مکانیسم های مولکولی مقاومت به ورم پستان

شناسایی ژن های بیماری زا که زمینه ساز صفات پیچیده ای مانند حساسیت به بیماری هستند، هدف اصلی تحقیقات ژنتیکی و ...

شناسایی ژن های بیماری زا که زمینه ساز صفات پیچیده ای مانند حساسیت به بیماری هستند، هدف اصلی تحقیقات ژنتیکی و زیست پزشکی است. ورم پستان شایع ترین بیماری با خسارات اقتصادی قابل توجه و مشکلات رفاهی دام در صنایع شیری است. جایگاه صفت کمی (QTL) و چند شکلی تک نوکلئوتیدی یا داده های ارتباط ژنی به عنوان نشانگرهای زیستی در برنامه های انتخاب در این صنعت استفاده شد. در مطالعه مبتنی بر ریزآرایه، پروفایل بیان ژن گاوهایی که انتخاب شدند برای حساسیت پایین یا زیاد به ورم پستان تحت تأثیر QTL اختصاصی در اتوزوم 18 گاوهای بوس تارسوس (BTA18) با ورم پستاندار حاد القا شده توسط E. coli (زمان 24 ساعت) برای انجام ژنومیک عملکردی استفاده شد. نتایج حاصل از انالیز غنی سازی عملکردی نشان داد که ژنوتیپQ  (آلل مطلوب) به تصحیح سرکوب فرآیندهای متابولیکی در طی عفونت کمک می کند و به تعدیل مسیرهای سیگنالینگ مربوط به پاسخ ایمنی و التهاب کمک می کند. مهمترین مسیرهای سرکوب شده توسط ژنوتیپ Q مربوط به تحریک پاسخ های التهابی و ایمنی بدن است که باعث پاسخ های متوسط به عفونت می شود. علاوه بر این، مسیرهای مربوط به رشد، تکثیر سلولی و فرآیند تولیدمثل توسط کاهش بیان ژن ها افزایش می یابد. نتایج انالیز شبکه نشان داد که عوامل رونویسی TP53، لیگاندهای SP1 مانندINS ، IL1B ،IFNG ، TGFB1، EGF و پروتئین کیناز MAPK1 از عوامل تنظیم کننده رایج در شبکه های ساخته شده هستند. این یافته ها صرف نظر از آشکار کردن روند جدید بیولوژیکی انالیز شبکه تنظیم کننده ژن های بیان شده متفاوت (DE) در ورم پستان گاوی، همچنین می تواند عناصر مهم تنظیم کننده اصلی در مقاومت به ورم پستان را معرفی کند.

یکی از مهمترین کاربردهای ریزآرایه ها، شناسایی ژن های بیماری زا است. در این تحقیق، اطلاعات تکمیلی از منابع قابل اعتماد اطلاعات مانند Ontology ژن (GO) و GRN به ما کمک کرد تا درک بهتری از ژنومیک عملکردی مقایسه DEs بین آلل مطلوب (Q) و آلل نامطلوب (q) در مقاومت در برابر ورم پستان حاد داشته باشیم. این یافته ها مجموعه ای از فرایندهای بیولوژیکی را نشان می دهد که نقش مهمی در مقاومت در برابر ورم پستان دارند. علاوه بر این، با تجزیه و تحلیل GRN از DE ها، ما توانستیم عناصر مهم نظارتی را برای DE ها معرفی کنیم. این یافته می تواند به محققان کمک کند تا تشخیص و درمان بیماری ها را بهبود بخشند و بینشی مکانیکی در مورد مقاومت میزبان به ورم پستان به روشی کارآمد ارائه دهند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 420

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود