تشکیل ترکیبات آلی فرار در زمان تخمیر ذرت با زمان بستن و استفاده از افزودنی سیلو تحت تاثیر قرار می گیرد

این مطالعه تولید ترکیبات فرار الی در زمان تخمیر ذرت حاوی 8/26 درصد ماده خشک را بررسی می کند. علوفه ها سیلو شدند بدون ...

این مطالعه تولید ترکیبات فرار الی در زمان تخمیر ذرت حاوی 8/26 درصد ماده خشک را بررسی می کند. علوفه ها سیلو شدند بدون افزودنی یا همراه با افزودنی به میزان 2 میلی لیتر در کیلوگرم از یک افزودنی شیمیایی سیلو که حاویی 257 گرم سدیم بنزوات، 134 گرم پتاسیم سوربات و 57 گرم امونیوم پروپیونات بود و اینکه بلافاصله یا با تاخیر 24 ساعته بسته شدند. در طول فرایند تخمیر، کاهش ماده خشک، الگوی تخمیر (شامل اتیل لاکتات و اتیل استات) و تعداد مخمر تعیین شد. تاخیر در بستن سیلو و نداشتن افزودنی باعث بیشترین کاهش ماده خشک با اثر متقابل معنی دار بین زمان بستن و افزودنی در کل روزهای نمونه گیری شد. اثرات بر تولید اسیدهای الی بسته به زمان ذخیره سازی متغیر بود. تولید اتانول با زمان بستن سیلو و افزودنی تحت تاثیر قرار گرفت، اما سیلوی سریع بسته شده به همراه افزودنی کمترین میزان را داشت. میزان بالاتر اتانول در زمان تخمیر با کاهش بیشتر ماده خشک مرتبط بود، که به صورت رابطه مثبت خطی نشان داده شد. در مقایسه با سیلوی سریع بسته شده، تعداد مخمر ها بیشتر در سیلوی دیر بسته شده در 7 روز اول ذخیره سازی بود. علاوه بر این، افزودنی تعداد قارچ ها را در مقایسه با سیلوی بدون افزودنی کاهش داد. غلظت اتیل لاکتات در زمان ذخیره سازی افزایش یافت، در حالی که تجمع اتیل استات در مراحل اولیه تخمیر بسیار سریع و شدید بود و در روز 34 به اوج خود رسید. تفاوت در غلظت و الگوی تجمع بین اتیل لاکتات و اتیل استات، بخصوص در مراحل اولیه تخمیر، آشکار می کند که تولید آنها به ترتیب با مسیرها و واکنش های مختلف تسهیل می شود.

تاخیر در بستن سیلو باعث افزایش فعالیت مخمرها می شود که منجر به تولید زیاد اتانول و تشکیل اتیل استرهای اسید لاکتیک و اسید استیک می شود که منجر به کاهش زیاد ماده خشک می شود. همبستگی بین غلظت های اتانول و استرهای اتیل متغیر است که بستگی دارد به نوع استر که نشان دهنده تفاوت در روش های تولید است. به دلیل غلظت و الگوی تجمع متفاوت بین اتیل لاکتات و اتیل استات، بخصوص در دوره مراحل اولیه تخمیر، نتیجه گرفته می شود که بخش عمده اتیل استات مستقیما با روش های بیوشیمایی تولید می شود، در حالیکه اتیل لاکتات عمدتا با واکنش های شیمیایی اتانول و اسید لاکتیک تشکیل می شود. استفاده از افزودنی های شیمیای حاوی ترکیبات فعال با اثرات ضدقارچی خاص می تواند تولید اتانول و ترکیبات الی فرار را بطور معنی داری کاهش دهد در نتیجه تلفات ماده خشک را بدون توجه به شرایط نگهداری کاهش دهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 29

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود