتند. کاهش تولید شیر برحسب نوع عامل بیماری زا متغیر بود و در مقایسه با کوارترهای سالم کاهش تولید شیر بیشتر بود زمانیکه با عوامل بیماری زای عمده مانندS. aureus وstreptococci محیطی مرتبط بود.

کوارترهای پستانی الوده مزمن در مقایسه با کوارترهای سالم تولید شیر و ترکیبات شیر کمتر داشتند. کاهش تولید شیر بر طبق نوع عامل بیماری زا متفاوت بود، و نسبت به کوارترهای سالم کاهش بیشتر بود زمانیکه عفونت توسط پاتوژن های عمده مانندS. aureus  و streptococci محیطی ایجاد شد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 52

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود