کنترل ورم پستان در تلیسه های شیری تلقیح شده با استفاده از درمان زمان خشکی و teat sealant ​به منظور جلوگیری از عفونت جدید و درمان عفونت های قبلی

آیا استفاده از درمان گاو خشک،teat sealant ​یا درمان گاو خشک + teat sealant در کنترل ورم پستان تلیسه و کاهش ...

آیا استفاده از درمان گاو خشک،teat sealant یا درمان گاو خشک + teat sealant در کنترل ورم پستان تلیسه و کاهش SCC موثرتر از عدم درمان است؟ در دو ماه قبل از زایش، 304 کوارتر پستانی از 76 تلیسه هلشتاین ابستن به طور تصادفی به (1) درمان گاو خشک، (2) teat sealant، (3) درمان گاو خشک + teat sealant، یا (4) بدون درمان تقسیم شدند. قبل از درمان، نمونه های ترشحات پستان جمع آوری و برای انالیز باکتری شناسی ذخیره شدند. پس از زایش، داده های عفونت با داده های جمع آوری شده قبل از زایش مقایسه شد. در مقایسه با میزان درمان در گروه شاهد درمان نشده (2/55 درصد)، درمان گاو خشک (100 درصد)، teat sealant (7/85 درصد)، یا درمان گاو خشک + teat sealant (1/96 درصد) منجر به افزایش نرخ درمان و کاهش SCC در کارتیه هایی که پیش از زایش به استافیلوکوکوس اورئوس یا استافیلوکوک کوآگولاز آلوده شدند گردید. میزان پیشگیری در برابر تمام عفونت های جدید داخل پستان (IMI) برای کوارترهای گروه شاهد (9/95 درصد)، تیمار درمان گاو خشک (2/92 درصد)، teat sealant (9/97 درصد) و درمان گاو خشک + teat sealant (9/95 درصد) مشابه بود. اگرچه میزان پیشگیری از عفونت های جدید داخل پستان در بین تیمارها مشابه بود، اما اکثر تلیسه ها حداقل یک کوارتر الوده به استافیلوکوکوس اورئوس یا استافیلوکوک کوآگولاز داشتند، که نشان داده شد که درمان گاو خشک در بهبود و همچنین کاهش SCC آینده بسیار موثر است. در گله های مشکل دار، یک برنامه بهداشتی برای پستان باید شامل درمان همه کوارترها با درمان گاو خشک برای درمان عفونت های جدید داخل پستان به علاوه teat sealant برای جلوگیری از عفونت های جدید داخل پستان، تحت نظارت دامپزشک گله باشد.

نتایج نشان می دهد که اگر کوارترها 2 ماه قبل از زایش آلوده نباشند، درمان نکردن آنها به اندازه درمان کردن به روش های درمان گاو خشک، teat sealant یا ترکیبی از درمان گاو خشک + teat sealant موثر است. با این حال، اکثر تلیسه ها حداقل یک کوارتر آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس یا استافیلوکوک کوآگولاز دارند، نشان داده شده است که درمان گاو خشک در بهبود و همچنین کاهش SCC بسیار موثر است. بنابراین، توصیه ما توجه به SCC تلیسه در اوایل شیردهی است. اگر SCC بالا باشد (>1500 × 103 در میلی لیتر)، انها به احتمال زیاد با ورم پستان که ممکن است در زمان ابستنی بدست آمده است زایش می کنند. اجرای برنامه بهداشتی پستان با دامپزشک گله که شامل درمان تلیسه با روش درمان گاو خشک برای درمان عفونت های موجود و به دنبال آن با یک teat sealant برای جلوگیری از عفونت های جدید باشد، مفید خواهد بود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 47

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود