تاثیر تراکم کاشت، ژنتیک، و کود نیتروژنی بر تولید ماده خشک، ترکیب مواد مغذی، هضم آزمایشگاهی NDF، و دفع نیتروژن و فسفر از سیلوی ذرت

موضوع این مطالعه بررسی اثرات تراکم کاشت ذرت با نرخ کوددهی متفاوت بر تولید ماده خشک، کیفیت و قابلیت هضم سیلو و ...

موضوع این مطالعه بررسی اثرات تراکم کاشت ذرت با نرخ کوددهی متفاوت بر تولید ماده خشک، کیفیت و قابلیت هضم سیلو، و حذف مواد مغذی از خاک در یک گله تجاری گاو شیری است. مطالعه در دو مزرعه در بهار 2017 و 2018 در یک گله تجاری شیری با 425 گاو در ویرجینیا امریکا انجام شد. سویه های سیلوی ذرت BMR و رایج (CONV) در تراکم های کاشت 60000، 75000، و 90000 دانه در هکتار (به ترتیب K60، K75، و K90)کاشته شدند. علاوه بر کوددهی قبل(200 kg N/ha)  و زمان (55 kg N/ha) کاشت، هر مزرعه با 50 یا 100 کیلوگرم ازت در هکتار کوددهی شد زمانیکه 6 برگ بر روی هر گیاه (V6) مشاهده شد. تراکم نهایی برای K60، K75، و K90 به صورت 63200، 72600 و 86300 گیاه در هر هکتار بود. کاشت گیاه در تراکم 90 باعث بیشترین تولید ماده خشک شد (21.4 Mg/ha)، درحالیکه تولید ماده خشک برای تراکم 75 و 60 برابر بود (20.3 Mg/ha). اثر متقابل بین تراکم و سال برای تولید ماده خشک وجود داشت. دو برابر کردن افزودن کود اوره در زمان 6 برگی شدن تولید ماده خشک را فقط به میزان 1/3 درصد افزایش داد. اگرچه تعداد دانه در هر گیاه با دو برابر کردن افزودن کود اوره افزایش یافت، اما اثر متقابل بین تراکم کاشت و کود اوره وجود نداشت. سیلوی ذرت CONV نسبت به سیلوی BMR 2/19 درصد ماده خشک بیشتر (5/22 در مقابل 9/18 Mg/haتولید کرد. تراکم کاشت غلظت پروتئین، NDF، ADF، لیگنین، و فسفر را تحت تاثیر قرار داد اگرچه بزرگی این تفاوت ها از لحاظ تغذیه ای و تولیدی ناچیز بود. همچنین تراکم کاشت بر میزان خاکستر، نشاسته، و قند تاثیر نداشت. تراکم کاشت 60 بیشترین غلظت فسفر را داشت (2,661 mg P/kg DM)، در حالیکه غلظت فسفر بین تراکم های 75 و 90 برابر بود (2,566 and 2,552 mg P/kg, respectively). تراکم کاشت و کود اوره تاثیری بر قابلیت هضم ماده خشک و فیبر در ازمایشگاه نداشتند. بطور کلی، افزایش تراکم کاشت ذرت و افزودن کود اوره تاثیر اندکی بر ترکیب و قابلیت هضم سیلوی ذرت دارد. مطالعات بیشتری باید در مورد اثر متقابل بین تراکم کاشت ذرت و بلوغ ذرت بر تولید ماده خشک و بر ترکیب و قابلیت هضم ذرت برای سیلو کردن انجام شود.

در مجموع، افزایش تراکم کاشت ذرت می تواند تولید علوفه را بدون تاثیر بر کیفیت مواد مغذی ذرت برای سیلو کردن افزایش دهد. ولیکن، چنین تاثیری ممکن است به بلوغ محصول در زمان برداشت بستگی داشته باشد. همچنین، افزودن کود اوره تاثیر اندکی بر ترکیب مواد مغذی و قابلیت هضم سیلوی ذرت دارد. افزایش تراکم کاشت ذرت بدون نیاز به افزایش مصرف کود اوره می تواند به مدیریت مواد مغذی سیلو کمک کند. ولیکن، بررسی اثر متقابل بین تراکم کاشت ذرت و بلوغ علوفه ذرت بر تولید علوفه و کیفیت مورد نیاز است که بررسی شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 28

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود