ارزیابی پارامتر جدید شمارش سلول های سوماتیک افتراقی به عنوان یک ابزار سریع و ارزان برای مدیریت سلامت پستان از طریق ثبت منظم شیر

​ورم پستان، به ویژه در حالت تحت بالینی، گران ترین بیماری در تولید شیر است که باعث خسارات مالی قابل توجهی به ...

 ورم پستان، به ویژه در حالت تحت بالینی، گران ترین بیماری در تولید شیر است که باعث خسارات مالی قابل توجهی به صنایع تولید شیر، اختلال در اسایش دام و یکی از دلایل اصلی درمان گاوهای شیری با داروهای ضد میکروبی می شود. تعداد سلول های سوماتیک (SCC) به طور گسترده به عنوان شاخصی برای ورم پستان یا عفونت داخل پستان (IMI) استفاده می شود و مبنایی برای برنامه های مدیریت سلامت پستان است، به عنوان مثال، از طریق بررسی ماهانه بهبود گله های لبنی (DHI). در حالیکه SCC تعداد کل سلول های شیر را نشان می دهد، SCC جدید افتراقی (DSCC) نسبت ترکیبی نوتروفیل های چند منظوره (PMN) و لنفوسیت ها را به عنوان درصدی از SCC کل نشان می دهد. در این مطالعه، ما ویژگی های DSCC را به عنوان یک شاخص جدید برای غربالگری ورم پستان بررسی کردیم. ما با 11 گله در مجموع 969 گاو شیری همکاری کردیم و نمونه های DHI اندازه گیری شده را یک بار در ماه و طی چهار ماه جمع آوری کردیم. وضعیت عفونت داخل پستان از طریق انالیز نمونه ها از طریق محیط کشت ارزیابی شد و به دنبال آن شناسایی گونه ها با استفاده از MALDI-ToF انجام شد. پاتوژن های شناسایی شده به عنوان گروه های بدون پاتوژن، میزان پاتوژن جزئی، میزان پاتوژن زیاد یا سایر طبقه بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که پارامتر DSCC به طور قابل توجهی با وضعیت عفونت داخل پستان و شکم گاو ارتباط دارد اما با روزهای شیردهی یا تولید شیر روز آزمایش ارتباط ندارد. از طرف دیگر، SCC با تمام این چهار عامل مرتبط بود. تعداد DSCC در نمونه گاوهای دارای عفونت داخل پستان ناشی از عوامل بیماری زای عمده در مقایسه با گاوهای فاقد عفونت داخل پستان یا عفونت داخل پستان توسط عوامل بیماری زای جزئی یا سایر موارد به طور قابل توجهی بالاتر بود. SCC به تنهایی، DSCC به تنهایی و ترکیبی از DSCC و SCC بر اساس مشخصات آزمون مقایسه شدند. به عنوان مثال، کار با حد نهایی 200،000 سلول برای SCC به تنهایی در مقایسه با کار با ترکیبی از 65% DSCC و یا 200،000 سلول در هر میلی لیتر برای طبقه بندی گاوها به عنوان آلوده با عوامل بیماری زای اصلی، حساسیت از 78% به 92% و ویژگی از 87% به 66% افزایش یافت. با این ترکیب، ارزش پیش بینی مثبت از 52% به 34% تغییر کرد و ارزش پیش بینی منفی در سطح مشابه باقی ماند (96% در مقابل 98%). به طور خلاصه، مطالعه ما اولین بررسی در مورد ویژگی آزمون DSCC را در ترکیب با SCC برای نظارت بر سلامت پستان با استفاده از نتایج DHI ارائه می دهد. این ترکیب امکان بهبود بیشتر برنامه های نظارت بر سلامت پستان را ایجاد می کند (به عنوان مثال، شناسایی بهتر عفونت داخل پستان ناشی از عوامل بیماری زای اصلی) اما نیاز به کار بیشتر در این زمینه است.

این اولین مطالعه ای است که DSCC به عنوان یک پارامتر مکمل جدید برای SCC در برنامه های نظارت بر سلامت پستان از طریق رکوردهای منظم DHI ارزیابی می شود. DSCC بیشتر با وضعیت عفونت داخل پستان گاوها و به میزان کمتر با شکم زایش مرتبط بود و با روزهای شیردهی و تولید شیر روز آزمایش مرتبط نبود، ولی SCC با همه انها مرتبط بود. نمونه های شیر از شیردوشی صبح و عصر و نمونه های ترکیبی از دو شیردوشی می تواند برای کار کردن با ترکیبDSCC  و SCC استفاده شود. داده های ما علاوه بر این اولین بینش را ارائه داد که میزان DSCC بالا ممکن است برای تمایز گونه های مضرتر استافیلوکوکوس های غیر اورئوسی مانند S. chromogenes ،S. epidermidis ، S. haemolyticus و S. simulans از پاتوژن های کم خطرتر استفاده شود، در جاییکه DSCC به طور قابل توجهی پایین تر است. از نظر ویژگی های آزمایش، ما دریافتیم که ترکیب DSCC و SCC به بهبود حساسیت برای شناسایی کمک می کند اگر عفونت داخل پستان ناشی از عوامل بیماری زای اصلی باشد اما دقت و ارزش پیش بینی مثبت کمتر از سطح حاصل از کار با SCC به تنهایی است - به ویژه هنگامی که حد SCC 200000 سلول در میلی لیتر بود. این امر می تواند در برنامه های پایش سلامت پستان ارزشمند باشد زیرا عفونت داخل پستان شناسایی نشده و درمان نشده توسط عوامل بیماری زای عمده مسری به وضوح خطری برای گسترش عفونت داخل پستان در گله شیری به وجود می آورد. با این حال، برای توسعه بیشتر کاربردهای عملی و ارائه توصیه هایی در مورد تغییراتی که باید در مدیریت روزمره در یک گاوداری شیری ایجاد شود کار بیشتری لازم است.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 56

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود