اثرات ورم پستان کلینیکی و بیماری های بعد از زایش بر کارایی تولیدمثلی گاوهای شیری

موضوع این مطالعه بررسی اثرات ورم پستان حاد(CM) در قبل یا بعد از اولین تلقیح، و بیماری های بعد از زایش(PD) بر ...

موضوع این مطالعه بررسی اثرات ورم پستان حاد(CM)  در قبل یا بعد از اولین تلقیح، و بیماری های بعد از زایش(PD)  بر ابستنی به ازائ تلقیح مصنوعی (P/AI)، تعداد تلقیح مصنوعی برای هر ابستنی، و روزهای باز (DO)  در دو گله شیری متفاوت (جیرولاندو و هلشتاین) است. ورم پستان حاد و بیماری های بعد از زایش (جفت ماندگی و متریت)، و اطلاعات تولیدمثلی از دو گله در طول یک سال جمع اوری شد. هر دو گله در جنوب برزیل بودند. یک گله حاوی گاوهای جیرولاندو و گله دیگر هلشتاین بودند. گاوها بعد از تشخیص فحلی یا همزمانی فحلی تلقیح شدند. تنها ورم پستان حاد (لخته در شیر با و یا بدون التهاب پستان) که قبل یا بعد از اولین تلقیح (از زمان زایش تا 35 روز بعد از اولین تلقیح) اتفاق افتاد در نظر گرفته شد. بیماری های بعد از زایش و ورم پستان حاد یا هر دو با هم تاثیری بر کارایی تولیدمثلی در گله جیرولاندو نداشت. در گله هلشتاین، کاهشP/AI  و افزایش روزهای باز برای دام هایی با دو مورد یا بیشتر از ورم پستان حاد اتفاق افتاد. گاوهای هلشتاین مبتلا به ورم پستان حاد همچنین نیاز به تلقیح بیشتر برای ابستن شدن داشتند. کاهشP/AI  و افزایش تعداد تلقیح به ازاء ابستنی و روزهای باز در گاوهای هلشتاین که متبلا به ورم پستان، بیماری های بعد از زایش و یا هر دو شدند مشاهده شد. بطور خلاصه، با توجه به بعضی از تفاوت های مدیریتی که بین دو گله وجود داشت، وقوع ورم پستان حاد (قبل یا بعد از اولین تلقیح مصنوعی) و بیماری های بعد از زایش تاثیر منفی داشتند بر کارایی تولیدمثلی گله های هلشتاین. ولیکن، این بیماری ها عملکرد تولیدمثلی گله جیرولاندو را کاهش نداد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 52

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود