تاثیر اسپرم سکس بر صفات مختلف تولیدی و عملکردی گاوهای هلشتاین آلمان

هدف این مطالعه آنالیز اثرات اسپرم سکس و جنس گوساله بر صفات باروری و تولیدی است.

 هدف این مطالعه انالیز اثرات اسپرم سکس و جنس گوساله بر صفات باروری و تولیدی است. برای این هدف، اطلاعات مزرعه ای تلیسه های هلشتاین در المان ارزیابی شد. اسپرم سکس عمدتا برای تلقیح اول استفاده شد. از اسپرم سکس 87 درصد گوساله های ماده متولد شدند، در حالیکه 7/52 درصد گوساله های ماده از اسپرم های عادی متولد شدند. تلیسه های تلقیح شده با اسپرم سکس نسبت به تلیسه هایی که با اسپرم عادی تلقیح شدند بطور متوسط 43 تا 48 روز در اولین زایش جوانتر بودند. جنس گوساله بر متوسط اسان زایی و نرخ سخت زایی تاثیر داشت. گوساله های نر نرخ اسکور زایش بالاتر داشتند و باعث احتمال بالاتر سخت زایی نسبت به گوساله های ماده شدند. نوع اسپرم تاثیری بر این خصوصیات نداشت. در گوساله های هم جنس، اسپرم سکس تاثیر اندکی بر بیشتر صفات داشت، به غیر از نرخ مرده زایی: نرخ مرده زایی برای گوساله های نر حاصل از اسپرم سکس 6/30 درصد بود، که 86/2 برابر نرخ مرده زایی گوساله های نر حاصل از اسپرم عادی بود، احتمالا به علت تریزومی. اسپرم سکس نقش اندکی بر صفات تولیدی در اولین شیردهی داشت. برای تلیسه هایی که با اسپرم سکس تلقیح شدند در مقایسه با تلیسه هایی که با اسپرم عادی تلقیح شدند تولید شیر 305 روز 200 کیلوگرم کمتر بود. در استفاده از اسپرم سکس تولید چربی و پروتئین 6 تا 8 کیلوگرم کمتر بود. دام ها با گوساله های ماده حاصل از اسپرم سکس نسبت به سایر گروه ها نرخ بقای بالاتری داشتند.

اسپرم سکس در جنسیت مشابه گوساله تاثیر اندکی بر بیشتر صفات داشت، به غیر از نرخ مرده زایی گوساله های نر که تقریبا 86/2 برابر مرده زایی گوساله های نر اسپرم عادی بود. تحقیقات بیشتر برای مشخص کردن دلیل این موضوع نیاز است. همانطور که در بالا اشاره شد، اتوپسی و سیتوژنیک باید بررسی شود. برای همه صفات دیگر که بررسی شد، ما یافتیم که نوع اسپرم نقش اندکی برای بهبود اولین شیردهی دارد. در مطالعات بعدی، اثرات متقابل احتمالی با فصل زایش یا پدر استفاده شده باید در نظر گرفته شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 45

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود