مطالعه مقطعی در مورد شیوع عوامل بیماری زای مسری در مخزن شیر و اثرات آنها بر تعداد سلول های سوماتیک و میزان تولید شیر

اطلاعات مربوط به شیوع عوامل بیماری زای عمده مسری در مخزن شیر در ایتالیا به طور کلی در دسترس نیست.

  اطلاعات مربوط به شیوع عوامل بیماری زای عمده مسری در مخزن شیر در ایتالیا به طور کلی در دسترس نیست. در دسترس بودن روش های Real-Time PCR (qPCR) برای انجام انالیز مخزن شیر گامی مهم برای تعیین وضعیت سلامت گله است. بنابراین، یک مطالعه مقطعی اپیدمیولوژیکی برای ارزیابی شیوع عوامل بیماری زای مسری و Prototheca spp در نمونه های مخزن شیر طراحی شده است. این مطالعه در 581 گله از چهار منطقه در غرب لومباردی ایتالیا انجام شده است. علاوه بر این، رابطه بین عوامل بیماری زا در مخزن شیر و SCC یا میزان تولید شیر؛ وجود ارتباط بین چهار عامل خطرافرین (منطقه، اندازه گله، میانگین تولید شیر و SCC) با عوامل بیماری زا در مخزن شیر بررسی شد. داده های کلی نشان داد که S. aureus در 42% از گله ها، Str. agalactiae در 10%، Prototheca spp در 11% و M. bovis در 1.5% گله ها وجود دارد. مدل GLM تأثیر قابل توجهی از مخزن شیر، منطقه، اندازه گله و اثر متقابل آنها بر SCC و واریانس عملکرد شیر را نشان داد. به خصوص، S. aureus یاStr. agalactiae تأثیر قابل توجهی بر تنوع تولید شیر و تا حدودی بر SCC دارند. شیوع بسیار زیاد عوامل بیماری زای مسری به طور قابل توجهی بر خصوصیات و تولید شیر تأثیر می گذارد، بنابراین بر پایداری اقتصادی گله ها تأثیر می گذارد، و لزوم اجرای برنامه های کنترلی برای کاهش شیوع عوامل بیماری زای مسری را نشان می دهد، این امر همچنین باعث کاهش استفاده از داروهای ضد میکروبی و بهبود رفاه گاو می شود.

این مقاله برای اولین بار نتایج یک مطالعه گسترده اپیدمیولوژیک در مورد شیوع سه عامل بیماری زای اصلی و Prototheca spp در گله های شیری ایتالیا را گزارش می کند. شیوع بالای S. aureus و به میزان کمتر دو عامل بیماری زای مسری دیگر در مخزن شیر از حد انتظار بیشتر بود و باعث نگرانی شد. نتایج مطالعه برای چهار عامل خطرآفرین در نظر گرفته شده (منطقه، اندازه گله، میزان تولید شیر و SCC) تأیید می کند که S. aureus دارای الگوی اپیدمیولوژیک متفاوت از سایر عوامل بیماری زا است. این اطلاعات باید برای تعیین اولویت ها و پروتکل های درمان در نظر گرفته شود. نتایج این مطالعه نیاز به اجرای برنامه های کنترل، با هدف کاهش شیوع عوامل بیماری زای مسری برای افزایش پایداری گله ها و بهبود کیفیت و ایمنی شیر را نشان می دهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 58

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود