تلفات آبستنی (28 تا 110 روز آبستنی) در گاوهای هلشتاین

گله های گاوهای شیری پرتولید دارای مدیریت متمرکز در دهه های اخیر شده اند، که به انها کمک می کند تا ...

گله های گاوهای شیری پرتولید دارای مدیریت متمرکز در دهه های اخیر شده اند، که به انها کمک می کند تا تولید را با بهبود اسایش دام حداکثر کند. نکته مهم در رسیدن به این هدف عملکرد تولیدمثلی است. حدود 12 درصد از گاوها دارای تلفات ابستنی بین روزهای 28 تا 110 ابستنی هستند. بنابراین، موضوع این مطالعه بررسی تلفات ابستنی در 8 گله پرتولید اسپانیا است، در جایگاه هایی با تنش حرارتی شدید در تابستان برای بررسی ارتباط بین تلفات ابستنی و عوامل مدیریتی متفاوت است. بعضی عوامل، که در گذشته به عنوان عوامل موثر شناخته شده اند مانند مامور تلقیح، تلقیح مصنوعی بعد از تشخیص فحلی یا همزمانی، دام نر استفاده شده، نوع اسپرم یا فصل، تاثیری بر تلفات ابستنی در این تحقیق نداشت. علاوه بر این، گاوهای مسن تر (در مقایسه با تلیسه ها)، تلقیح اول (در مقایسه با تلقیح دو یا بالاتر) و و ابستنی بعد از تلقیح با همزمانی (در مقایسه با تلقیح با تشخیص فحلی و یا امیزش طبیعی) با افزایش تلفات ابستنی مرتبط بودند. بنابراین، دامدارها و مشاوران باید روش های جلوگیری تلفات جنینی بخصوص در گاوهای چند شکم و در مورد نوع و رتبه تلقیح مصنوعی انجام دهند.

موضوع این مطالعه بررسی شیوع تلفات جنینی (بین روزهای 28 و 110 ابستنی) و ارتباط ان با عوامل زیر بود: گله، سال (2015-2018)، فصل، رتبه تلقیح مصنوعی، شکم زایش، نوع تلقیح مصنوعی (همزمانی با تشخیص فحلی)، تلفات جنینی قبلی، روزهای شیردهی، روش همزمانی فحلی، مامور تلقیح، گاو نر، و نوع اسپرم (سکس شده در مقابل اسپرم عادی). اطلاعات 19437 گاو هلشتاین از هشت گله اسپانیایی بررسی شد. نرخ گیرایی کلی 3/34 درصد (6696 از 19437) و تلفات ابستنی 3/12 درصد (822 از 6696) بود. تلفات ابستنی با احتمال بیشتری در گاوهای شکم اول (8/10 درصد) و گاوهای چند شکم (3/15 درصد) نسبت به تلیسه ها (9/6 درصد) اتفاق افتاد. ابستنی های ایجاد شده با تلقیح مصنوعی بعد از تشخیص فحلی یا امیزش طبیعی نسبت به ابستنی های ایجاد شده از طریق همزمانی فحلی (7/12 در مقابل 9/11 درصد) با تلفات ابستنی کمتر همراه بود. تلقیح مصنوعی اول تلفات ابستنی بیشتری از تلقیح مصنوعی دوم یا بالاتر داشت (8/13 درصد در مقابل 2/11 درصد). عوامل فصل، روش همزمانی فحلی، گاو نر، مامور تلقیح، یا نوع اسپرم تاثیر معنی داری بر تلفات ابستنی نداشت. بنابراین، دامدارها و مشاوران باید روش های جلوگیری از تلفات ابستنی را خصوصا با توجه به شکم زایش گاوها ایجاد کنند.

نتایج نشان داد که تلیسه بودن، دومین یا تعداد بیشتر تلقیح مصنوعی و همچنین تلقیح بعد از دیدن فحلی یا امیزش طبیعی تاثیر مهمی دارد و با تلفات ابستنی مرتبط است. تلفات ابستنی قبلی تاثیر اندکی بر تلفات ابستنی در ابستنی های بعدی همان شیردهی داشت. ولیکن، عواملی که قبلا معنی دار شده بودند در مطالعات دیگر، مانند فصل، گاو نر، مامور تلقیح، یا نوع اسپرم در این مطالعه با تلفات ابستنی ارتباط نداشتند. بنابراین، دامدارها می توانند تصمیم بگیرند که دوباره گاوهایی را که قبلا دچار سقط جنین شده اند تلقیح کنند و دامدارها باید روش های جلوگیری از سقط را براساس شکم زایش طراحی کنند. این نتایج مجددا بیان می کند که عوامل مختلف و پیچیده ای بر سقط جنین موثر هستند و نیاز به تحقیق بیشتر در این مورد وجود دارد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 60

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود