آبستنی بیشتری به ازائ تلقیح کسب کنید

در یک گله شیری، کل شیر تولیدی با تعداد گاوهای تولید کننده در هر زمان و سطح تولید شیر انفرادی گاوها در گله مشخص می شود.

در یک گله شیری، کل شیر تولیدی با تعداد گاوهای تولید کننده در هر زمان و سطح تولید شیر انفرادی گاوها در گله مشخص می شود. هر دو فاکتور به شدت تحت تاثیر کارایی تولیدمثلی یا نرخی که گاوها ابستن می شوند قرار می گیرد، که با نرخ ابستنی 21 روزه اندازه گرفته می شود. دو عامل که بر نرخ ابستنی 21 روزه تاثیر می گذارند عبارتند از نرخ تلقیح و باروری حاصل در گاوهای تلقیح شده، که به صورت ابستنی به ازاء تلقیح مصنوعی(P/AI)  در زمان مشخص بعد از تلقیح اندازه گرفته می شود.

آبستنی بیشتر به ازاء تلقیح

گسترش روشOvsynch  و همزمانی فحلی در بیشتر از 20 سال گذشته برای دامدارها ابزاری ایجاد کرد تا بتوانند به شدت نرخ تلقیح را افزایش بدهند و ابستنی به ازائ تلقیح را مشابه با تلقیح گاوها بعد از مشاهده چشمی فحلی افزایش بدهند. بنابراین، تاثیر اولیه روشOvsynch  بر نرخ 21 روزه ابستنی افزایش تعداد گاوهایی بود که تلقیح می شدند، اما، فهم دقیق تر از فیزیولوژی روش Ovsynch منجر به افزایش شدید در ابستنی به ازاء تلقیح حاصل از همزمانی فحلی گردید. همانطور که عنوان این مقاله پیشنهاد می کند، شاید اکنون مناسب تر باشد که به آخرین روش پروتکل های همزمانی هورمونی به عنوان برنامه های باروری برای گاوهای شیری مراجعه کنیم.

ایده برنامه های باروری و پروتکل های همزمانی تلقیح می تواند باروری بیشتر نسبت به اولین تلقیح بر اساس فحلی دیده شده در گاوهای شیری با تولید بالا باشد. بنابراین یک آزمایش برای مقایسه نرخ تلقیح و ابستنی در اولین تلقیح دو گروه از گاوهای هلشتاین طراحی کردیم: گاوهایی که به روشDouble Ovsynch  و همزمانی فحلی تلقیح شدند. یا گاوهایی که بر اساس فحلی تشخیص داده شده بعد از همزمانی فحلی تلقیح شدند در روزهای شیردهی مشابه. گروه های گاوهای هلشتاین شیرده بطور تصادفی به دریافت اولین تلقیح را بعد از روش Double-Ovsynch  در مقابل تلقیح بعد از همزمانی فحلی اختصاص داده شدند.

روزهای شیردهی در اولین تلقیح تفاوتی بین تیمارها نداشت (روز 77 شیردهی برای هر دو تیمار)، اما گاوهای Double-Ovsynch  بیشتری تا 7 روز بعد از اتمام دوره انتظار اختیاری نسبت به گاوهای فحل (100 درصد در مقابل 78 درصد). تلقیح شدند. بطور کلی، گاوهایDouble-Ovsynch  نرخ ابستنی بیشتری به ازائ تلقیح نسبت به گاوهای فحلی در 33 روز (49 در مقابل 39 درصد) و 63 روز (45 در مقابل 36 درصد) بعد از تلقیح داشتند. بنابراین استفاده از برنامهDouble-Ovsynch  و همزمانی فحلی برای اولین تلقیح درصد گاوهایی را که در 7 روز بعد از پایان دوره انتظار اختیاری تلقیح شدند و نرخ ابستنی به ازاء تلقیح را در 33 و 63 روز بعد از اولین تلقیح افزایش داد. این موضوع باعث 64 و 58 درصد گاوهای ابستن بیشتر نسبت به گاوهایی شد که اولین تلقیح انها بر اساس تشخیص فحلی انجام شد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 552

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود